Search form

1 Kòrint 14

Lòt Kado Lèspwi-a Ka Bay

1Swiv chimen lanmityé-a épi mété tout lidéʼw asou sé kado-a Lèspwi Bondyé ka bay-la, èspwèsman kado-a ki ka fè ou pòté konmisyon Bondyé-a. 2Sé moun-an ki ka palé an langaj étwanj-lan pa ka palé bay nonm mé sé bay Bondyé, paski pyèsonn pa sa konpwann yo. Pouvwa Lèspwi Bondyé ka fè yo palé lavéwité ki tjenn an sigwé. 3Mé sa ki ka pòté konmisyon Bondyé-a ka palé bay nonm pou fè yo fò, pou ankouwajé yo épi pou konsolé yo. 4Langaj étwanj ka bennéfis moun-an ki ka paléʼy-la tousèl, mé sé sa ki ka pòté konmisyon Bondyé-a, tout légliz-la ka jwenn bennéfis an sa yo ka di-a. 5Mwen té kay vlé zòt tout palé an langaj étwanj, mé mwen té kay pli simyé si zòt sa pòté konmisyon Bondyé. Moun-an ki ka pòté konmisyon Bondyé-a pli enpòtan pasé sa ki ka palé an langaj étwanj-lan, anba la ni yonn ki sa déchifwé sa i di-a. Kon sa tout légliz-la kay jwenn an bennéfis.

6Bon, fwè épi sè, si mwen vini wè zòt épi mwen palé langaj étwanj, zòt pa kay ni pyès gany an sa mwen ka di-a anba mwen wévélé an bagay ében mwen fè zòt apwann an bagay, ében mwen pòté konmisyon Bondyé ében mwen enstwi. 7Si ou ka jwé mizik épi an flout ében yonn an sé lézòt bagay-la moun ka pwan pou jwé mizik-la, ki mannyè pyèsonn kay fè sav ki chanté ki ka jwé si mannyè ou ka jwé-a pa asé klè? 8Épi si nonm-lan ki ka jwé twonpèt-la pa soufléʼy pou tout moun tann, ki moun ki kay pwépawé pou batay-la? 9An menm mannyè-a, ki mannyè pyèsonn kay konpwann sa ou ka di-a si konmisyon-an ou ka bay-la sé adan an langaj étwanj ki pa klè? Ou kay palé bay van-an. 10La ni plizyè diféwan langaj an latè-a épi yo tout enpòtan pou sé moun-an ki ka konpwann yo-a. 11Si an moun ka palé ban mwen épi mwen pa konnèt langaj-la i ka palé-a, moun sala kay kon an étwanjé pou mwen épi mwen kay kon an étwanjé pou li osi. 12Kon zòt ja mété lidé zòt pou jwenn sé kado-a Lèspwi Bondyé ka bay-la, pyété pou mété pli èfò dèyè sé kado-a ki kay édé légliz-la pwofité-a.

13Pou wézon sala moun-an ki ka palé adan an langaj ki étwanj-lan sipozé mandé Bondyé abilité-a pou i sa déchifwé sa i ka di-a. 14Si mwen ka pwédyé adan an langaj ki étwanj, lèspwi mwen menm ka pwédyé mé lidé mwen menm kay vid. 15Si sé kon sa i yé, ki sa mwen sipozé fè? Mwen kay pwédyé an lèspwi mwen, mé mwen kay pwédyé osi an lidé mwen; mwen kay chanté an lèspwi mwen, mé mwen kay chanté osi an lidé mwen. 16Si ou ka adowé Bondyé adan lèspwiʼw tousèl, ki mannyè an lòt moun ki twouvé kòʼy anpami zòt sa di ensiswatil pou lapwiyèʼw, si i pa sav ki sa ou ka di-a? 17Lapwiyè-a pé bon asé mé i pa édé lòt moun-an pyès.

18Mwen ka wimèsyé Bondyé paski mwen ka palé an langaj étwanj pasé zòt pyès. 19Mé an légliz-la mwen kay simyé palé senk mo pawòl moun sa konpwann pou mwen sa enstwi lézòt pito mwen palé konmen mil pawòl an langaj ki étwanj.

