Search form

Efiso 6

Nbii De Mɔmɔ-Sɛana

1Fɛye nbii mɔ mɔ, Wura Yesu so mɔ, fɛꞌ nu fɛye-sɛana de fɛye-nyiana asɛ. Imɔ ne n boran sa Wura Yesu. 2Wurubuaarɛ gi wolaa yela nbara mɔ-agyɛbi mɔ dɔ yɛɛ, “Buu fo-sɛ de fo-nyi.” Nbara ndɛ ne n gyɛ ngyangbarasɛ nbono Wurubuaarɛ gi yela, ne ɔ ka ilaa yela bɔla de nmɔ. 3Ɔ ka yela yɛɛ fo ɔbono fo gyi nmɔ so mɔ, fo-ilaa i laa wɔra ɔdan sa fo, ne fo laa kɛɛla gɛsinkpan so. 4Fɛye akorogɛbo mɔ mɔ, fɛŋ sa fɛꞌ ŋmanyan fɛye-biana. Fɛꞌ bela mɔmɔ de fɛꞌ nyiile mɔmɔ ilaa gɛnɔɔbono Wura Yesu kya laarɛ mɔ.

Abono Mɛ Kya Son Awura Mɔmɔ‑rɛ Mɔmɔ-Wuraana

5Fɛye abono fɛ tɛ awura asɛ mɔ, fɛꞌ selɛ ɔmɔ de fɛꞌ nu mɔmɔ-gɛdɛ. Fɛꞌ kyu gɛsintin wɔra mɔmɔ-ilaa sa ɔmɔ lii fɛye-asen dɔ fitɔfɛɛ Kirisito ne fɛ kya wɔra fɛ kya sa. 6Fɛŋ sa fɛꞌ wɔra asa abono mɛ kya laarɛ ayenbi lii asa asɛ mɔ. Fɛye-wuraana mɔ mɛ yelɛ mɛ kerɛ fɛye‑o, mɛ mɛŋ yelɛ mɛ kerɛ fɛye‑o, fɛꞌ wɔra mɔmɔ-gɛlaarɛ sa ɔmɔ kanpɛ. Gɛnen ne Kirisito asonbo mɛ kya wɔra Wurubuaarɛ gɛlaarɛ lii mɔmɔ-asen dɔ kee ne. 7Fɛꞌ son fɛye-awuraana mɔ de ɔkon fɛɛ Wura Yesu ne fɛ kya son, i mɛŋ gyɛ nyamesɛ. 8Fɛꞌ bii yɛɛ fo nyamesɛ fo tɛ owura asɛ daa‑o, fo tɛ fo-gibaa so daa‑o, ilaa dɛnsɛ kamaasɛ ibono fo wɔra mɔ, Wura Yesu laa sa fo imɔ so ntɛɛla.

9Fɛye abono mɔ, asa mɛ tɛ fɛye asɛ mɛ kya son fɛye mɔ, fɛye kee fɛꞌ nyingi yɛɛ Wura Yesu ne fɛ kya son. Fɛꞌ taa mɔmɔ gikiidɛ yɛgɛ. Fɛꞌ bii yɛɛ ɔbono ɔ gyɛ fɛye‑rɛ ɔmɔ pɛwu wura mɔ bo Wurubuaarɛ dɔ, ne mɔ berɛ, ɔ mɛŋ bo gɛligi.

Kyu Wurubuaarɛ Adontɔ Kɔ De Ɔbonsan

10Me-nanboana Yesu asonbo, pɛi de me-gɛnɔ gɛꞌ yii mɔ, n kya tɔgɛ fɛye yɛɛ fɛꞌ yelɛ fɛye-ayaa so fɛye-gisɔɔgyi dɔ. Fɛꞌ yɛgɛ Wura Yesu oꞌ kyu mɔ-ɔlon belɛ mɔ kpaa fɛye kyu naa de fɛye‑rɛ mɔ ginyamesɛ kolon mɔ so. 11Fɛꞌ kyu Wurubuaarɛ adontɔ de mɔ-ilaa kunsɛ mɔ pɛwu kyu baala fɛye-nyoro yela de fɛꞌ nyɛ yelɛ fɛye-ayaa so owi ɔbono ilaa nyɛnyɛn pɛwu gɛmu mɔ laa kɔ de fɛye mɔ. Fɛꞌ baala yela gɛnen de ɔŋ sa ɔꞌ nyɛ kyu mɔ golon-golon nwɔnsa kyu gyi fɛye so. 12Gɛnen Wurubuaarɛ adontɔ abono a tiri fɛye. I kya nyiile yɛɛ ikɔ ibono aye Yesu asonbo mɔ a kya kɔ mɔ, i mɛŋ gyɛ anyamesɛ ne a kya kɔ de. A kya kɔ daa de ilaa nyɛnyɛn oduduu ibono i kya nyɛ ɔlon anyamesɛ so mɔ, imɔ‑rɛ imɔ-abelɛnsɛ de imɔ-nbii. A kya kɔ de ilaa ibono i kya nyɛ ɔlon gɛsinkpan so ne i kya bara ilaa nyɛnyɛn mɔ. A kya kɔ de akyobo akpen abono a bo afuu so mɔ. 13Imɔso fɛꞌ kyu Wurubuaarɛ adontɔ de mɔ-ilaa kunsɛ mɔ pɛwu kyu baala fɛye-nyoro yela de gɛkaabono gɛkɛ nyɛnyɛn mɔ gɛ laa ba mɔ, fɛꞌ taalɛ yelɛ fɛye-ayaa so de fɛꞌ wɔra ilaa kamaasɛ ibono i tiri mɔ, de fɛꞌ kɔ lii.

