Search form

Kolosiya 2

1N kya laarɛ fɛꞌ bii gɛnɔɔbono n kya nyanga ansi n kya wɔra gɛsun n kya sa fɛye‑rɛ Lawodisiya awura de asa abono pɛwu mɛ mɛŋ ti wu me de ansi kerɛ mɔ. 2N kya wɔra gɛsun gɛnen daa de iꞌ nyɛ keda fɛye-nyoro de fɛꞌ nyɛ gɛsalaarɛ. Fɛ nyɛ gɛsalaarɛ mɔ, i laa koola fɛye dabɔlɛ wɔra nyamesɛ kolon. N kya nyanga ansi de Wurubuaarɛ gɛsintin ilaa iꞌ loo fɛye asen dɔ de fɛꞌ nu Wurubuaarɛ ilaa boduduusɛ mɔ gɛsɛ. Wurubuaarɛ ilaa ibono i bo duduu mɔ ne n gyɛ Kirisito. 3Mɔ-nkon asɛ ne anyamesɛ mɛ laa kpe de mɛꞌ nyɛ Wurubuaarɛ ɔlaako ginyi de gɛnɔɔbono mɛ laa bii Wurubuaarɛ mɔ.

Fɛꞌ Kpɛ Keda Fɛye-Gisɔɔgyi Mɔ Dɔ

4N kya buu ilaa idɛ mi‑i sa fɛye de fɛꞌ mɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ de ɔko‑rɛ ɔko oꞌ kyu gɛnɔ ɔkon penɛ fɛye kyu lii fɛye-gisɔɔgyi mɔ so. 5Me‑rɛ fɛye aŋ kya nyɛ wu abara de ansi. Oduduu dɔ mɔ mɔ, me-gɛwɔnsa gɛ gyan fɛye so. I kya wɔra me ɔkon gɛnɔɔbono fɛ kya wɔra ilaa imɔ-ɔkpa so ne fɛ yelɛ fɛye-ayaa so girin gisɔɔgyi gibono fɛ bo sa Kirisito mɔ dɔ.

6Fɛɛ gɛnɔɔbono fɛ sɔɔ Kirisito Yesu abaa anyɔ yɛɛ mɔ ne n gyɛ fɛye-Wura faa, fɛye‑rɛ mɔ fɛꞌ kyena de abara gɛnen. 7Fɛ ti nyɛ kyu fɛye-nyoro kyu mada de mɔ faa mɔ, fɛꞌ yɛgɛ mɔ ɔꞌ lɔrɔ fɛye de fɛꞌ kpɛ fa‑a wɔra ɔlon fɛ kya too fɛye-gisɔɔgyi mɔ dɔ. Fɛꞌ kpɛ keda gɛnen fɛɛ gɛnɔɔbono mɛ wolaa nyiile fɛye mɔ de fɛꞌ kpɛ fɛ dɛ afaala abono aŋ bo ɔkara mɔ fa‑a sa Wurubuaarɛ.

8Fɛꞌ kerɛ fɛye-nyoro so dandan de ɔko‑rɛ ɔko ɔ mɛŋ sa oꞌ kyu mɔ-lɛɛ nwɔnsa kyu penɛ fɛye giyan de fɛŋꞌ baa buu Kirisito. Mɔmɔ-nwɔnsa nbono ɔnan i lii anyamesɛ asɛ, ne i mɛŋ gyɛ gɛnen mɔ, i lii daa ilaa ibono i kya nyɛ ɔlon anyamesɛ so mɔ asɛ. Iŋ gyɛ Kirisito asɛ ne i lii. Imɔso fɛŋ sa fɛꞌ sɔɔ imɔ gyi.

