Search form

Romani 4:18

18Godi Dawa eno uiroma nono Eibaramu dawabairo amaraku meroma nono dawa danu imuka yaisina Godibairo odenewaa uike i arawere we bou ukeka ma nuna uke da uike enaenari ufekua eno we imui. Ibake Eibaramu dawa Godima dawabake amara mafine imukada dawa koro ukeibi. Danu imuka yaisina Godibairo odenewaa uiba ibake dawae i orofa akakaro eme yaisinanu sisia sirorari dai mi sini. Godinu bukaroma enaenari eno weaku, anu sisia sirorari orou keuwere sifeisaya eno weaku.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index