Search form

1 Kòrint 15

Wézèwèksyon Jézi Kwi

1Bon, fwè épi sè, mwen vlé zòt chonjé Bon Nouvèl-la mwen pwéché bay zòt-la, sa zòt wisivwè kon an fondasyon pou zòt sa doubout fò-a. 2Bon Nouvèl sala kay sové zòt, si zòt doubout fò adanʼy. Si zòt pa doubout fò adanʼy, sa vlé di zòt ja kwè an ven.

3Paski mwen ja délivwé bay zòt sa mwen wisivwè ki enpòtan an chay-la: Sa sé ki Jézi mò pou péché nou, menm kon i ékwi an lévanjil-la, 4yo téwéʼy épi i wésisité twa jou apwé, menm kon i ékwi an lévanjil-la. 5Épi i fè Pita wèʼy, épi apwé i fè sé douz zapòt-la wèʼy osi. 6Apwé sa pli pasé senk san an sé moun-an ki té ka swiv li-a wèʼy ansanm. Plizyè an yo ka viv toujou, magwé adan ja mò. 7Apwé, i fè Jémz wèʼy, épi apwé sa i fè tout sé zapòt-la wèʼy. 8Apwé tout sa, magwé mwen té menm kon an ich manmanʼy té fè an fòs kouch, i fè mwen wèʼy osi.

9Sé mwen ki pli ba an sé zapòt-la, épi mwen pa menm méwité pou moun kwiyé mwen an zapòt paski mwen fè légliz Bondyé-a soufè. 10Mé sé lagwas Bondyé ki fè mwen sa mwen yé-a, épi lagwas-la i ban mwen-an pa té an ven. Okontwè mwen twavay pli wèd pasé pyès sé lézòt zapòt-la magwé sé pa mwen ki fèʼy di bonn tèt mwen — sé lagwas Bondyé ki épi mwen. 11Kon sa, menm si i té sa mwen pwéché ében sa sé lézòt zapòt-la pwéché, sé konmisyon sala nou kontiné ka pwéché, épi sé adanʼy zòt ka kwè.

Wézèwèksyon Nou

12Bon, si nou ka pwéché ki Jézi ja wésisité hòd lanmò, ki mannyè adan ki anpami zòt ka di ki moun ki ja mò pa kay wésisité hòd lanmò? 13Ében, si moun ki ja mò pa kay wésisité, sa vlé di pa menm Jézi ki wésisité hòd lanmò. 14Épi si Jézi pʼòkò té wésisité hòd lanmò, pwéché-a nou ka pwéché-a épi lafwa-a zòt ni an Jézi-a tout an ven. 15Pa sa tousèl — i ka moutwé sa nou ka di konsèné Bondyé-a pa vwé, paski nou di i wésisité Jézi hòd lanmò. Mé si i vwé moun ki ja mò pa ka wésisité, ében, Bondyé pa té wésisité Jézi hòd lanmò. 16Paski si moun ki ja mò pa ka wésisité, sa vlé di Jézi pʼòkò wésisité nonplis. 17Épi si Jézi pʼòkò wésisité, sa vlé di lafwa-a zòt ni an Jézi-a pa kay sinifyé zòt anyen épi zòt anba pouvwa péché toujou. 18Sa vlé di osi, sé moun-an ki té ka kwè an Jézi-a, yo tout ja péwi kon yo mò-a. 19Si èspwa-a nou ni an Jézi-a bon an lavi sala tousèl, nou sipozé fè moun lapenn pasé tout lézòt moun asou latè sala.

20Mé lavéwité-a sé sa: Jézi ja wésisité hòd lanmò. Sé li ki pwèmyé an tout moun ki kay wésisité. 21Kon sé an nonm ki mennen lanmò, menm mannyè-a sé an nonm osi ki mennen wézèwèksyon hòd lanmò. 22Menm kon an Adanm tout ka mò, sé kon sa an Jézi tout ka jwenn lavi. 23Mé chak moun kay wésisité mannyè Bondyé ja établi: Jézi wésisité avan, épi lè Jézi déviwé tout sé moun li-an kay wésisité. 24Apwé sa, finisman latè sala kay vini — sa sé lè Jézi kay détwi tout lòt kondwit épi tout lòt lotowité épi tout lòt pouvwa, épi apwé sa i kay délivwé wéyòm-lan an lanmen Bondyé Papa. 25Paski Jézi ni pou kondwi jis tan Bondyé mété tout lèlmiʼy anba pyé i menm Jézi. 26Dènyé lèlmi ki kay détwi sé lanmò. 27Lévanjil-la di, “Bondyé mété tout bagay anba dé pyé Gason Lézòm.” Mé lè i di, “tout bagay,” sa pa vlé di Bondyé sé yonn adan sé bagay sala, paski sé Bondyé ki bay Jézi pouvwa asou tout bagay. 28Mé lè tout bagay ja plasé anba kondwit Jézi, Gason-an kay abésé kòʼy bay Papa-a, ki té ba li pouvwa-a pou fè sa, épi Bondyé kay kondwi anho tout bagay.

