Search form

2 Jan 1

1Mwen ki sé ofisyé légliz-la ka voyé lèt sala bay madanm-lan Bondyé ja chwazi-a, épi sé ich li-a mwen ni lanmityé pou an lavéwité-a. Épi sé pa mwen tousèl, mé tout osi ki konnèt lavéwité-a. 2Épi nou ni lanmityé sala paski lavéwité-a ka viv an tjè nou épi i kay épi nou pou lavi diwant.

3Lagwas, mizéwikòd, épi lapé, ki sòti an Papa-a épi Jézi Kwi, Gason Papa-a, kay épi nou an lavéwité-a épi an lanmityé.

Lavéwité Épi Lanmityé

4Sé pa dé kontan mwen té kontan pou wè adan sé manmay ou-a ka swiv an lavéwité-a menm kon Papa-a ja konmandé nou. 5Épi apwézan, madanm, mwen ka plédé épiʼw, sé pa akwèdi mwen té ka ékwi an konmandman nèf ou sav, mé menm sa nou ja tann dépi an koumansman-an. Sa sé, nou sipozé ni lanmityé pou yonn a lòt. 6Épi mi sa ki lanmityé, kon sa nou swiv konmandman Bondyé. Épi kon zòt ja tann dépi an koumansman-an, mi sa ki konmandmanʼy: Ou sipozé viv laviʼw kon moun ki ni lanmityé.

7Bon, an chay kwennad ja alé an latè-a, sa sé nonm ki di Jézi Kwi pa janmen vini an lachè-a. An moun kon sa sé an kwennad épi i sé lèlmi Jézi. 8Véyé byen pou zòt pa pèd sa nou ja twavay pou-a. Pito, fè sa ou pé pou zòt jwenn tout péyiman-an ki ka vini pou zòt-la.

9Moun-an ki apwann tèlman-an kon sa i pa menm wèsté an sé bagay-la Jézi Kwi enstwi-a pa ka viv épi Bondyé. Moun-an ki wèsté an sé bagay-la Jézi Kwi enstwi-a ka viv ni épi Papa-a èk Gason-an. 10Si pyèsonn vini douvanʼw épi an diféwan konmisyon, pa wisivwèʼy lakay ou, pa menm diʼy bonjou. 11Paski moun-an ki wisivwè sé moun sala an kay li-a dakò épi vyé twavay-la i ka fè-a.

Dènyé Pawòl

12Mwen ni an chay bagay pou di zòt, mé mwen kay simyé pa ékwiʼy adan an lèt, paski mwen ni èspwa mwen menm kay vini wè zòt pou nou sa palé. Mannyè sala nou kay plen épi djèwté.

13Sé manmay séséʼw-la Bondyé ja chwazi-a voyé diʼw bonjou.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index