14Imɔso fɛꞌ yelɛ fɛye-ayaa so girin. Fɛꞌ kyu gɛsintin wɔra fɛɛ fɛye-igbagya, de fɛꞌ kyu gisen dɛnsɛ fɛ kya gyi gɛsintin fa‑a sa Wurubuaarɛ de iꞌ wɔra fɛɛ fɛye-nben kuntɔ. 15Fɛɛ gɛnɔɔbono sogya kya wɔra ikɔ ayaawolɛ mɔ, fɛye kee fɛꞌ wolaa baala fɛye-nyoro de fɛꞌ nyɛ lɛɛ Yesu gisen yuuli ɔkalan konkonsɛ mɔ tɔgɛ sa asa gɛten kamaasɛ. 16Imɔ idɛ pɛwu gɛmara mɔ, fɛꞌ keda fɛye-gikagyan gibono fɛ kya ka gyan Yesu so mɔ dɔ. Fɛye-gikagyan gidɛ gi laa taalɛ duule Ɔbonsan, nyamesɛ nyɛnyɛn mɔ akpɛ kamaasɛ abono ɔ kya too fɛye ne a kya dɛɛ fɛɛ ɔgya mɔ. Yesu so gikagyan mɔ gi dɛ fɛɛ ilaa kunsɛ ibono sogya dɛ de gibaa ne ɔ kya kyu kun mɔ-nyoro gɛten kamaasɛ mɔ. 17Fɛꞌ nyingi gɛnɔɔbono Wurubuaarɛ gi mɔlɛgɛ fɛye lii fɛye-ilaa nyɛnyɛn giwɔra dɔ mɔ. Gɛnen amɔlɛgɛ mɔ a dɛ fɛɛ abeletɔ gɛpɛ gɛbono sogyaana mɛ kya kyu kun mɔmɔ-amu mɔ. Fɛꞌ puru Wurubuaarɛ Oduduu gɛki mɔ keda. Gɛnen gɛki mɔ ne n gyɛ Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ fɛ laa kyu kɔ ikɔ mɔ.

18Owi kamaasɛ dɔ mɔ, fɛꞌ yɛgɛ Wurubuaarɛ Oduduu mɔ ne ɔꞌ kpaa fɛye de fɛꞌ nyɛ dalaa de fɛꞌ kolɛ Wurubuaarɛ ilaa kamaasɛ. Fɛ kya laarɛ fɛꞌ wɔra gɛnen mɔ, fɛꞌ yɛgɛ fɛye-nwɔnsa giꞌ gyan Wurubuaarɛ ndalaa so daa so‑o. Fɛꞌ kpɛ keda ndalaa dɔ fɛ kya kolɛ Wurubuaarɛ fɛ kya sa fɛye-nanboana abono Wurubuaarɛ gi lɔrɔ yela sa mɔ-nyoro mɔ pɛwu.

19Fɛꞌ dalaa sa me, Pɔɔlo, kee yɛɛ owi kamaasɛ ɔbono nan bugi me-gɛnɔ tɔgɛ Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ sa asa mɔ, Wurubuaarɛ ne ɔꞌ sa me mɔ gbaa-gbaa agyɛbi mɔ. Yesu ɔkalan konkonsɛ mɔ gyɛ ilaa boduduusɛ. Wurubuaarɛ ɔꞌ kpaa me de nꞌ taalɛ da otu lɛɛ mɔ gɛsɛ sa asa. 20Wurubuaarɛ gi lɛɛ me sun de nꞌ tɔgɛ Yesu ɔkalan konkonsɛ baarɛ sa asa. Imɔ ne n yɛgɛ Yesu akyobo mɛ keda me tii de obu faa. Imɔso fɛꞌ dalaa kolɛ Wurubuaarɛ sa me yɛɛ nꞌ taalɛ da otu tɔgɛ Wurubuaarɛ agyɛbi fɛɛ gɛnɔɔbono i kaaborɛ nꞌ tɔgɛ mɔ. Meŋ sa nꞌ selɛ sɛi.

Agyɛbi Laalaalogɛ

21Nɛ keda aye-nanbo laarɛsɛ, Tikakusɛ sun fɛye asɛ. Gɛnɔɔbono ɔ kya wɔra Wura Yesu gɛsun mɔ mɔ, n kya ka gyan mɔ so. N kya laarɛ fɛꞌ nu me so de fɛꞌ bii gɛnɔɔbono so n dɛ n tɛ de mɔ. Imɔso Tikakusɛ laa tɔgɛ me-ilaa pɛwu sa fɛye. 22Gɛnen so ne nɛ sun mɔ faa. I lii fɛɛ fɛ nu me‑rɛ me-nanboana so mɔ, i laa keda fɛye-nyoro.

23Aye-sɛ Wurubuaarɛ de Wura Yesu Kirisito mɛꞌ sa asa abono mɛ kya son Yesu mɔ gisen yuuli, gɛlaarɛꞌ, dabɔlɛ de gikagyan gibono mɛ laa ka gyan Wurubuaarɛ so mɔ. 24Asa abono mɛ kya laarɛ aye-Wura Yesu Kirisito ilaa ne mɛ maŋ taa gɛnɔɔbono mɛ kya laarɛ mɔ ilaa yɛgɛ gɛkaako mɔ, Wurubuaarɛ ɔꞌ sa mɔmɔ pɛwu so gɛwɔnsa dɛnsɛ.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index