29Bon, sé moun-an ki batizé pou sé sa ki ja mò-a, ki sa sa kay sinifyé yo si moun ki mò pa ka wésisité pyès? Pouki pou yo batizé si yo sav moun ki mò pa kay wésisité? 30Épi pou nou menm, pouki pou nou mété kò nou an danjé tout lè kon sa? 31Fwè èk sè, mwen ka wè lanmò toulé jou. Mwen ka déklawé sa menm kon mwen ka déklawé mannyè zòt ja lévé né mwen kon nou manché an Jézi Kwi Senyè-a. 32Si mwen ja goumen épi bèt mové an vil Èfésòs paski mwen té ka gadé pou an kado an latè sala, ki gany mwen jwenn an sa? Mé si moun ki ja mò pa kay wésisité, ében, kon jan latè ka di, “Annou manjé épi bwè, paski denmen nou mò.”

33Pa kité moun kwennen zòt. “Swiv mové konpanni épi ou oblijé twapé kòʼw an dézagwéman.” 34Lévé an sonmèy sala épi doubout lavi péché zòt-la. Zòt sipozé hont paski adan zòt pa konnèt Bondyé.

Kò-a Ki Kay Wésisité-a

35Mé an moun pé mandé, “Ki mannyè mò-a ka wésisité? Épi ki kalité kò yo kay ni?” 36Sòt! Lè ou planté an gwenn, i pa ka lévé tout tan i pa mò. 37Épi sa ou planté an tè-a sé pa plan-an ki kay lévé-a. Sé an gwenn tousèl ou planté, pitèt an gwenn mi ében népòt lòt gwenn. 38Mé Bondyé ka bay gwenn-an kò-a i vlé ba li-a. I ka bay chak gwenn kò-a ki pli bon pou gwenn sala. 39Épi tout bagay ki ka viv pa ni menm kò: Lézòm ni yon kalité kò, zannimo ni an lòt kalité, jibyé ni yon kalité épi pwéson ni an lòt kalité osi. 40La ni kò osi an lézè-a épi la ni kò asou latè. Bèlté sé kò-a ki an lézè-a diféwan sé sa ki asou latè. 41Sòlèy-la ni bèltéʼy menm, lalin-an ni an lòt kalité bèlté, épi sé étwal-la ni an diféwan kalité bèlté. Jik anpami sé étwal-la menm la ni diféwan kalité bèlté.

42Épi sé menm mannyè i kay yé lè mò-a wésisité hòd lanmò. Lè kò-a téwé, i ka péwi. Lè i wésisité, i pa kay janmen mò ankò. 43Lè kò-a téwé i lèd épi fèb; mé lè Bondyé kay wésisitéʼy, i kay bèl an chay, épi fò. 44Lè kò-a téwé, i sé an kò ki fèt épi lachè toubonnman. Lè i kay wésisité, i kay an kò Lèspwi Bondyé ja bay lavi. Menm kon la ni an kò ki fèt épi lachè, sé menm mannyè-a la kay ni yonn Lèspwi Bondyé ja bay lavi osi. 45Paski lévanjil-la di, “Pwèmyé Adanm-lan vini an nonm vivan.” Mé dènyé Adanm-lan vini an lèspwi ki ka fè moun viv. 46Kò-a ki fèt épi lachè-a vini avan. Épi apwé, sa ki ni Lèspwi Bondyé-a. 47Pwèmyé Adanm-lan fèt épi tè épi i sòti an latè-a; dézyenm Adanm-lan sòti an syèl. 48Menm kon nonm-lan ki té fèt épi tè-a té yé, sé kon sa tout sa ki fèt an latè sala yé. Épi menm kon nonm-lan ki sòti an syèl-la yé, sé kon sa osi sé sa ki kay wèsté an syèl-la kay yé. 49Apwézan nou menm kon Adanm, nonm-lan ki fèt épi tè-a, mé an jou nou kay kon Jézi, nonm-lan ki sòti an syèl-la.

50Fwè épi sè, sa mwen vlé di-a sé sa: San épi lachè pa sa antwé adan wéyòm-lan Bondyé ka kondwi-a. Bagay ki ka péwi pa sa viv pou tout tan. 51Kouté lavéwité sala ki té tjenn an sigwé-a: Nou tout pa kay mò, mé lè dènyé twonpèt-la kay souflé, nou tout kay chanjé, 52la menm, menm kon ou bat zyéʼw. Paski lè twonpèt-la souflé, sa ki mò kay wésisité épi yo pa kay janmen mò ankò, épi nou ki ka viv toujou-a kay chanjé. 53Paski sa ki ka péwi kay chanjé adan sa ki kay viv tout tan. Sa ki kay mò kay chanjé adan sa ki pa kay mò. 54Lè sa fèt, sa sé lè sa ki ka péwi tounen sa ki ka viv tout tan, lè sala sa ki matjé an lévanjil-la kay vini fèt:

“Bondyé ja genyen asou lanmò nèt.”

55Lanmò — ou genyen kouman?

Ében, moutwé mwen pouvwa-a ou ni pou pitjé-a.”

56Sé péché ki bay lanmò pouvwa-a pou pitjé, épi sé lwa-a ki bay péché pouvwa. 57Mé nou wimèsyé Bondyé ki sèvi sa Jézi Kwi Senyè nou ja fè-a pou ban nou pouvwa pou genyen.

58Kon sa, sé fwè épi sè-a mwen kontan an chay-la, doubout fò épi pa kité anyen soukwéʼw. Toujou twavay wèd kon zòt ka twavay bay Senyè-a, kon zòt sav anyen zòt fè bay Senyè-a pa kay an ven.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index