Search form

1 Pita 3

Mawi Épi Madanm

1An menm mannyè-a, zòt sé madanm-lan ni pou abésé kò zòt anba mawi zòt kon sa si i ni pyès an yo ki pa ka kwè pawòl Bondyé, lavi-a zòt sé madanm-lan ka viv-la pé genyen yo bay Bondyé san zòt di yo an mo pawòl 2lè yo wè mannyè zòt ka pòté Bondyé wèspé épi mannyè zòt ka viv an lavi ki nèt. 3Bèltéʼw pa sipozé dépan asou bagay ou ka abiyé kòʼw épi, kon mannyè ou ka naté chivéʼw épi sé kalité bijou lò-a ou ka mété-a ében asou bèl had ki chè. 4Mé bèltéʼw sipozé sòti an tjèʼw, sa sé bèlté-a ki pa ka fini pyès-la épi ki ka wéfléchi adan an lavi ki janti épi byen dous. Sa ni an chay valè an pwézans Bondyé. 5Sé mannyè sala sé madanm tan lontan-an ki té ka adowé Bondyé-a épi ki té mété èspwa yo an li-a fè kò yo bèl, lè yo abésé kò yo anba mawi yo. 6Chonjé mannyè Sara obéyi Abrahanm épi kwiyéʼy ‘mèt’. Épi zòt sé ich Sara si zòt fè sa ki dwèt épi zòt pa kité anyen fè zòt pè.

7An menm mannyè-a osi zòt sé mawi-a ni pou ni an bon lakonpwann kon zòt ka viv ansanm épi madanm zòt-la. Twété yo épi wèspé kon moun ki pli fèb an lachè yo, ki kay wisivwè lavi étonnèl menm kon ou. Mannyè sala pyès bagay pa kay jennen lapwiyèʼw.

Lè Ou Soufè Kon Ou Ka Fè Bon-an

8Bon, avan mwen fini mwen vlé di zòt tout pou viv byen épi yon sèl lidé, soufè épi sé sa ki ka soufè-a, ni lanmityé pou yonn a lòt kon fwè èk sè. Ni an tjè fèb épi abésé kò zòt bay yonn a lòt. 9Lè moun fèʼw sa ki pa bon, sé pa pou ou fè yo menm bagay-la déviwé. Lè yo ensiltéʼw, sé pa pou ou ensilté yo déviwé, mé mandé Bondyé pou benni yo pito. Sé pou sa Bondyé té kwiyéʼw pou ou sa jwenn an bennédiksyon. 10Kon lévanjil-la di, “Moun-an ki kay vlé viv an bon lavi-a ni pou doubout malpalé épi las manti asou moun. 11Kitéʼy tounen doʼy asou péché épi fè sa ki dwèt. Kitéʼy gadé pou lapé épi swiv li épi tout tjèʼy. 12Paski Bondyé ka toujou gadé apwé sé sa ki ka viv dwèt-la, épi i ka toujou kouté lapwiyè yo. Mé i toujou kont sé sa ki ka viv an péché-a.”

13Kilès ki kay fèʼw soufè si ou ka twavay wèd pou fè sa ki bon? 14Mé si ou soufè paski ou ka fè sa ki bon, ou kay jwenn an bennédiksyon. Sé pa pou ou pè pyèsonn, épi pa kité anyen twoubléʼw. 15Mé adowé Jézi an tjèʼw épi ba li lonnè kon i sé Senyè-a. Sé pou ou toujou pawé pou bay an wépons lè moun mandéʼw konsèné èspwa-a ou ni-an, 16mé fè sa èk wèspé épi an mannyè ki janti. Tjenn konsyans ou klè kon sa lè moun ensiltéʼw, sé sa ki ka malpaléʼw-la paski ou ka swiv Jézi Kwi-a kay hont. 17I pli mèyè pou ou soufè lè ou fè sa ki bon si sé sa Bondyé vlé, pito ou soufè paski ou ka fè bagay ki pa bon. 18Paski Jézi mò yon sèl fwa pou bon, épi lanmòʼy sé pou tout tan. Sa ki té ka viv dwèt-la mò pou lapéti sé sa ki pa té ka viv dwèt-la, pou i té sa mennen nou bay Bondyé. Moun fè Jézi jwenn lanmòʼy an lachèʼy, mé Lèspwi Bondyé fèʼy viv ankò. 19Jézi té pwéché bay sé lèspwi-a ki té tjenn an pwizon-an, 20sé sa ki té dézobéyi Bondyé an tan lontan lè Bondyé èspéyé asou yo épi an chay pasyans an tan Nowa, patan batiman-an té ka fèt-la. Déotwa moun tousèl ki té sové, sa sé ywit moun an tout. Épi Bondyé sèvi dlo-a pou sové yo. 21Épi dlo sala kon batenm-lan ki sové zòt apwézan-an. Batenm pa vlé di pou nétwayé kò zòt, mé sa i vlé di sé pou kwiyé asou Bondyé épi an konsyans ki klè, épi sé kon sa Bondyé ka sèvi wézèwèksyon Jézi Kwi pou sovéʼw. 22Apwézan Jézi an syèl. I asid asou fasad lanmen dwèt Bondyé ka kondwi épiʼy, anho tout nanj, tout lotowité épi tout pouvwa.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index