Fɛye‑rɛ Kirisito Ginyamesɛ Kolon Mɔ Agyan

9Kirisito berɛ, mɔ‑rɛ Wurubuaarɛ mɛ gyɛ ɔkolon, ne o kii ɔ gyɛ nyamesɛ. 10Fɛye‑rɛ Kirisito fɛ gyɛ nyamesɛ kolon faa mɔ, Wurubuaarɛ ilaa i bɔla fɛye dɔ kee. Ilaa ibonoana pɛwu i kya nyɛ ɔlon anyamesɛ so mɔ, gɛnen Kirisito kolon baarɛ ne n kya gyi imɔ so. 11Lii ibono fɛye‑rɛ Kirisito fɛ gyɛ nyamesɛ kolon kee so mɔ, i yɛgɛ ɔ wɔra ilaa iko sa fɛye, i dɛ daa fɛɛ Gyuda awura itiibilaa iko. Gyuda awura mɛ kya ten awɔrɛ de iꞌ lɛɛ nyiile yɛɛ mɛ gyɛ Wurubuaarɛ wolɛ asonbo. Ibono Kirisito gi wɔra sa fɛye mɔ berɛ, i mɛŋ gyɛ fɛɛ gɛnɔɔbono nyamesɛ ne n ten awɔrɛ kyu kyɛɛgɛ nyamesɛ nyoro gibi mɔ. Fɛye-gidebi nyɛnyɛn gibono fɛ dɛ mɔ ɔwolɛ ne Kirisito gi kyadɛ fuɛ gɛnen. 12Gɛnen kee ne owi ɔbono mɛ gyere fɛye Wurubuaarɛ sagyere mɔ, i wɔra fɛɛ fɛye‑rɛ Kirisito fɛ wuꞌ gikolon ne mɛ pule fɛye‑rɛ mɔ dabɔlɛ. Mɛ gyere fɛye gɛnen mɔ, i wɔra fɛɛ fɛye‑rɛ Kirisito pɛwu fɛ kyingi lii ibuni dɔ ne. Wurubuaarɛ ne n gyɛ ɔbono o kyingi Kirisito lii ibuni dɔ. Fɛ sɔɔ Wurubuaarɛ ilaa wɔrasɛ idɛ gyi so mɔ, i wɔra fɛɛ fɛye kee fɛ kyingi lii ibuni dɔ.

13Pɛi de fɛye‑rɛ Kirisito fɛ lɔɔ wɔra nyamesɛ kolon mɔ, nkana fɛ dɛ fɛɛ asa abono mɛ wuꞌ mɛ naa mɔ. Wurubuaarɛ gi kyingi fɛye lii gɛnen lɛwu ɔbono dɔ dabɔlɛ de Kirisito. Imɔ gɛsɛ ne n gyɛ yɛɛ nkana fɛye-ilaa nyɛnyɛn giwɔra de ibono fɛŋ kya son Wurubuaarɛ so mɔ, Wurubuaarɛ asɛ mɔ, fɛ wɔra fɛɛ asa abono fɛ wuꞌ mɔ. Nperɛ berɛ, ɔ yɛgɛ fɛ wɔra fɛɛ fɛ kyingi baa nyɛ Kirisito-lɛɛ gɛkyena ɔnan dabɔlɛ de Kirisito. I kya nyiile yɛɛ o kyu aye-ilaa nyɛnyɛn pɛwu kyɛɛ aye.

14Aye-ilaa nyɛnyɛn ibono a kya wɔra ne i kya yɛgɛ Wurubuaarɛ nbara gi kya bun aye gipuɛɛ mɔ, Wurubuaarɛ gi lɛɛ giyaa nyise imɔ pɛwu so. Ne i san wɔra fɛɛ aye-ilaa nyɛnyɛn de Kirisito ne Wurubuaarɛ gi yɛgɛ mɛ da aŋanbi lɛwu oyii so mɔɔ gɛnen. 15Kyu lii Kirisito lɛwu baarɛ so mɔ, ilaa nyɛnyɛn oduduu kpɛi-kpɛi ibono i kya nyɛ ɔlon anyamesɛ so mɔ, Wurubuaarɛ gi sɔgɛ imɔ-ɔlon pɛwu lii imɔ-abaa dɔ, ne o gyi imɔ so ne ɔ wɔra imɔ ipeeli sansana.

