Search form

1 Tèsalonnika 1

1Mwen menm Pòl, ansanm èk Saylas èvèk Timòfi, ka voyé bonjou bay zòt ki an légliz vil Tèsalonnika-a, zòt ki moun Bondyé Papa-a èvèk Jézi Kwi Senyè-a. Nou ka mandé Bondyé pouʼy moutwéʼw lagwas li épi pouʼy baʼw lapé an tjèʼw.

Pòl Ka Wimèsyé Bondyé Pou Sé Moun Légliz Tèsalonnika-a

2Nou toujou ka wimèsyé Bondyé bay zòt tout épi nou toujou ka chonjéʼw an lapwiyè nou. 3Nou toujou ka wimèsyé Bondyé Papa nou pou mannyè ou ka viv byen paski ou ni lafwa an Jézi Kwi, épi ou ka twavay wèd paski ou ni lanmityé an tjèʼw, épi nou chonjé mannyè ou doubout fò paski ou sav ou kay viv an syèl pou tout tan épi Jézi Kwi Senyè nou.

4Fwè èk sè, nou sav Bondyé enmenʼw an pil épi i té chwaziʼw pou sa li menm. 5Nou sav sa paski sé pa té èvèk pawòl tousèl nou té baʼw Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi, mé ou té asiwé sa nou té ka diʼw-la sété lavéwité paski Bondyé moutwéʼw pouvwaʼy, épi Lèspwi Bondyé fèʼw kwè lavéwité-a. Ou konnèt mannyè nou viv an bon lavi douvanʼw. Nou fè sa pou byenʼw. 6Ou swiv ègzanp nou épi ou swiv ègzanp Senyè-a, épi menm si ou té soufè an pil, ou wisivwè konmisyon-an nou mennen ba ou-a épi tjè kontan ki sòti an Lèspwi Bondyé. 7Sé kon sa ou vini an bon ègzanp pou tout sé moun-an ki kwè an Jézi-a ki an péyi Masédonnya épi Akéya-a. 8Sé pa an Masédonnya épi Akéya tousèl ou simen konmisyon Senyè-a, mé toupatou nou alé nou ka tann moun ka di mannyè ou ni lafwa an Bondyé. Sé sa ki fè la pa ni anyen nou bizwen di ankò 9paski tout sé moun-an ka di mannyè ou wisivwè nou lè nou té vizitéʼw. Yo ka di mannyè ou pa ka adowé imaj ankò, mé ou ka adowé épi obéyi Bondyé, sèl Bondyé-a ki ka viv-la, 10épi yo ka di mannyè ou ka èspéyé Jézi, Gason Bondyé, ki kay vini sòti an syèl. Sé Jézi Bondyé wésisité èk sé li ki ka chapé nou anba waj Bondyé ki ka vini-an.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index