Search form

San Mateo 6:6

6Jiyá jáicta ji'óra, jiwárroo jíibana licúlau, jibáya cuíta núma ya ji'óra jisálijinau yáairri bácai jiájcha, ya jisálijinaa licábani jimédani cabáyainta, liáminaa jirrú jiwéni.

Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index