Search form

1 Jan 1

1Sa ki té la dépi an koumansman-an, sé li nou ja tann épi wè èk zyé nou. Nou ja gadéʼy épi touchéʼy èk lanmen nou, épi sé li ki pawòl-la ki ka bay lavi-a. 2Épi lavi sala té wévélé ban nou, épi nou wèʼy, épi nou tèstifyé sa, épi nou di zòt konsèné lavi étonnèl sala, ki té épi Papa-a épi nou té wè-a. 3Nou di zòt sa nou ja wè épi tann, kon sa zòt pé viv byen épi nou, menm kon nou ka viv byen épi Papa-a èk Gasonʼy Jézi Kwi. 4Épi nou ka ékwi sa kon sa nou kay plen épi djèwté.

Maché An Klèté

5Mi konmisyon-an i di nou-an épi nou déklawé bay zòt-la: Bondyé sé klèté épi i pa ni pyès kalité nwèsè andidanʼy. 6Si nou di nou ka viv byen épiʼy paditan nou ka maché an nwèsè toujou, nou manti épi nou pa ka viv an lavéwité. 7Mé si nou ka maché an klèté menm kon i an klèté-a, sa vlé di nou ka viv byen épi yonn a lòt, épi san Jézi, Gason Bondyé, ja nétwayé tout péché sòti an lavi nou. 8Si nou di nou pa ni péché, nou ka kwennen kò nou épi lavéwité-a pa andidan nou. 9Bondyé toujou ka fè sa ki dwèt, épi si nou konfésé péché nou, nou sa konté asouʼy pou pawdonnen péché nou épi nétwayé tout movèzté sòti an lavi nou. 10Si nou di nou pʼòkò péché, nou ka kwiyé Bondyé an mantè, épi pawòl li pa andidan nou.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index