Search form

2 Kòrint 4

Viv Dwèt Lè Ou Ka Pwéché Bon Nouvèl-la

1Kon sa nou pa kay janmen dékouwajé, paski sé Bondyé-a ki ni tout konpasyon-an ki voyé nou fè twavay sala. 2Pou nou menm, nou wifizé fè anyen an séwan ki kay fè nou hont si moun vini sav. Nou pa ka fè anyen pou kwennen moun ében pou mélé pawòl Bondyé. Okontwè lè nou pwéché lavéwité-a an gwan kon sa, tout nonm sa wè an konsyans yo menm sa nou yé an pwézans Bondyé. 3Épi menm si Bon Nouvèl-la nou ka pwéché-a séwé, i séwé pou moun ki ka péwi tousèl. 4Satan, ki sé mèt latè sala, ja vèglé lidé sé moun-an ki pa ka kwè-a, kon sa yo pa sa wè klèté-a ki sé Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi ki ni tout lonnè épi ki menm kon Bondyé-a. 5Nou pa ka pwéché konsèné kò nou. Mé nou ka pwéché Jézi Kwi sé Senyè-a épi nou sé sèvant zòt pou lapéti li menm Jézi. 6Paski menm Bondyé-a ki di, “Kité klèté kléwé sòti an nwèsè-a,” sé li menm ki ja fè fidji Jézi Kwi kléwé épi klètéʼy asou tjè nou, pou nou sa wè klèté sala épi konpwann mizi gwan Bondyé gwan.

7Mé nou ni wichès sala adan vésèl ki fèt épi matwiyo ki pa fò, pou moutwé nou vwéman tout pouvwa-a menm sé an Bondyé i yé épi sé pa adan nou. 8Twaka ka pézé asou nou an tout fasad, mé sa pa ka kwazé nou. Nou twoublé, mé nou pa ka kité épi kouwi. 9Yo pèsikité nou, mé Bondyé pa ka abandonnen nou. Yo fésé nou a tè, mé nou pa mò. 10Nou toujou ka chayé lanmò Jézi an kò nou. Kon sa moun pé kay sa wè lavi-a Jézi viv-la an nou menm osi. 11Paski nou ki ka viv-la ka toujou wè lanmò pou lapéti Jézi kon sa moun sa wè lavi Jézi an lachè nou-an ki la pou an ti tan tousèl-la. 12Nou ja dakò pou goumen épi lanmò toulé jou kon sa zòt pé viv.

13Kon lévanjil-la di, “Mwen kwè, épi sé pou sa mwen palé.” Épi nou ni menm kalité lafwa sala osi, èk sé pou sa nou ka palé. 14Nou sav Bondyé-a ki wésisité Jézi hòd lanmò-a kay wésisité nou épi Jézi osi, épi i kay mennen nou ansanm épi zòt an pwézans li. 15Tout sa sé pou bennéfis zòt, kon sa lagwas Bondyé kay touché moun pli an pli. Sa kay fè pli moun wimèsyé Bondyé, épi Bondyé kay jwenn lonnè.

Lè Ou Ka Viv An Lafwa

16Kon sa nou pa dékouwajé menm si kò nou ka fini anyen jou apwé jou. Nou sav andidan nou menm nou ka vini fò jou apwé jou. 17Tout sé ti twakasman sala la pou an ti tan tousèl, épi yo ka pwépawé nou pou an lonnè ki twòp pli ho pasé tout twaka nou. 18Paski nou pa ka fiksé lidé nou asou bagay nou ka wè, mé sé asou bagay nou pa ka wè. Sé bagay-la nou ka wè-a ka diwé pou an ti tan tousèl, mé sa nou pa ka wè-a ka diwé pou lavi diwant.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index