Search form

1 Tèsalonnika 3

1Kon sa, jan Tèsalonnika, lè nou pa té sa èspéyé ankò pou nou té tann nouvèl ou, nou désidé pou wèsté pa kò nou an vil Afenz 2épi nou voyé fwè nou Timòfi kotéʼw. Sé li ki ka twavay épi nou bay Bondyé. I ka édé nou pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi. Nou voyéʼy pouʼy sa ankouwajéʼw épi pouʼy sa édéʼw pou kontiné kwè an Senyè Jézi Kwi 3pou zòt pyès pa tounen dèyè lè yo ka pèsikité zòt kon sa. Ou konnèt byen pèsikasyon sala sé plan Bondyé pou nou. 4Paditan nou té épiʼw toujou, nou té ja diʼw an davans yo té kay pèsikité nou, épi kon ou sav byen, sé sa ki fèt. 5Sé pou sa lè mwen pa té sa èspéyé ankò pou mwen té tann nouvèl ou, mwen voyé Timòfi wè si zòt ka kontiné kwè an Jézi Kwi toujou. Mwen té pè pou Denmou té tjenbé zòt an zatwap li épi pou tout twavay-la nou té fè anpami zòt-la té pasé pou anyen.

Timòfi Mennen Bon Nouvèl

6Épi atjwèlman Timòfi ja déviwé vin jwenn nou épi i mennen bon nouvèl ban nou konsèné mannyè zòt ka kwè an Jézi épi mannyè zòt ni lanmityé pou yonn a lòt. I di nou zòt toujou ka chonjé nou épi zòt vlé wè nou menm kon nou vlé wè zòt. 7Kon sa fwè èk sè, an tout twaka nou épi soufwans nou, sa té ankouwajé nou lè nou tann mannyè zòt kontiné ka kwè an Jézi Kwi. 8Sé apwézan tjè nou vini vivan ankò paski ou jan Tèsalonnika doubout fò an lavi-a ou ka viv èvèk Senyè Jézi-a. 9Kon sa apwézan nou pa sav ki mannyè pou nou di Bondyé mèsi paski sé li yonn ki konnèt mannyè tjè nou kontan pou lapétiʼw. 10Lajouné kon òswè nou ka mandéʼy épi tout tjè nou pouʼy sa kité nou wèʼw ankò épi pou nou sa moutwéʼw mannyè pouʼw sa kontiné kwè pli fò an Senyè-a.

Lapwiyè Pòl Pou Légliz-la

11Nou ka mandé Bondyé Papa nou menm, ansanm èvèk Jézi Senyè nou, pou ouvè chimen-an ban nou pou nou sa vini wèʼw. 12Épi nou ka mandé Senyè-a pou fèʼw ni pli lanmityé toujou pou yonn a lòt èk pou tout moun, menm kon lanmityé-a nou ni ba ou-a.

13An mannyè sala i kay baʼw kouway an tjèʼw pouʼw sa viv pou li yonn, san fòt douvan Bondyé Papa nou lè Senyè Jézi kay vini épi tout sé moun-an ki sa li-a.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index