Search form

Dionibai 9:13-14

I moi sikisi (6) aneru una demuima danu kawia uri wake

13-14I moi dubuena kai udiro aneru kawia idua uriro nauebaie moi wake Godinu ibooro gorudima ubu uisa ena ofereni odeka orofaro ibinu sougo foromu (4) farike eno wei, i dai Ufereidi weaisa adua udiro uwane karise oisaro ibinisa aneru fo (4) ma woromiyanaro anifisa weiro naue. 15Eno weiro idua ena aneru una fo (4) idua ma woromirie. Yewado awoenanaku i moi ena doo barunaro ibinisa orou yaisina idua ma feare me sifiakane ibake i aneru eno uke bou uriero ibisa. Emuae eno uke ibeebe nono awoena emuama eme ma feare me sifiakane anisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index