Search form

1 Kòrint 5

Vyé Lavi An Légliz-la

1Bon, mwen kay simyé pa kwè sé bagay-la moun ka di mwen-an konsèné sé vyé lavi-a ki ka alé anpami zòt-la. Mwen vin apwann an nonm anpami zòt ka dòmi épi madanm papaʼy. Bagay sala mové tèlman, pa menm sé moun-an ki pa ka kwè an Bondyé-a ki ka fè sa. 2Ében ki mannyè zòt sa otan fwé? Okontwè zòt té sipozé pou hont épi séwé kò zòt, épi moun-an ki ja fè bagay sala, zòt té sipozé tiwéʼy anpami zòt. 3Magwé mwen pa la épi zòt an lachè, zòt an lidé mwen, épi akwèdi mwen la épi zòt mwen ja pasé jijman asou nonm sala ki fè mové bagay sala. 4Lè zòt kay jwenn ansanm an non Senyè Jézi, chonjé mwen la épi zòt an lidé mwen, épi pa lotowité Senyè nou Jézi Kwi 5zòt ni pou délivwé nonm sala bay Satan, kon sa menm si Satan détwi lachèʼy, lèspwiʼy pé sové asou jou jijman-an.

6Zòt pa ni pyès wézon pou zòt sa bavadé. Zòt ja tann sa kouman, “An tizing lèlven ka fè tout lapat-la lévé.” 7Zòt ni pou tiwé vyé lèlven-an anpami zòt. Lè sala zòt kay wèsté kon an konpanni lapat ki fwé, san lèlven. Paski Jézi, ki ti mouton Fèt Délivwans nou-an, ja ofè kòʼy kon sakwifis-la ban nou. 8Lè nou sélébwé Fèt Délivwans nou, annou pa fèʼy épi malen épi movèzté. Sé bagay sala menm kon pen ki fèt épi lèlven. Mé pito sa annou sèvi bagay ki onnèt épi lavéwité. Sa kay menm kon pen ki pa ni lèlven.

9An lèt-la mwen ékwi zòt-la, mwen té di zòt pou pa ni anyen pou fè épi moun ki ka viv vyé lavi. 10Bon, lè mwen ékwi sa-a, mwen pa té ka palé konsèné moun ki pa konnèt Bondyé ki ka viv vyé lavi, ében ki vowas, ében ki vòlè, ében ki ka adowé fo bondyé. Pou zòt pa ni anyen pou fè épi sé moun sala, zòt kay ni pou kité latè sala nèt. 11Sa mwen té vlé di-a sé sa, sé pa pou zòt ni anyen pou fè épi moun ki di yo kwè an Jézi mé yo ka kouwi vyé lavi, ében yo vowas, ében yo ka adowé fo bondyé, ében moun ki ka ensilté lézòt, ében moun ki toujou sou, ében an vòlè. Sé pa pou ou menm manjé épi an moun ki kon sa.

12-13Sa pa zafè mwen pou mwen jijé moun ki pa ka kwè an Jézi. Sé Bondyé ki kay jijé yo. Mé sé manm légliz-la ki anpami nou-an, nou sipozé jijé yo. Kon lévanjil-la di, “Tiwé mové lam-lan ki anpami zòt-la.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index