Search form

2 Tèsalonnika 1

1Mwen menm Pòl, ansanm èk Saylas èvèk Timòfi, ka voyé bonjou bay zòt ki an légliz vil Tèsalonnika-a, zòt ki moun Bondyé Papa-a, èvèk Jézi Kwi Senyè-a. 2Nou ka mandé Bondyé pouʼy moutwéʼw lagwas li épi pouʼy baʼw lapé an tjèʼw.

Jijman Ki Pou Fèt Lè Jézi Kwi Kay Vini

3Fwè èk sè, nou pa janmen doubout wimèsyé Bondyé baʼw èk i bon pou nou fè sa paski lafwa-a ou ni an Jézi-a ka pwofité tèlman épi lanmityé-a ou ni pou yonn a lòt-la ka vini pli gwo jou apwé jou. 4Sé pou sa i ka ban nou an pil plézi pou nou lonmen nonʼw an sé lézòt légliz Bondyé-a. Nou ka di mannyè ou ka doubout fò an lafwa-a ou ni an Jézi Kwi-a èvèk ou kontiné ka kwè an mitan tout pèsikasyon épi tout soufwans-lan ou ka jwenn-an.

5Tout sa ka moutwé jijman Bondyé dwèt, épi i ka sèvi sé pèsikasyon sala pou moutwé ou vo pou anba kondwit li. Ou ka soufè kon sa paski ou sé moun Bondyé. 6Bondyé kay fè sa ki dwèt, i kay fè sé moun-an ki ka fèʼw soufè-a soufè tou 7èvèk i kay bay soulajman pou ou ki ka soufè kon sa épi pou nou menm tou. I kay fè sa lè Senyè Jézi Kwi kay pawèt an syèl-la an mitan gwo flanm difé èk sé nanj li-a ki ni pouvwa-a. 8I kay pini sé moun-an ki widjèkté Bondyé-a épi sé moun-an ki pa ka obéyi Bon Nouvèl-la konsèné Senyè Jézi. 9Bondyé kay pini sé moun sala pou tout tan. I kay voyé yo on koté yo pa kay janmen wè fidjiʼy ankò ni klèté-a ki an pouvwaʼy-la. 10Lè i kay vini asou jou sala, tout moun Bondyé kay adowéʼy èk tout moun ki kwè an li kay onnowéʼy. Ou menm tou kay anpami yo paski ou ja kwè konmisyon-an nou té mennen ba ou-a.

11Sé pou sa nou toujou ka pwédyé baʼw. Nou ka mandé Bondyé nou-an pouʼy fèʼw vo lavi-a i ja kwiyéʼw pou viv ba li-a. Nou ka mandé Bondyé pouʼy baʼw pouvwaʼy pouʼw sa fè tout bonté ou vlé fè ba li, épi pouʼw sa fini fè tout twavay i baʼw fè paski ou kwè an Jézi Kwi. 12Épi an mannyè sala tout moun kay onnowé Senyè Jézi pou mannyè ou viv laviʼw, èk yo kay onnowé ou menm paski ou sé sa li. Sa kay fèt kon sa paski Bondyé nou-an épi Senyè Jézi Kwi ni lagwas pou ou.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index