Search form

1 Timòfi 3

Moun Ki Ka Kondwi Zafè Légliz-la

1Sa sé on pawòl ki byen vwé: Si on nonm vlé vini an ofisyé pou kondwi zafè légliz-la, sa sé on bon bagay. 2Pou yon moun vlé kondwi an légliz, sé pa pou i ni défo. Sé pou i ni yon sèl madanm. Sé pou i ni an lidé ki fò. Sé pou i sa kondwi kòʼy, sé pou i ni wèspé anpami moun, sé pou i sé on nonm ki ka wisivwè moun an kay li. Sé fo i sa enstwi. 3Sé pa pou i ka bwè twòp. Sé pa pou i sé on moun ki enmen dézagwéman, mé pito i pou on moun ki janti. Sé pa pou i sé on kankannèz ében pou li enmen lajan. 4Sé pou i sé yon nonm ki ka kondwi fanmiʼy byen èk fè sé ich li-a obéyiʼy èk tout wèspé. 5Paski si yon nonm pa konnèt ki mannyè pou kondwi fanmiʼy menm, ki mannyè i kay sa kondwi légliz Bondyé? 6Sé pa pou i sé yon nonm ki vini kwè an Jézi tou fwé, avan pozisyon-an antwé an tèt li épi i kwè i enpòtan pasé lézòt, èk sa kondannéʼy menm kon i té kondanné Denmou-an. 7Sé pou i ni bon wépitasyon anpami sé moun-an ki pa manm légliz-la. Mannyè sala moun pa kay pwanʼy sèvi widitjil épi i pa kay twapé kòʼy an zatwap Denmou.

Ofisyé Ki Ka Édé An Légliz-la

8Menm mannyè-a, sé ofisyé-a ki ka édé an légliz-la ni pou moun ki méwité wèspé. Sé pa pou yo bwè twòp diven ében pou yo sé moun ki vowas pou lajan. 9Sé pou yo ni an konsyans ki nèt, épi mannyè sala yo kay sa tjenbé fò tout sé lavéwité-a lévanjil-la ja moutwé-a konsèné lafwa-a. 10Avan yo vini ofisyé sé pou yo fè lòt twavay adan légliz-la. Si la pa ni anyen kont non yo, ou sa kité yo sèvi légliz-la kon an ofisyé. 11Osi byen madanm yo, sé pou yo sé moun ki méwité wèspé, sé pa pou yo malpalan, mé sé pou yo sé moun ki ni bon lidé ki nèt épi fò. Épi sé fo yo onnèt an tout bagay. 12An ofisyé ki ka édé an légliz-la sipozé ni an sèl madanm, épi sé pou i sa kondwi manmay li épi kay li byen. 13Sa ki ja fè twavay yo byen kay twapé an bon wépitasyon bay kò yo, épi yo kay byen wèspèkté anpami sé moun-an, épi yo kay bwav an chay lè yo ka palé konsèné lafwa an Jézi Kwi.

On Gwan Sigwé

14Kon mwen ka ékwi lèt sala baʼw, mwen ni èspwa mwen kay vini wèʼw touswit. 15Mé si mwen tadé, lèt sala kay fèʼw sav ki mannyè moun sipozé kondwi kò yo anpami ich Bondyé, sa sé légliz Bondyé-a ki vivan-an, èk i sé pilotwi èk fondasyon lavéwité-a. 16Sé lésisyon-an ki an wilizyon nou-an si tèlman gwan, nou pa sa janmen di yo pa vwé.

Jézi vini an lachè-a kon yon nonm.

Lèspwi-a fè nou wè tout sa Jézi té ka di-a sété lavéwité.

Sé nanj-lan wèʼy.

Moun pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi anpami sé nasyon-an.

Sé an li moun toupatou mété konfyans yo.

Apwé sa, Jézi mouté an syèl.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index