Search form

1 Kòrint 1

1Sé mwen Pòl, ki sé an zapòt Jézi Kwi kon Bondyé té vlé, ki ka ékwi lèt sala. Fwè nou Sòstennèz la épi mwen osi.

2Mwen ka ékwi lèt sala bay légliz Bondyé-a ki an vil Kòrint-lan, bay tout sa Bondyé ja nétwayé épi kwiyé pou vini ich li yonn. Zòt manché an Jézi Kwi ansanm épi tout moun toupatou ki ka adowé Senyè nou Jézi Kwi. I sé Senyè yo épi Senyè nou osi.

3Mwen ka mandé Bondyé Papa nou épi Jézi Kwi Senyè pou bay zòt lagwas épi lapé.

Bennédiksyon An Jézi

4Mwen toujou ka wimèsyé Bondyé bay zòt, paski i ja bay zòt lagwas kon zòt manché an Jézi Kwi-a. 5Paski kon zòt manché an Jézi Kwi-a zòt ja vini wich an tout bagay, jik an sa zòt di épi an sa zòt konnèt. 6Konmisyon-an konsèné Jézi Kwi-a ja établi tèlman fon andidan zòt, 7kon sa zòt pa ka mantjé pyès kado kon zòt ka èspéyé Bondyé pou wévélé Jézi Kwi-a. 8I kay tjenn zòt fò jik pou dènyé jou-a, kon sa zòt pa kay koupab asou jou-a Jézi Kwi kay viwé asou latè-a. 9Zòt sa mété konfyans zòt an Bondyé. Sa sé Bondyé-a ki ja kwiyé zòt pou viv manché épi Gasonʼy Jézi Kwi Senyè nou.

Divizyon An Légliz-la

10Bon, mwen ka kwiyé asou zòt, fwè mwen, an non Senyè nou Jézi Kwi, pou zòt tout dakò épi yonn a lòt. Mannyè sala, la pa kay ni halé kasé anpami zòt. Mwen kay vlé zòt tout viv an lilyon épi fè yon sèl lidé épi yon sèl katjil. 11Fwè épi sè, adan moun ki ka wèsté lakay Klowé ja di mwen nètaman, la ni an chay gwo chikann anpami zòt. 12Sa mwen vlé di-a sé sa, yonn adan zòt ka di i ka swiv Pòl, an lòt ka di i ka swiv Apòlòs, yonn ka di i ka swiv Pita, an lòt ka di sé Jézi Kwi i ka swiv. 13Vwéman Jézi pa sépawé an mòso kouman? Ès si sé mwen Pòl ki té mò asou kwa-a bay zòt? Ès si zòt té batizé an non Pòl?

14Mèsi Bondyé mwen pa té batizé zòt pyès antiwan Krispòs épi Gayòs, 15avan an moun sa di i té batizé kon disip mwen. 16Évwé mwen té batizé Stèfanòs épi fanmiʼy osi. Mé mwen pa ka chonjé si mwen batizé pyès lòt moun ankò. 17Paski Jézi pa té voyé mwen pou batizé moun mé pou pwéché Bon Nouvèl-la. Épi mwen pa sèvi sé bèl pawòl-la ki ka sòti an bouch jan latè-a pou mwen pwéché Bon Nouvèl sala, kon mwen pa ni pyès antansyon pou vòlè pouvwa-a ki an kwa Jézi-a.

Jézi Ki Lasajès Épi Pouvwa Bondyé

18Sé moun-an ki ka pèd-la kwè konmisyon-an konsèné lanmò Jézi asou kwa-a sé bétiz, mé pou nou Bondyé ka sové-a, lanmò Jézi asou kwa-a ka moutwé nou mizi pouvwa Bondyé ni. 19Mi sé sa ki ékwi an lévanjil,

“Mwen Bondyé kay détwi sé bèl pawòl-la ki ka sòti an bouch sé jan latè-a ki kwè yo ni lasajès-la,

mwen kay jété asou koté lakonpwann sé moun-an ki ka enstwi lézòt-la.”

20Bon, ki koté sa kité sé jan-an ki ni lasajès-la? Ében sé sa ki ka enstwi lézòt-la? Ében sé bon avoka latè sala? Bondyé ja moutwé kon sa tout sé bèl pawòl jan latè sala sé kouyontwi.

21Paski Bondyé adan lasajès li pa té fèʼy posib pou jan latè sala vini konnèt li pa di bonn tèt yo menm. Pito sa Bondyé désidé pou sèvi menm sé bagay kouyon-an nou ka pwéché-a pou sové sé sa ki ka kwè an li-a. 22Sé Jwif-la ka mandé Bondyé pou miwak, épi sé nasyon-an ki pa Jwif-la ka chaché pou bon lakonpwann. 23Mé nou menm ka pwéché Jézi Kwi kwisifyé. Konmisyon sala sé kon on wòch ki ka fè sé Jwif-la tonbé, épi pou sé nasyon-an ki pa Jwif-la, sa sé bétiz, 24mé bay sé sa Bondyé ja kwiyé-a, ni sa ki Jwif épi sa ki pa Jwif, konmisyon sala sé Jézi Kwi. Sé li ki pouvwa épi lasajès Bondyé. 25Lè nonm kwè Bondyé kouyon, jik kouyontwi sala twòp pli ho pasé lasajès nonm. Lè nonm kwè Bondyé fèb, jik fèblès sala twòp pli fò pasé kouway nonm.

26Bon, fwè épi sè mwen, chonjé ki sa zòt té yé lè Bondyé kwiyé zòt. Mannyè latè-a ka gadéʼy, byen pé an zòt té ni lasajès, byen pé an zòt té ka kondwi wèspé, byen pé an zòt té fèt adan an bon fanmi. 27Mé Bondyé chwazi sé bagay-la nonm konsidiwé ki kouyon-an èspwé pou fè sé moun-an ki kwè yo ni lasajès-la hont, épi i chwazi sé bagay-la nonm konsidiwé ki fèb-la pou fè sé moun-an ki kwè yo ni pouvwa-a hont. 28Bondyé chwazi sé sa ki pa ni pyès baka an latè sala épi sé sa yo kwè ki pa anyen-an pou i té sa détwi sa latè-a kwè ki enpòtan. 29Sa vlé di, pyèsonn pa sa bavadé an pwézans Bondyé. 30Mé Bondyé ja manché nou épi Jézi Kwi, épi sé kon nou manché an Jézi-a Bondyé ban nou lasajès li. Sé Jézi ki mété nou dwèt épi Bondyé, kon i mété nou apa épi i libéwé nou. 31Anfen, kon lévanjil-la di, “Si pyèsonn ni pou bavadé, kitéʼy bavadé asou sa Senyè-a ja fè.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index