Search form

1 Jan 2

Jézi Édé Nou

1Sé manmay mwen-an mwen kontan an chay-la, mwen Jan ka ékwi sa bay zòt kon sa zòt pé pa péché. Mé si an moun péché, la ni yonn ki ka plédé épi Papa-a ban nou, épi sa sé Jézi Kwi, ki ka fè tout bagay dwèt-la. 2Épi sé li yonn ki sa fè Bondyé pawdonnen péché nou. Épi sé pa péché nou tousèl, mé péché tout latè-a osi.

3Épi sé kon sa nou kay asiwé nou konnèt li, si nou obéyi konmandmanʼy. 4Si nou di nou konnèt li mé nou ka dézobéyi konmandmanʼy, nou ka manti épi lavéwité-a pa andidan nou. 5Mé si an moun obéyi pawòl Bondyé, nonm sala vwéman ja plen épi lanmityé Bondyé. Sa sé mannyè-a nou sa sav si nou manché pou vwé an Bondyé. 6Moun-an ki di i ka swiv Jézi sipozé viv laviʼy menm kon Jézi té viv sa li.

Konmandman Nèf-la

7Sé jan mwen-an mwen kontan an chay-la, mwen pa ka ékwi an konmandman nèf, mé menm konmandman-an zòt té ja tann dépi an koumansman-an. Konmandman sala sé pawòl-la zòt ja tann-an. 8Mé pou byen di, sé an konmandman nèf mwen ka ékwi. Épi ni Jézi épi zòt ja moutwé i vwé, paski nwèsè-a ka fini anyen épi klèté-a menm ja ka kléwé.

9Pyèsonn ki di i an klèté épi i hayi fwèʼy an nwèsè toujou. 10Moun-an ki enmen fwèʼy-la ka viv an klèté, épi la pa ni anyen an moun sala ki kay annékòz li pou tonbé. 11Mé moun-an ki hayi fwèʼy-la ka viv an nwèsè, épi i ka maché an nwèsè, épi i pa sav ki koté i ka alé, paski nwèsè-a ja wann li avèg.

12Mwen ka ékwi zòt, sé manmay-la mwen kontan an chay-la, paski péché zòt ja pawdonnen pou lapéti Jézi Kwi. 13Mwen ka ékwi bay zòt sé sa ki ja gwan-an paski zòt konnèt li ki la dépi an koumansman-an. Mwen ka ékwi zòt sé jenn moun-an paski zòt ja genyen batay-la kont sa ki méchan-an. 14Mwen ékwi zòt sé manmay mwen-an, paski zòt konnèt Papa-a. Mwen ékwi zòt sé sa ki ja gwan-an, paski zòt konnèt li ki la dépi an koumansman-an. Mwen ékwi zòt sé jenn moun-an, paski zòt fò, épi pawòl Bondyé ka viv andidan tjè zòt, épi zòt ja genyen batay-la kont sa ki méchan-an. 15Sé pa pou ou enmen latè sala ében sé bagay-la ki andidan latè-a. Si pyèsonn enmen latè sala, i pa sa ni lanmityé pou Papa-a. 16Paski tout sa ki an latè-a, sa sé sé dézi lachè-a épi sé dézi zyé-a épi tout sé bagay lavi sala ki ka fè moun ni an chay lògèy-la, sòti an latè-a épi sa pa ni anyen pou fè épi Papa-a. 17Épi latè-a épi tout sé bagay-la ki andidanʼy-lan moun anvi-a kay fini anyen, mé moun-an ki fè sa Bondyé vléʼy fè-a kay viv pou tout tan.

Lèlmi Jézi

18Sé manmay mwen-an, finisman tout bagay byen pwé, épi kon zòt ja tann, lèlmi Jézi ka vini. Jik apwézan an chay lèlmi Jézi ja vini. Sé kon sa nou sav finisman tout bagay byen pwé. 19Yo sòti anpami nou, mé yo pa té janmen ni menm lidé épi nou. Paski si yo té ni menm lidé épi nou, yo té kay kontiné épi nou. Mé yo sòti anpami nou, kon sa i kay asé klè yo tout pa ni menm lidé épi nou.

20Mé Jézi ja sèvi Lèspwiʼy pou mété zòt apa, épi zòt tout konnèt lavéwité-a. 21Mwen pa ka ékwi sa pou moutwé kon sa zòt pa konnèt lavéwité-a. Mwen sav zòt konnèt li épi zòt sav pyès mansonj pa sòti an lavéwité-a. 22Kilès ki an mantè? Ében, moun-an ki di Jézi sé pa Mèsaya-a. Sé kalité moun sala sé lèlmi Jézi Kwi, paski yo ja widjèkté ni Papa-a épi Gason-an. 23Pyèsonn ki widjèkté Gason-an pa sa viv épi Papa-a. Moun-an ki aksèpté Gason-an ka viv épi Papa-a osi.

24Kité sa zòt ja tann dépi an koumansman-an wèsté an tjè zòt. Si sa zòt ja tann dépi an koumansman-an ka wèsté an tjè zòt, zòt kay toujou wèsté manché an Gason-an épi an Papa-a. 25Épi Jézi Kwi ja pwonmèt pou ban nou lavi étonnèl.

26Mwen ékwi sa bay zòt konsèné sé moun-an ki éséyé pou kwennen zòt-la. 27Mé Lèspwi-a i ja bay zòt-la ka viv an tjè zòt pou mété zòt apa, épi zòt pa bizwen pyès lòt moun pou enstwi zòt, paski Lèspwiʼy kay enstwi zòt tout bagay. Épi sa i ka enstwi-a vwé, san pyès manti. Wèsté épi Jézi menm kon Lèspwi-a té ja enstwi zòt-la.

Ich Bondyé

28Bon, sé manmay mwen-an mwen kontan an chay-la, wèsté manché an Jézi, kon sa lè i kay viwé, nou pé jwenn an chay ankouwajman, épi nou pa kay santi kò nou hont an pwézans li. 29Si zòt sav kon sa i toujou ka fè sa ki dwèt, zòt pé asiwé népòt moun ki fè sa ki dwèt sé ich Bondyé.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index