Search form

Dionibai 7:15

15Eno weike nono wei, emua dumuini ewekaini Godinu dai sosi uwararo Dawabairo Danu waiya ukeibisaba ibake Godima Danu dai yaure ibaada yawokaku orofaro yaufekuke emuabairo ibaada yawokeifiakuba ibake emuae irauaiai ibeifeisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index