Search form

1 Pita 2

Wòch Vivan-an

1Kon sa jété tout movèzté sòti an laviʼw, épi sé pa pou ou kwennen moun. Doubout fè ipokwit, sé pa pou ou jalou sa ki pa sa ou, épi doubout sali non lézòt. 2Menm kon an ti manmay ka anvi bwè lèt manmanʼy, sé kon sa zòt ni pou anvi lèt-la Lèspwi Bondyé ka bay-la ki ka fè zòt pwofité an lèspwi épi sové-a. 3Paski zòt ja gouté mizi bon Senyè-a bon.

4Vini jwenn Senyè-a. I sé wòch vivan-an nonm widjèkté-a, mé Bondyé ja chwaziʼy épi i ni an chay valè an pwézans li. 5Zòt kon wòch ki vivan osi, kon sa kité Bondyé sèvi zòt an kay sala i ka bati épi Lèspwiʼy-la. Zòt sé pwèt Bondyé ja mété apa pou fè twavay li. Lèspwi Bondyé fèʼy posib pou zòt sa ofè sakwifis Bondyé kay aksèpté pou lapéti sa Jézi Kwi fè-a. 6Kon lévanjil-la di,

“Gadé, mwen ka plasé an wòch an vil mwen-an.

Sé mwen ki chwaziʼy

épi i ni an chay valè pou mwen.

Sé li ki kay bay kay-la mwen ka fè-a kouway.

Épi moun-an ki mété konfyans li asou wòch sala pa kay janmen hont.”

7Wòch sala ni an chay valè pou zòt ki kwè. Mé pou sé sa ki pa ka kwè-a, kon lévanjil-la di,

“Wòch-la sé moun-an ki ka bati kay-la widjèkté-a,

sé li ki vini pli enpòtan an kay-la.”

8Épi kon lévanjil-la di ankò,

“Sa sé wòch-la ki fè moun konyen zòtèy yo-a,

épi sé li ki kay annékòz yo tonbé.”

Yo mantjé tonbé paski yo dézobéyi pawòl Bondyé. Kanmenm sé sa Bondyé té ja désidé.

9Zòt sé moun Bondyé ja chwazi. Zòt sé an was pwèt ki ka sèvi Bondyé kon wa. Zòt sé an nasyon Bondyé ja mété apa pou li yonn. Zòt sé ich tjè Bondyé i ja chwazi pou zòt sa alé di tout sé gwan twavay-la i ja fè-a. Sé Bondyé ki kwiyé zòt sòti an nwèsè épi mété zòt adan gwan klètéʼy-la. 10An tan avan, zòt pa té ich Bondyé, mé apwézan zòt sé ich li menm. An tan avan, zòt pa té sav ki mizi konpasyon Bondyé té ni, mé apwézan zòt ja jik èspéyansé konpasyonʼy.

Èslav Bondyé

11Jan mwen, kon zòt sé étwanjé épi zòt pa la pou lontan asou latè-a, mwen ka plédé épi zòt pou pa kité sé dézi lachè-a ki toujou an ladjè kont lam zòt-la kondwi zòt. 12Sé pou zòt kondwi kò zòt byen anpami sé moun-an ki pa konnèt Bondyé-a. I pé sé lè yo ka lonjé lanmen asou zòt, ka di kon sa zòt ka fè bagay ki pa bon, yo kay wè bon twavay zòt épi glowifyé Bondyé asou jou-a i kay vini jijé tout moun-an.

13Pou lapéti Senyè-a, obéyi tout sa ki ni lotowité anho zòt, menm si sé wa-a ki pli gwo chèf-la, 14ében gouvènè-a wa-a mété pou pini sa ki fè mové épi pou onnowé sa ki fè bon. 15Paski Bondyé vlé zòt sèvi bon twavay zòt pou fè sé moun kouyon-an ki ka di bagay inyowan-an pé la. 16Viv kon nonm ki ni libèté yo. Mé pa sèvi libèté-a zòt ni-an kon an paspò pou fè movèzté. Viv kon sèvant Bondyé sipozé viv. 17Pòté tout moun wèspé. Sé pou zòt enmen tout sé fwè èk sè-a ki ka kwè an Jézi-a. Bay Bondyé tout lonnè, épi pòté wa-a wèspé.

18Sé èslav-la, sé pou zòt obéyi mèt zòt épi toujou pòté yo wèspé. Sé pa sé sa ki bon épi wézonnab-la tousèl, mé sé sa ki mové-a osi. 19Bondyé kay benniʼw si ou diwé anba tout soufwans sala ou pa menm méwité-a paski ou ka swiv li. 20Pyèsonn pa kay pòtéʼw wèspé si ou jwenn an chalè pou an bagay ou fè ki pa bon, menm si ou pwanʼy dousman. Mé si ou soufè paski ou fè bon épi ou pwanʼy dousman, Bondyé kay benniʼw.

21Paski Bondyé kwiyé zòt pou soufè menm kon Jézi soufè bay zòt épi i kité an ègzanp kon sa zòt kay swiv menm chimen épiʼy. 22I pa janmen péché ében janmen manti. 23Lè yo té ensiltéʼy i pa janmen ensilté yo déviwé. Lè yo té fèʼy soufè i pa di i kay fè yo anyen. Mé pito sa i mété kòʼy an lanmen Bondyé, ki toujou ka jijé dwèt. 24Jézi menm pòté péché nou adan lachèʼy asou kwa-a, kon sa lavi péché nou té kay mò épi nou kay viv pou fè sa ki dwèt. Soufè-a i soufè-a ja mennen djéwizon ban nou. 25Zòt té menm kon mouton ki té pèd chimen yo, mé apwézan zòt ja wivé swiv gadyenn-an ki ka pwotèkté lam zòt-la.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index