Search form

2 Kòrint 10

Mannyè Pòl Fè Défans Twavay Li

1Mwen menm Pòl adan zòt di ki byen dous lè mwen douvan zòt-la épi ki ni djòl fò dèyè do zòt-la ka plédé épi zòt an non Jézi Kwi ki té ni tèlman bon mannyè épi janti. 2Adan moun ja di nou ka konpòté kò nou kon jan latè sala. I sanm lè mwen wivé mwen kay ni pou moutwé yo mizi djòl fò mwen ni. Souplé pa fè mwen twété zòt kon sa. 3Magwé nou ka wèsté an latè sala, nou pa ka goumen kon jan latè sala. 4Sé fèman-an nou ka sèvi pou goumen-an pa sòti an latè sala. Okontwè Bondyé ja bay sé fèman sala pouvwa pou détwi kouway lèlmi-an. 5Nou ja doubout tout vyé chikann épi tout kwas lògèy ki ka anpéché moun konnèt Bondyé. Nou ja awété tout katjil épi météʼy an pwizon jik lè i pawé pou obéyi Jézi. 6Épi lè zòt ja abésé kò zòt nèt anba pouvwa Jézi, nou kay pini népòt moun ki wifizé fè sa.

7Zòt ka jijé lapawans bagay tousèl. Si ou kwè sé ou yonn ki ka swiv Jézi, ou kay ni pou katjilé ankò. Mwen sé sa Jézi, menm kon ou. 8Menm si mwen ja bavadé an tizing twòp konsèné lotowité-a Senyè-a ban nou-an, mwen pa hont pyès. Wézon-an i ban mwen lotowité sala sé pa pou détwi zòt, mé pito sa pou zòt vini fò an lafwa. 9Mwen pa vlé moutwé akwèdi mwen vlé fè zòt pè épi lèt mwen-an ou sav! 10Adan di, “Tout djòl fò Pòl sé an lèt li tousèl, mé i menm fèb kon an mòpyon, épi sa i ni pou di-a pa vo dé sou tjiv.” 11Mwen vlé sé moun sala konpwann, menm sa mwen ékwi an lèt mwen-an lè mwen pa épi zòt-la sé menm sa mwen kay fè lè mwen vini wè zòt ankò.

12Nou pa kay janmen mété kò nou an soulyé sé moun-an ki kwè yo tèlman enpòtan-an. Yo sòt tèlman! Yo menm ka bat tanbou yo épi yo menm ka dansé. 13Nou pa kay bavadé konsèné anyen nou pa ni dwa pou bavadé asou. Tout bavadé nou kay asou twavay-la Bondyé ja voyé nou fè-a, épi zòt sé tjò an twavay sala. 14Nou pa ka alé pli lwen pasé nou sipozé alé an tout bavadé nou-an. Sa té kay vwé si sé pa té nou ki vini jik isi-a pou mennen Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi-a bay zòt. 15Nou pa ka bavadé pou sa lòt moun ja fè, akwèdi sé nou menm ki fèʼy. Èspwa nou sé sa — kon lafwa zòt ka vini pli fò-a, zòt kay sa bay twavay-la nou ka fè anpami zòt-la pli lonnè. 16Épi apwé sa nou kay sa alé pwéché Bon Nouvèl-la adan lòt péyi ki pli lwen koté nou pa kay ni pou bavadé asou twavay an lòt moun fè.

17Kon lévanjil-la di, “Si pyèsonn ni pou bavadé, kitéʼy bavadé asou sa Senyè-a ja fè.” 18Ou sa bay kòʼw tout lonnè ou vlé, mé sèl lonnè ki ka konté sé sa Senyè-a aksèpté.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index