Search form

1 Timòfi 1

1Mwen Pòl ka ékwi lèt sala. Bondyé, ki sé sovè nou, épi Jézi Kwi, ki sé èspwa nou, konmandé ki mwen sa vini yon zapòt Jézi Kwi. 2Mwen ka ékwi bay Timòfi, ki vwéman menm kon gason mwen an lafwa. Mwen ka mandé Bondyé Papa nou, épi Jézi Kwi, Senyè nou, pou baʼw lagwas, mizéwikòd épi lapé.

Pòl Ka Vèti Timòfi Konsèné Moun Ki Ka Enstwi Pawòl Ki Pa Vwé

3Mwen vlé ou wèsté an vil Èfésòs, menm kon mwen té konmandéʼw lè mwen té asou chimen pou alé péyi Masédonnya. Adan sé moun-an ki la-a ka enstwi an chay pawòl ki pa vwé, épi mwen vlé ou konmandé yo pou doubout sé bagay sala. 4Di yo pou doubout di listwa ki ka sanm akwèdi i vwé èk i pa pyès vwé. Sé pa pou zòt gaspiyé tan zòt ka étidyé non tout sé jennenwasyon sala, zòt pa menm sav si i vwé. Paski sé bagay sala ka mennen an chay chikann épi yo pa ni pyès bennéfis an twavay Bondyé. Sèl mannyè ou sa konnèt plan Bondyé sé lè ou mété lafwaʼw an li. 5Sa nou ka ankouwajé sé pou zòt enmen yonn a lòt, épi sèl mannyè on moun sa fè sa sé si i ni an tjè ki nèt, an bon konsyans épi lafwa ki onnèt. 6An chay nonm ja tounen do yo asou sé bagay sala épi yo ja pèd chimen yo padan yo ka palé tout sé kouyontwi sala. 7Yo vlé vini titja ki ka enstwi lwa Bondyé. Mé magwé yo ka enstwi épi tèlman konfyans, yo pa sa konpwann pawòl yo menm ében sé bagay-la yo ka enstwi lézòt-la.

8Nou sav lwa-a bon si nou ka sèviʼy mannyè nou sipozé. 9Nou sav osi lwa pa fèt bay nonm ki bon, mé sé bay moun ki ka kasé lwa épi moun ki ka viv an dézobéyisans, moun ki pa ka sèvi Bondyé épi pou péchè, épi pou nonm ki pa ka viv an lavi ki nèt épi sa ki pa mélé épi bagay Bondyé, bay nonm ki ka tjwé manman ében papa, bay nonm ki ka tjwé moun, 10pou nonm épi fanm ki ka fè tout kalité malpwòpté ansanm, pou nonm ki ka kouché épi nonm kon yo, pou sa ki ka fòsé lézòt an èslavay, pou moun ki ka manti épi ki ka bay fo témwen, ében sa ki ka fè anyen ki kont sa Bondyé di pou enstwi. 11Lavéwité sala ou kay jwenn adan Bon Nouvèl-la Bondyé ban mwen pou mwen sa annonsé-a. Sa sé Bon Nouvèl konsèné Bondyé ki si tèlman gwan èk ki ni tout bennédiksyon.

Pòl Ka Wimèsyé Bondyé Pou Konpasyonʼy

12Mwen wimèsyé Jézi Kwi, Senyè nou, paski i ban mwen kouway épi i konsidiwé mwen kon an moun ki ni asé lafwa épi i ja ban mwen dwa-a pou mwen sa fè twavay li. 13Magwé mwen té an nonm ki ja palé kont Bondyé épi mwen ja pèsikité ich li épi mwen té an bwital nonm, Bondyé té ni konpasyon asou mwen paski lè mwen fè sé bagay sala mwen té inyowan épi mwen pa té ka kwè. 14Lagwas Bondyé té vidé asou mwen abondantman, ansanm épi lafwa épi lanmityé-a ki an Jézi Kwi-a.

15Jézi Kwi vini an latè sala pou sové péchè. Sa sé on bagay ki vwé épi tout moun ni pou aksèptéʼy. Épi sé mwen ki pli mové anpami sé péchè-a. 16Épi sé pou menm wézon sala Bondyé té ni konpasyon asou mwen. Kon sa an mwen menm, ki pli mové an sé péchè-a, Jézi Kwi pé moutwé tout pasyans li, kon an ègzanp bay tout sa ki kay kwè an li épi wisivwè lavi étonnèl. 17Bondyé sé wa pou tout tan — i pa kay janmen mò, pyèsonn pa sa wèʼy, épi sé li yonn ki Bondyé — annou ba li lonnè épi adowéʼy pou lavi diwant. Ensiswatil.

18Bon, Timòfi, ich mwen, sa sé konmandman mwen baʼw: Goumen byen an sé batay Senyè-a. Sé pwòfèt Bondyé-a té ja di nou ou kay goumen byen. 19Pa janmen pèd lafwa an Bondyé épi ni an bon konsyans. Adan nonm ja widjèkté sé pawòl sala épi yo ja détwi lafwa yo. 20Anpami yo sé Iménéyòs èk Alèkzanda. Mwen ladjé yo an lanmen Satan. Sa kay moutwé yo an lison paski yo pa sipozé palé kont Bondyé.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index