Kirisito So Ne A Kya Nyɛ Sɛɛ Wurubuaarɛ Ilaa Dɔ

16Imɔso ibono Wurubuaarɛ gi yɛgɛ fɛ nyɛ fɛye-nyoro gɛnen faa, fɛ mɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ ɔko‑rɛ ɔko ɔꞌ baa yela ilaa kyosɛ nbara nko sa fɛye. Ako mɛ kya tɔgɛ yɛɛ fɛye-ilaa gyisɛ iko abɛɛ ilaa nunsɛ mɔ iko i kya kyɔ. Ako, mɔ, mɛ kya tɔgɛ yɛɛ i tiri fɛɛ fɛꞌ gyi gɛkɛ belɛ, bosɛ gikasɛgyan, abɛɛ gɛkɛ kyoolasɛ mɔ so. Fɛŋ sa fɛꞌ nu ɔmɔ asɛ. 17Gɛnen ilaa kyosɛ ibono i gyɛ daa fɛɛ ilaa kaalasɛ ibono i kya nyiile ilaa ibono i laa baa ba mɔ. Idɛ kon berɛ, ilaa mɔ gbaa-gbaa i ba. Imɔ ne n gyɛ Kirisito ilaa. 18Imɔso ibono fɛ ti nyɛ bii Kirisito gbaa-gbaa ilaa faa, fɛ mɛŋ sa fɛꞌ kii sɔɔ ako nbara kpɛi-kpɛi gyi. Ako yɛɛ fɛ mɛŋ sa fɛꞌ kyu fɛye-nyoro yɛɛ fɛ gyɛ asa de fɛꞌ son Wurubuaarɛ dɔ isɔɔ. Mɛ nyi yɛɛ imɔ idɛ ne nan kpaa fɛye Wurubuaarɛ asɛ. Gɛnen asa abono ɔnan mɛ kya tɔgɛ yɛɛ Wurubuaarɛ gi lɛɛ ilaa gɛwi nyiile ɔmɔ fɛɛ ideri. Mɛ kya tɔgɛ gɛnen mɔ, mɛ kya penɛ nyoro daa. Anyamesɛ-lɛɛ nwɔnsa ne n kya yɛgɛ mɛ kya nyiile mɔmɔ-nyoro gɛnen. 19Mɛ mɛŋ kya tɛsɛ kyu mɔmɔ-nyoro mada de Kirisito ɔbono ɔ gyɛ ɔgyangbarabo gɛkpaa-gɛkpaa mɔ. Kirisito asɛ ne mɔ-asonbo mɛ kya nyɛ Wurubuaarɛ ɔlon de gɛnɔ kolon lii, fɛɛ gɛnɔɔbono gimu gi kyaga de nyamesɛ nyoro pɛi ne mɔ-nyoro dɔ ikyin de nkyaga-nkyaga i kya nyɛ wɔra gɛsun imɔ-ɔkpa so mɔ. Gɛnen ne Wurubuaarɛ kya yɛgɛ mɛ kya sɛɛ mɔ-ɔson mɔ dɔ ne.

20Fɛye abono fɛ kya son Kirisito mɔ, i wɔra fɛɛ fɛye‑rɛ Kirisito ne n wuꞌ dabɔlɛ. Ilaa nyɛnyɛn oduduu kpɛi-kpɛi ibono i kya nyɛ ɔlon anyamesɛ so gɛsinkpan gɛrɛ mɔ iŋ baa nyɛ ɔlon ɔko fɛye so. To! I mɛŋ baa i bo lon fɛye so mɔ, i wonɛ so ne fɛ san fɛ tɛ fɛɛ imɔ ne n bo fɛye gɛnen? Fɛ san fɛ kya kyo imɔ-ilaa kyosɛ, fɛɛ 21“Gɛŋ sa foꞌ keda idɛ,” “Gɛŋ sa foꞌ gyi idɛ,” “Gɛŋ sa foꞌ yii idɛ.” 22Gɛnen ilaa kyosɛ idɛana mɔ, i gyɛ daa anyamesɛ ne n yela imɔ. (Imɔ idɛana pɛwu mɔ, fo yii imɔ daa‑o, fo keda imɔ daa‑o, i laa taa baa nyida.) 23Asa abono mɛ kya kyo ilaa idɛana mɔ, i kya wɔra mɔmɔ fɛɛ ɔlaako ginyi ilaa ne mɛ kya wɔra. Mɔmɔ asɛ mɔ, mɛ nyi yɛɛ mɛ dɛ nyoro mɛ kya son Wurubuaarɛ imɔ-ɔkpa so ne, yɛgɛ mɛŋ ti taa wɔra sɛi. Mɛ kya wɔra mɔmɔ-nyoro fɛɛ mɛŋ gyɛ asa ako, ne mɛ kya ka mɔmɔ-nyoro ansi mɔmɔ-ɔson mɔ so. Gɛsintin mɔ ne n gyɛ yɛɛ mɔmɔ-nbara de mɔmɔ-ilaa kyosɛ mɔ iŋ bo agyan. I maŋ taalɛ kpaa nyamesɛ de ɔŋ baa wɔra mɔ-lɛɛ ɔbolɛ gɛlaarɛ.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index