Search form

2 Timòfi 1

1-2Mwen Pòl ka ékwi lèt sala bay Timòfi, gason-an mwen kontan an chay-la. Bondyé fè mwen an zapòt Jézi Kwi pou pwéché konsèné lavi étonnèl-la i ja pwonmèt tout sa ki kwè an Jézi Kwi-a.

Mwen ka mandé Bondyé Papa nou épi Jézi Kwi Senyè nou pou baʼw lagwas, mizéwikòd épi lapé.

Ankouwajman Épi Wimèsyé

3Mwen ka wimèsyé Bondyé paski mwen ka sèviʼy épi an konsyans ki klè, menm kon an chay an sé gwanpapa mwen-an té ka fè. Mwen ka wimèsyé Bondyé pou ou, Timòfi. Mwen ka toujou chonjéʼw an lapwiyè mwen lannwit kon lajouné. 4An véwité mwen vlé wèʼw tèlman. Mwen té kay kontan an chay paski mwen ka chonjé mannyè ou pléwé lè mwen té ka alé. 5Mwen ka chonjé mizi kwè ou ka kwè an Jézi Kwi, menm kon gwanmanmanʼw Lowis épi manmanʼw Younis té ka kwè-a. Épi mwen asiwé ou ka kwè an Jézi menm kon yo. 6Pou wézon sala, mwen vlé ou chonjé kado-a Bondyé ba ou-a lè mwen té mété lanmen mwen asouʼw-la. Kado sala mwen vlé ou vantéʼy pou i sa fè flanm an ou. 7Paski Bondyé pa té ban nou an lèspwi ki kwapon, mé pito sa i ban nou an lèspwi ki ni pouvwa, lanmityé épi abilité-a pou nou sa konpòté kò nou byen.

8Sé pa pou ou hont pou tèstifyé konsèné Senyè nou, ni sé pa pou ou hont paski mwen sé on pwizonnyé pou lapéti Jézi. Pito sa pwépawé kòʼw pou ou sa soufè pou lapéti Bon Nouvèl-la kon Bondyé ja baʼw kouway-la pou fè-a. 9Sé Bondyé ki sové nou épi i ja chwazi nou pou nou sa viv an lavi ki nèt. Épi sé pa paski nou méwité sa mé sé paski Bondyé té ja fè lidéʼy pou antwé an favè nou. Épi i wann nou favè sala avan latè-a fèt, sa sé asou twavay-la Jézi Kwi té kay fè-a. 10Mé apwézan kon Jézi Kwi Sovè-a ja vini, i ja moutwé nou tout bagay aklè épi i ja détwi pouvwa lanmò épi i ja sèvi Bon Nouvèl-la pou i moutwé nou chimen lavi étonnèl-la.

11Bondyé ja chwazi mwen kon an zapòt épi an titja pou mwen sa pwéché Bon Nouvèl-la, 12épi sé pou wézon sala mwen ka soufè sé bagay sala. Mé mwen ni an chay konfyans toujou, paski mwen konnèt Bondyé-a mwen ka kwè adan-an. Mwen ja mété tout bagay an lanmenʼy épi mwen asiwé i kay tjenn sé bagay sala byen jik asou jou jijman-an. 13Tjenbé sé bon pawòl lavéwité sala mwen ja moutwéʼw-la an tjèʼw épi sèvi yo kon an ègzanp pou ou sa swiv. Kontiné ka kwè an Bondyé, épi enmenʼy épi enmen lézòt moun menm kon Jézi moutwé nou pou fè. 14Tjenn byen Bon Nouvèl-la ou ni wèskonsabilité pou-a. Lèspwi Bondyé ki andidanʼw kay édéʼw pou ou sa tjenn li byen. 15Ou sav tout sé fwè-a ki ka wèsté an sé plas Écha-a ja tounen dò yo asou mwen, jik Fijèl épi Émojenn.

16Mwen ka mandé Senyè-a pou moutwé favè bay tout jan kay Onézifò, paski byen souvan i té ka fè sa i pé pou soulajé mwen, épi i pa té hont paski mwen té an pwizon. 17Okontwè, kon i wivé Ronm i koumansé ka gadé pou mwen jik tan i jwenn épi mwen. 18Mwen ka mandé Senyè-a pou ni konpasyon asouʼy jou jijman-an. Épi ou sav byen mizi édé i édé mwen lè mwen té Èfésòs.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index