Search form

Dionibai 7:13-14

I orou emenu oferi waureka idua me sini wake

13-14Moi dai mima nabairo eno wei, i inanakeo wauwerewere barukaisa orou emuade aboroma farisa wei. Eno weiro nama ma owereke eno we, dai mi, nae iwoka meya anu mane iwoka sinakua eno wero dawama wei, i orou emuabairo awe waa daiwere fareibiro inimu daiwereini oferi waureibisa orou. I orou emenu waue i awoena Mamoe abunu iwama uroisaro amearubu ibinu. Ibake emuae i dai yaure ibaada yawokaku orofaro yaure ibinu Godinu ibooro enare ibinisaya eno wei. 15Eno weike nono wei, emua dumuini ewekaini Godinu dai sosi uwararo Dawabairo Danu waiya ukeibisaba ibake Godima Danu dai yaure ibaada yawokaku orofaro yaufekuke emuabairo ibaada yawokeifiakuba ibake emuae irauaiai ibeifeisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index