Search form

San Mateo 10

Jesús wína náa'a doce éewidenaicoo liájcha

(Mr 3:13-19; Lc 6:12-16)

1Jesús máida lishínaa doce éewidenaicoo, liáque'e nalí lidánaniu quéewique'e najéda náa'a espíritu máashiinica, ya quéewique'e lichúni quinínama bálinacaalashi ya cáiwibee. 2Léewa liáni nají'inaa náa'a doce apóstoluca: Quéechanacu lijí'inaa Simón, lijí'inaa lécchoo Pé'eru ya limérrerri Andrés; Santiago ya léenajirri Juan, licúulee liá'a Zebedeoca; 3Felipe ya Bartolomé; ya Tomás ya Mateo cacóbracaica impuesto Romarru; Santiago Alfeo cúulee, ya Tadeo; 4Simón liá'a cananita,+ ya Judas Iscariote, liáwinaami éntregueerri'inaa Jesús lijínairru.

Jesús bánua lishínaa éewidenaicoo náiiwaque'e Dios wánacaalactalaca

(Mr 6:7-13; Lc 9:1-6)

5Jesús bánua náani doce apóstoluca, liájcha liá'a tánashia namédani'inaaca: Uyáu nashínaa cáinabi ítala náa'a jócani judío, u'iwárroo lirrícula náa'a chacáalee Samariaca;+ 6Yáau machácani chaléeni nayáctala náa'a Israel shínaa cáinabi ítala, nalí náa'a chóniwenaica yáainai jicá'a oveja yúquenaiu. 7Yáayu íiwadedaca urrúnicala liá'a Dios wánacaalactaca. 8Ichúniu náa'a bálinenaicoo, icáweda náa'a máanalinica, iméetua nashínaa bálinacaalashi náa'a chorrówai sánaca ya ijéda demonio. Iyá irríshibia mawéni liáni danáanshica; u'icóbra náucha wéni'inaami ichúni nayá.

9U'itée oro, báawita warrúwa ya cobre, 10jiní chácala'inaa iníjbaa lícu. Jiní itéeca íibalau áabai mawiá, báawita cotiza, báawita icháque'e, jiníwata liá'a catráawajaacaica arrúnaa liwáalia líya'inau.

11Jáicta íinu áabai chacáalee rículai, jócta chacáalee júbini rími, imúrru áabi chóniwenai sáicanictani, iyá nábana néeni cáashia yáacoo lirrícucha liá'a chacáaleeca. 12Jáicta iwárroojoo nábana rícula, itáa nalí náa'a yéenai lirrícu liá'a cuítaca. 13Náa'a chóniwenaica cuíta narríshibiacta sáica iyá, sáicabee wérri'inaa nalí; inísa iméda sáicai, ne jócta narríshibia iyá sáica, Dios jócu liméda nalí sáicai lécchoo. 14Jócta narríshibia iyá, ya jócu nawówai néemi irrú, ijiáyu lirrícucha liá'a cuítaca, jócta chacáalee rícucha ya icúsudau íiba nácucha liá'a pucúpucubeeca, quéewique'e náa'a chóniwenai náaqué'e léenaa Dios íiwirri liwówa náajcha, níwata nayá nachánicala liyá. 15Ne éemi sáica numáni irrú, liyáali éerri amáarracta'inaa cáinabi, Dios cástigaaminaa mawí nárra chóniwenai, jócani wówai narríshibia iyá ya jócu néemi irrú, náucha náa'a chóniwenaimica yáainaimi cáinabi íta'aa Sodoma ya Gomorra rícu.

Chítashia nasúfriau'inaa náawa éebidenai Jesús nácu

16“¡Icábate! Nubánua iyá léjta oveja náa'a níquenai'inau béewami cháawirru. Imédau léjta liá'a áai cawítee wérrica, báawita iyá arrúnaa lécchoo léjta paloma jócani méda máashii. 17Cá'wa yúchajoo, jiníwata néntregaa iyájoo nalí náa'a cawánacaalanica, nabáseda iyájoo narrícu náa'a sinagogaca, 18ya cáashia náyadaminaa iyá nanáneewa náa'a cawánacaalanica ya reybini nunácue; cháminaa éewa íiwadeda chuánshi sáicaica nunácu nanáneewa náa'a jócani judíobini. 19Ne jáicta néntregaa iyái nalí náa'a wánacaleenaica, cha iwíteemija'a linácu liá'a imáni'inaaca, léjta liá'a imáni'inaaca, jiníwata jáicta líinujoo táaniacta'inaaca, Dios yáminaa ichuánijoo. 20Ne jócuminaa iyájoo cha táaniaca, Isálijinaa shínaa Espíritu táaniaminaa irrícueji.

21“Néenajinai néntregaaminaa néenajinaiu náiinuaque'e nayá, ya náa'a nasálijinaaca néntregaaminaa néenibiu; náa'a néenibica nanáawaminau nasálijinaa náculau náiinuaque'ini. 22Íchabaminaa chóniwenai máashiiminaa nacába iyá nunácueji; ne liá'a cabálininaa wérri yáca nunácu, liyáminaa liwásedajoo. 23Jáicta namúrru iyái áabai chacáalee rícu, yáau áabai rícula; ne yáawaiyi numá irrú, nuyá Washiálicuerri Dios Cúuleeca, nuíinuminaajoo+ jóctanaa icánaqueda quinínama chacáalee Israel shínaaca.

