Search form

Romani 9:11-12

11-12Aisiki danu aweka Rebekama boana muniro i afafa amarayaima boana ubarenaro ibaada irau o merama uke dauisiro Godima emua erieke Rebekabairo eno wei, i bokairo dofaku mima i dubuenaro dofaku minu waiya ukeka mi sifekua eno wei. Godima Danu arara eno ufine ukaada ibake eno wei. Dawa arara me moi mima ukeka daiwere ukeroma bokai mi sineka. Ibake Danu arara Deikafuma bokai mi sifine weiba ibake dawa bokai mi sini. 13Godinu bukaroma i ari eno weaku, Deikafubake imukari ukakuneke nono Isobake dino ukakune eno weaku.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index