Search form

1 Timòfi 6

Kwèsyon Konsèné Èslav

1Tout èslav sipozé konsidiwé mèt yo kon an nonm ki vo tout wèspé yo sa ba li. Mannyè sala, moun pa kay mépwizé non Bondyé épi sé bagay-la nou ka enstwi-a. 2Sé sa ki ni mèt ki ka kwè an Jézi-a pa sipozé déwèspèkté yo pyès, paski yo sé fwè yo an Jézi Kwi. Yo ni pou enmen mèt yo épi fè twavay yo jik pli mèyè, paski sé moun ki ka kwè an Jézi ki kay jwenn bennéfis an twavay yo. Sé pou ou enstwi épi pwéché sé bagay sala.

Fo Titja Épi Bon Wichès

3Si pyèsonn ka enstwi an pawòl ki diféwan, épi sa i ka enstwi-a pa ka dakò épi lavéwité-a ki an pawòl Senyè Jézi Kwi-a épi sé bagay-la wilizyon nou ka enstwi-a, 4moun sala ni an chay vyé lògèy épi i pa konnèt anyen. I ni an vyé lantéwé, paski i enmen babyé épi chikannen konsèné pawòl, èk sa pa bon. Sé bagay sala ka mennen jalouzi, sa ka fè moun lévé faché, i ka fè moun ensilté yonn a lòt. 5La toujou ni an dézagwéman anpami nonm ki ni vyé lidé épi ki pa ka kwè an lavéwité-a ankò. Yo kwè wilizyon sé an bagay ki ka fè nonm wich.

6Mé wilizyon ka fè an nonm wich si i satisfè épi sa i ni. 7Nou pa mennen anyen an latè sala épi nou pa sa tiwé anyen adanʼy. 8Mé si nou ni had épi manjé, sa sipozé asé pou nou. 9Mé moun ki vlé vini wich tonbé adan tantasyon épi yo alé pwi kò yo andidan zatwap épi an chay lòt bagay ki kouyon, épi tout sòt kalité vyé lidé ki ka détwi lavi yo. 10Paski lè on moun enmen lajan, sa sé pwèmyé pa pou tout kalité movèzté.

Adan nonm té tèlman vivi dèyè lajan, yo tounen do yo asou lavéwité-a épi kasé tjè yo épi an chay penn.

Pòl Ankouwajé Timòfi

11Mé Timòfi, ou sé an nonm ki ka sèvi Bondyé. Pwan bon pokosyon adan tout sé bagay sala. Twavay pou bagay ki dwèt épi bon, épi pou lafwa-a. Sé pou ou ni lanmityé bay lézòt, épi pasyans, épi sé pou ou janti. 12Goumen byen adan batay lafwa sala. Apiyé wèd asou lavi étonnèl, paski pou lavi sala Bondyé té kwiyéʼw lè ou té fè bon konfèsyon lafwa-a an pwézans an chay sé moun-an. 13Mwen ka konmandéʼw, an pwézans Bondyé ki bay tout bagay lavi épi an pwézans Jézi Kwi ki fè bon konfèsyon sala douvan Pons Pilat, 14pou obéyi konmandman sala menm kon Jézi di pou fè, san défo, jik tan Senyè Jézi Kwi kay viwé. 15Paski lè jou sala kay wivé, Bondyé kay fè Jézi pawèt an syèl, sa sé Bondyé-a ki ni tout bennédiksyon-an, sé li yonn ki Mèt tout mèt épi Wa tout wa épi Senyè tout senyè. 16Sé li yonn ki pa kay janmen mò, épi i ka viv an klèté-a pyèsonn pa sa vini pwé-a. Pyèsonn pa janmen wèʼy, ni pyèsonn pa sa janmen wèʼy. Kitéʼy ni tout lonnè épi pouvwa épi lotowité pou lavi diwant. Ensiswatil.

17Sé sa ki wich an bagay latè sala, konmandé yo pou yo pa ni lògèy, épi sé pa pou yo ni èspwa adan wichès, paski jòdi-a i la, épi denmen i pa la. Mé di yo mété èspwa yo adan Bondyé, ki pa ka miziwé lè i ka ban nou tout bagay pou nou sa viv an lavi an djèwté. 18Konmandé sé sa ki wich-la pou yo sèvi lajan yo pou fè sa ki bon. Yo sipozé wich an bon twavay épi yo sipozé kontan pou yo sa sépawé sa yo ni-an épi sa ki bizwen. Yo ni pou toujou pawé pou sépawé sa Bondyé ba yo-a épi lézòt. 19Mannyè sala, yo kay sanblé wichès bay kò yo an syèl kon an bon fondasyon an tan-an pou vini-an, kon sa yo kay ni lavi étonnèl. Sé sa ki vwéman lavi.

20Timòfi, pwan pokosyon épi sé bagay-la ou wèskonsab pou-a. I ni adan moun ki kwè yo konnèt pasé lézòt, épi sé pa pou ou pwan pa an sé vyé chikann kouyon yo-a. 21Kalité kouyontwi sala ja fè adan yo pèd lafwa an Bondyé.

Mwen ka mandé Bondyé pou bay zòt lagwas.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index