Search form

San Marcos 14:14

14táshia liwárruactau jíni, imá lirrú liá'a cuíta wácalica: ‘Liá'a quéewidacai lisáta léemiu: ¿Tanácucha liyá jíni liá'a cuartoca núyacta'inaa nushínaa éewidenaicoo yáajchau pascua íyaninaaca?’

Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index