Search form

1 Timòfi 5

Sa Ki Kay Wivé Madanm Mawi Yo Ja Mò

1Sé pa pou ou palé twò wèd bay an gwan nonm, mé palé ba li akwèdi i sé papaʼw. Twété sé jenn nonm-lan kon fwèʼw, 2sé gwan madanm-lan kon manmanʼw épi sé jenn fi-a kon séséʼw, épi toujou ni an lidé ki nèt lè ou ka kozé épi yo.

3Ni bon wèspé pou sé madanm an légliz-la mawi yo ja mò-a épi yo pa ni pyès lòt moun pou gadé apwé yo. 4Mé si yo ni ich ében ti ich, kité sé manmay sala apwann pwèmyé bagay yo ni pou fè douvan Bondyé sé pou pwan wèskonsabilité pou fanmi yo, épi mannyè sala yo kay witounen bonté-a manman yo, papa yo épi gwanmanman épi gwanpapa yo fè ba yo-a. Sa sé an bagay ki ka plè Bondyé an chay. 5On madanm ki ka viv pa kòʼy apwé mawiʼy mò ka mété tout èspwaʼy an Bondyé épi i ka pwédyé lannwit kon lajouné, ka mandé Bondyé pou édéʼy. 6Mé sé sa ki ka viv an plézi latè-a, yo kon an moun ki ja mò menm si yo ka viv toujou. 7Bay sé moun-an tout sé lésisyon sala osi, kon sa pyèsonn pa kay ni lokazyon pou blanmé yo. 8Bon, si i ni pyèsonn ki pa ka potjiwé bay fanmiʼy, èspwèsman bay jan kay li, moun sala ja jété lafwaʼy épi i pli mové pasé an moun ki pa ka kwè an Bondyé.

9Pa bay pyès madanm mawiʼy ja mò pozisyon an légliz-la anba i ja pasé swasant lanné épi i té viv an lavi dwèt patan i té mayé-a. 10Sé pou i sé an madanm tout moun konnèt pou bon twavay li, bagay kon ès si i té an bon manman pou sé ich li-a, ès si i té ka wisivwè moun lakay li byen, ès si i ka lavé pyé sé ich Bondyé-a, ès si i ka édé sa ki an twaka épi si i pwépawé kòʼy pou fè népòt bon twavay.

11Mé si mawi on jenn madanm mò, pa bay madanm sala pozisyon adan légliz-la paski pli ta yo pitèt kay ni antansyon-an pou yo sa mayé ankò, épi kon sa yo kay tounen do yo asou twavay Jézi Kwi-a. 12Mannyè sala yo kay kwiyé jijman asou kò yo, paski yo kasé pwèmyé pwonmèt-la yo té fè sèman pou tjenn-an. 13Apa di sa, yo kay vlé fè sa gou yo di yo, épi yo kay kouwi toupatou ka alé kay pa kay paski yo pa ni anyen pou fè. Yo kay koumansé ka palé moun mal épi fouyé kò yo an zafè moun, ka di bagay yo pa sipozé di. 14Kon sa mwen kay pli simyé sé jenn-an viwé mayé pou yo sa ni ich épi pou yo sa gadé apwé kay yo. Mannyè sala lèlmi-an pa kay ni chans pou i sa di pyès vyé pawòl kont nou. 15Adan yo ja jis kité légliz-la épi swiv Satan.

16Mé si pyès madanm ki ka kwè an Jézi ni an madanm mawiʼy ja mò an fanmiʼy, i sipozé pou gadé apwéʼy épi pa pou bay légliz-la twaka sala, kon sa légliz-la kay sa gadé apwé sé sa ki pa ni pyèsonn pou gadé apwé yo-a.

Kwèsyon Konsèné Ofisyé Légliz-la

17Sé ofisyé légliz-la ki ka kondwi zafè légliz-la byen-an vo an chay wèspé épi an bon salè, èspwèsman sé sa twavay yo sé pou pwéché épi enstwi-a. 18Paski lévanjil-la di, “Sé pa pou ou bouklé djòl bèf-la patan i ka pilé sé gwenn-an” épi “Twavayè-a vo salèʼy.” 19Sé pa pou ou kouté pyès akizasyon kont an ofisyé an légliz-la si la pa ni dé ében twa témwen. 20Sé sa ki péché-a, ou kay ni pou palé wèd ba yo douvan tout lézòt sé ofisyé-a. Sa kay sèvi kon an ègzanp pou sé lézòt-la.

21Mwen ka kwiyé asouʼw an pwézans Bondyé épi Jézi Kwi épi sé nanj-lan Bondyé ja chwazi-a pou ou sa obéyi sé lésisyon sala san ou moutwé pyès pwéféwans ében favè pou pyèsonn adan anyen ou fè. 22Pwan bon pokosyon lè ou ka aksèpté moun pou ofisyé légliz-la. Sé pa pou ou sé an konplis adan péché lézòt. Tjenn kòʼw nèt.

23Sé pa pou ou bwè dlo tousèl, mé bwè an ti diven pou lapéti lèstonmak ou épi malad-la ou toujou ka soufè épi-a.

24Adan nonm, péché yo byen senp pou wè épi ou kay sav avan jou-a wivé. Mé adan moun, péché yo séwé, épi ou kay sav pli ta lè bonm-lan pété. 25Menm mannyè-a an bon twavay byen senp pou wè, épi pa menm sé sa ki pa djè ézé pou wè-a ki sa wèsté séwé.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index