24“Jiní wérri báqueerri éewidenaicoo mawíyi lishínaa quéewidacai yúchau, jiní wérri catráawajaacai mawíyi liwácali yúchau. 25O'inénda chóniwenai méda báqueerri éewiderri mawí sáicai lishínaa quéewidacai yúcha, jócta naméda báqueerri shírruederri mawí sáicai liwácali yúcha. Chái cábacanaa, níwata nuyá ishínaa quéewidacai, iyá arrúnaa inénda chóniwenai méda irrú máashii, níwatajani méda nulí máashii. Ne mawí, iyá arrúnaa inénda náa'a chóniwenai naméda máashii iyá, léjta naméda nuyá. Nayá nacáitadeda nuyá náa nují'inaa Beelzebú,+ néenee yáawaiyii iyá mawí wérri naméda irrú máashii.

Tána arrúnaa cáarru wacábacai

(Lc 12:2-7)

26“Ucáarru icába náa'a chóniwenaica. Jiníwata quinínama liá'a cabáyaintaica, áabai éerri'inaa náa léenaajoni; quinínama liá'a yéerri báyeerricoo, áabai éerri'inaa náa léenaani. 27Liá'a numáni irrú catáwacabee rícu, íiwa jucámarrabee jirrículani; ya liá'a numáni cabáyainta, imáidadau íiwacani cuíta íta'aa. 28Ucáarru icába náa'a íinuenai ináanai, ne jócani éewa náiinua liá'a icáwicaca; sáicanata cáarru icábaca liá'a éewerri líinuaca+ ya lécchoo éewerri limárdaca iyá infierno rícula mamáarraca éerri.

29“¿Jócu iwénda chámai míshiidu áabai moneda rími nácueji? Ne jiní wérri, áabai néenaa máanali, jóctaca wasálijinaa Dios wówai. 30Báawita iyá jájiu, cáashia iwíta báinaa liwáaliani jútaderriu bácuanama. 31Tánda ucáarru iyá: Iyá cawénini wérri mawí náucha náa'a míshiidu rími íchabanica.

Náa'a íiwadedenai Jesucristo chóniwenai náneewa

(Lc 12:8-9)

32“Báqueerricta íiwadeda nunácu nanáneewa náa'a washiálicuenaica, nuyá lécchoo nuíiwadeda lináawa nusálijinaarru liá'a yéerri áacairra. 33Ne liá'a báyeerri nunáawa náucha náa'a chóniwenaica, nuyá lécchoo nubáyaminaa, lináawa lécchoo liúcha liá'a nusálijinaa yéerri áacairra.

Jesús linácu liá'a lishírridauca

(Lc 12:51-53; 14:26-27)

34“U'éebida irrúwoo nuíinucala nuíndacala sáictacta nawówa lítala liéni éerrica; nuyá jócai íinu nuínda sáictacta nawówa, nuyá íinderri jináawiu. 35Nuyá íinuerri nuwánaque'e liá'a washiálicuerrica lináwacoo lijúnta liá'a lisálijinaacoo, ya rumíyacaula rutúwa júntau, ya ruá'a runírruca rúneerru júntau; 36nayáminaa nája nárra éenajinai bácainaa, nayáminaa ijínai'inaa nárra.

37“Liá'a wówerri wérri lisálijinau jócta litúwa mawí núcha, jócai éewa nushínaaca; liá'a wówerri wérri licúuleu jócta limíyacaula mawí núcha, jócai éewa nushínaaca; 38liá'a jócai wówai carrúni jináata limédacoo nunácueji, ya jócu lisíguia nuyá, jócai éewa nushínaaca. 39Tánashia náa'a báyenai nuyá chóniwenai náneewa, jócu nabéecha náiinua liyá, jócai nacáwi Dios yáajcha mamáarraca. Ne liá'a máirrica léebidaca nunácu, báawita náiinua liyá, cáwiminaa liyá Dios yáajcha mamáarraca.

Náa'a wénishi'inaaca

(Mr 9:41)

40“Jesús síguerri limáca: Liá'a ríshibierri iyá, ríshibierri nuyá, ne liá'a ríshibierri nuyá, ríshibierri liá'a nusálijinaa bánuerri nuyá. 41Liá'a ríshibierri báqueerri cáiiwadedacai Dios chuáni, lirríshibiaminaa liyá liwéniu, léjta liá'a cáiiwadecai Dios chuáni; ne liá'a ríshibierri báqueerri sáicaica, jiníwata sáicacalani, lirríshibiaminaa chacábacanaa áabai liwéniu léjta liyá. 42Ne tánashia yáirri náirra shiátai casálini, náani júbinica máinecoo nuájcha nasíguiaca nuyá, yáawaiyi numá irrú, liwáaliaminaa liwéniujoo.”

Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index