Search form

Dionibai 18:5-6

5-6Danu ukeka meramama urero amuke ane farinuro Godima i ukeka sineka eraada ibaie irau meya weaku. Dawama yabairo meramawere ukeibia enaenari yama i meramawere moko dawabairo uaweke nono moibai dawabairo duboro uawe eno wei. Dawama okoanaku makeibiriero iseibisa enaenari yama faniginiro arawere adua ma demuiro uaweke maewero ifi wei. 7Dawae eraerabusa keuwere bobo ibake irauaiai ibeibiba awoenae yama i ukeibi moko dawa fanisi maewe. Dawama eno weaku, nae dai yawokeka aweka enoba nanu yaure ibaada eme yawokakunia orofaro yaure ibine. Nae ii weibeka ena wabu aweka mero dawae i sorara ukekabake nabairo da fafekua eno weaku.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index