20Fwè épi sè, doubout katjilé kon manmay. Zòt sipozé wèsté lwen movèzté kon manmay, mé an menm di tan-an zòt sipozé katjilé kon gwan moun. 21Senyè-a di an lévanjil-la, “Mwen kay pwan moun ki ka palé langaj étwanj pou mwen sa palé bay sé moun mwen-an. Mwen kay sèvi bouch étwanjé, mé menm si mwen fè sa, sé moun mwen-an pa kay kouté mwen.”

22Bondyé pa bay abilité-a pou palé langaj étwanj pou moutwé moun ki ka kwè an li pouvwaʼy, mé sé bay moun ki pa ka kwè. Mé lè ou pòté konmisyon Bondyé, sa sé pou moun ki ka kwè épi sé pa pou moun ki pa ka kwè. 23Kanmenm, si tout légliz-la jwenn ansanm épi tout moun koumansé ka palé adan langaj ki étwanj épi la ni moun ki pa ka kwè anpami zòt, ès si yo pa kay di zòt ka fou? 24Mé si moun ki pa ka kwè ében ki pa ka konpwann vini anpami zòt lè zòt ka pòté konmisyon Bondyé-a, sa i tann-an kay palé bay konsyans li épi moutwéʼy péchéʼy. Tout sé bagay-la i tann-an ka jijéʼy. 25Épi sé sigwé-a i ni an tjèʼy-la kay pawèt aklè douvan fidjiʼy. Kon sa i kay tonbé asou jounouʼy épi adowé Bondyé épi i kay di épi tout tjèʼy, “Bondyé isi-a anpami zòt pou vwé.”

Mété Légliz Bondyé-a Annòd

26Sa mwen vlé di-a sé sa, fwè épi sè. Lè zòt vini légliz, yon moun ni an chanté pou adowé Bondyé, an lòt ni an bagay pou i sa enstwi, an lòt Bondyé bay an wévélasyon, an lòt an konmisyon adan langaj ki étwanj, épi an lòt ankò sa déchifwé sa ki palé an langaj étwanj-lan. Zòt sipozé fè tout bagay pou édé légliz-la épi pou fè i pwofité. 27Si pyèsonn ni pou palé adan an langaj ki étwanj, pa pli pasé dé ében twa ki sipozé palé, yonn apwé lòt, épi la sipozé ni an moun pou déchifwé sa ki ka di-a. 28Mé si la pa ni pyèsonn pou déchifwé sa ki di-a, sa ki ka palé an langaj ki étwanj-lan sipozé wèsté an silans an légliz-la épi palé bay kòʼy menm épi bay Bondyé tousèl.

29Kité dé ében twa an sé sa ki ka pòté konmisyon Bondyé-a palé, épi kité sé lézòt-la miziwé sa ki di-a. 30Mé si Bondyé bay yonn an sé sa ki ka asid tou pwé-a an konmisyon, sa ki ka palé-a sipozé doubout palé. 31Zòt tout, yonn apwé lòt, pé di konmisyon-an Bondyé bay zòt-la, kon sa tout moun kay apwann épi tout moun kay jwenn ankouwajman. 32Moun-an Bondyé bay konmisyonʼy pou di-a sipozé kondwi kado sala. 33Paski Bondyé pa an Bondyé ki ka mété konfizyon anpami sé moun li-a, mé pito lapé.

Menm kon tout lèstan légliz Bondyé, 34sé madanm-lan ni pou wèsté an silans lè yo vini légliz. Yo pa ni dwa-a pou palé; kon lwa sé Jwif-la di, sé pa pou yo adan pozisyon koté yo kay kondwi. 35Si yo vlé sav an bagay, yo sipozé mandé mawi yo lakay yo. I sé an hontèz pou an madanm palé lè i légliz. 36Ki sa? É é, pawòl Bondyé-a, sé an zòt i sòti? Ében ès si zòt kwè zòt sé sèl konpanni moun Bondyé ja bay pawòl li?

37Si an moun kwè i ka pòté konmisyon Bondyé ében i sé an moun Lèspwi Bondyé ja bay an kado, i oblijé wéyalizé sé konmandman-an mwen ékwi bay zòt-la sé konmandman Senyè-a. 38Mé si pyèsonn pa vlé aksèpté sa mwen ka di-a, ou pa sipozé aksèpté nonm sala pou sa i di i yé-a nonplis.

39Kon sa fwè épi sè, mété tjè zòt pou zòt pòté konmisyon Bondyé, épi pa anpéché moun palé langaj ki étwanj. 40Mé ou sipozé fè tout bagay dwèt épi annòd.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index