Search form

2 Timòfi 1:1-2

1-2Mwen Pòl ka ékwi lèt sala bay Timòfi, gason-an mwen kontan an chay-la. Bondyé fè mwen an zapòt Jézi Kwi pou pwéché konsèné lavi étonnèl-la i ja pwonmèt tout sa ki kwè an Jézi Kwi-a.

Mwen ka mandé Bondyé Papa nou épi Jézi Kwi Senyè nou pou baʼw lagwas, mizéwikòd épi lapé.

Ankouwajman Épi Wimèsyé

3Mwen ka wimèsyé Bondyé paski mwen ka sèviʼy épi an konsyans ki klè, menm kon an chay an sé gwanpapa mwen-an té ka fè. Mwen ka wimèsyé Bondyé pou ou, Timòfi. Mwen ka toujou chonjéʼw an lapwiyè mwen lannwit kon lajouné.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index