Search form

2 Tèsalonnika 2

Nonm Méchan-an

1Atjwèlman mwen vlé diʼw mannyè i kay yé lè Senyè nou Jézi Kwi kay witounen, épi mannyè i kay asanblé nou ki kwè ansanm pou nou alé ay wèsté épiʼy koté i yé-a. Nou ka mandéʼw, fwè èk sè, 2pouʼw pa kité pyèsonn twoublé lidéʼw ézé ében twakasé tjèʼw lè yo ka di jou Senyè-a ja vini. Pitèt an moun dwé di Lèspwi Bondyé té di yo sa. Ében pitèt an moun dwé di nou té di sa paditan nou té ka pwéché. Ében pitèt an moun dwé di nou té ékwi sa adan an lèt. 3Pa kité pyèsonn kwennenʼw adan pyès mannyè paski avan jou sala wivé, an chay moun ni pou tounen do bay Bondyé épi nonm méchan-an kay pawèt, nonm-lan Bondyé ja kondanné pou lanfè-a. 4Nonm méchan-an kay pli fò lèlmi Bondyé. I kay mété kòʼy pli ho pasé tout bagay moun ka konsidiwé kon bondyé yo, épi tout bagay yo ka adowé. I kay jis alé èk asid an Kay Bondyé-a épi i kay di sé li ki Bondyé.

5Ès ou pa chonjé lè mwen té épi zòt mwen té di zòt tout sé bagay sala? 6Mé la ni on bagay ki ka anpéché sa fèt apwézan èk ou sav ki sa i yé. Lè lè-a vini, nonm méchan-an kay pawèt. 7Movèzté ja ka twavay an sigwé, mé sa ki ni pou fèt-la pa kay fèt jis tan moun-an ki ka bawéʼy-la sòti an chimen-an. 8Sé lè sala nonm méchan-an kay moutwé kòʼy, mé lè Senyè Jézi vini i kay détwiʼy, i kay tjwéʼy èvèk van ki ka sòti an bouch li épi i kay détwiʼy èvèk pouvwaʼy ki ka vèglé. 9Nonm méchan-an kay vini, èk Satan kay ba li pouvwa pou fè tout sòt kalité fo miwak èk fo twavay moun kay sipwi pou wè, 10épi i kay sèvi tout mové twavay li pou kwennen sé moun-an ki pou péwi-a. Yo kay péwi paski yo pa té vlé tann ni yo pa té enmen lavéwité-a ki té sa chapé yo anba péché yo-a. 11Kon sa Bondyé menm kay kité nonm méchan-an kwennen yo èk yo kay kwè sa ki pa vwé, 12épi Bondyé kay kondanné tout sa ki pa kwè lavéwité-a èk ki pwan plézi an fè péché.

Doubout Fò

13Fwè èk sè, ou Senyè-a enmen, nou oblijé wimèsyé Bondyé tout lè baʼw paski Bondyé ja chwaziʼw anpami sé pwèmyé-a i chapé anba péché-a lè ou tè kwè konmisyon lavéwité-a konsèné Jézi Kwi, èk lè Lèspwi Bondyé fèʼw sé an konpanni moun ki sa Bondyé yonn. 14Sé pou wézon sala Bondyé kwiyéʼw lè i voyé nou pwéché Bon Nouvèl-la baʼw. I kwiyéʼw pouʼw sa ni an pa an klèté-a ki sé sa Jézi Kwi Senyè nou-an. 15Sé pou sa, fwè èk sè, ou ni pouʼw doubout fò èk tjenbé sé lavéwité sala nou té moutwéʼw-la lè nou té ka pwéché baʼw épi an lèt-la nou ékwi-a.

16-17Nou ka pwédyé bay Senyè Jézi Kwi menm èk Bondyé Papa nou ki enmen nou, pouʼy sa baʼw kouway èk pouʼy sa édéʼw pouʼw sa toujou di épi fè sa ki bon. Paski Bondyé ni lagwas, i ka ban nou kouway pou tout tan épi i ka fè nou èspéyé èk konfyans ki i kay ban nou tout sé bon bagay-la i té pwonmèt nou-an.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index