Search form

2 Timòfi 4

1An pwézans Bondyé épi Jézi Kwi-a ki kay jijé ni sa ki ja mò épi sa ki vivan lè i kay vini ankò pou kondwi-a, mwen ka konmandéʼw 2pou pwéché bon konmisyon-an: Sé pou ou toujou pawé pou pwéché menm si moun vlé kouté opa. Lè moun ka fè sa ki pa bon sé pou ou di yo. Sé pou ou vèti yo pou doubout fè sé bagay sala ki pa bon-an épi sé pou ou ankouwajé yo pou fè sa ki bon. Pwan an chay pasyans patan ou ka ba yo sé lésisyon sala. 3Paski la ni an tan ka vini lè moun pa kay vlé kouté bon lésisyon. Pito sa yo kay mennen an chay titja pou enstwi an sé bagay-la yo kontan tann-an, paski yo vlé fè sé movèzté-a ki an tjè yo-a. 4Yo pa kay kouté sé pawòl-la ki vwé-a, mé pito sa yo kay kouté tout kalité vyé listwa ki pa vwé. 5Mé sé pou ou toujou katjilé dwèt, fè lidéʼw pou pwanʼy wèd, pwéché Bon Nouvèl-la kon ou ka fè sèvis Bondyé-a, anfen fè tout sa ou sipozé fè, kon an sèvant Bondyé.

6Paski menm kon ou ka vidé bwè-a asou mouton-an lè ou ka ofè sakwifis bay Bondyé-a, sé menm mannyè-a lavi mwen kay bout touswit. 7Mwen ja goumen an bon batay, mwen ja fini kous-la, mwen tjenn lafwa mwen an Bondyé. 8Apwézan la ni an péyiman ki ka èspéyé mwen, sa sé an kouwan Bondyé kay bay tout sa ki viv dwèt. Senyè-a ki ka jijé tout bagay dwèt-la kay ban mwenʼy lè jou-a wivé. Épi sé pa mwen tousèl ki kay jwenn péyiman sala, mé tout sé sa ki pa sa menm èspéyé pou jou-a Jézi kay vini-an wivé.

Dènyé Konmisyon

9Fè sa ou pé pou ou sa vini wè mwen vitman. 10Démas tounen doʼy asou mwen épi i alé Tèsalonnika paski i enmen an chay sé bagay-la latè-a ka ofè pwézantman-an. Krésan alé an péyi Galécha, épi Titòs alé Dalmasiya. 11Louk tousèl ki la épi mwen. Lè ou ka vini, mennen Mak épiʼw paski i kay sa édé mwen an chay an twavay-la. 12Mwen voyé Tichikòs an péyi Èfésòs. 13Épi lè ou ka vini, mennen gòl-la mwen té kité lakay Kapòs-la an vil Trowas. Mwen vlé ou mennen sé liv-la osi, èspwèsman sé sa ki fèt épi lapo zannimo-a.

14Alèkzanda, sa sé fòjon-an, fè mwen an chay ditò, mé Senyè-a kay piniʼy pou sa i fè-a. 15Ou menm, sé pou ou pwan bon pokosyon épiʼy avan i afèktéʼw osi, paski i hayi toubonnman konmisyon-an nou ka pwéché-a.

16Lè mwen té pwèmyé alé lodyans pou fè défans kò mwen, pyèsonn pa vini édé mwen, mé tout moun té tounen do yo asou mwen. Mwen ka mandé Senyè-a pou pawdonnen yo pou sa yo fè-a. 17Kanmenm, Senyè-a té épi mwen épi i ban mwen kouway pou mwen té sa pwéché tout konmisyon-an, épi tout sé moun-an ki pa Jwif-la tann li. Épi Senyè-a tiwé mwen adan an chay danjé, akwèdi i tiwé mwen an djòl lyon-an menm. 18Épi mwen asiwé Senyè-a kay chapé mwen anba tout bagay ki mové épi i kay mennen mwen an syèl tou byen, sa sé plas-la i menm ka kondwi-a. Annou glowifyéʼy pou tout tan. Ensiswatil.

Dènyé Nouvèl

19Mwen vlé ou di Priska épi Akwila épi tout fanmi Onézifò bonjou ban mwen. 20Èrastòs wèsté an vil Kòrint, épi mwen kité Trofimòs an vil Milétòs paski i té malad. 21Fè sa ou pé pou ou sa vini wè mwen avan sézon mové tan-an. Ébilòs, Pidans, Linòs, Klòdiya épi an chay lézòt fwè èk sè voyé diʼw bonjou. 22Timòfi, mwen ka mandé Senyè-a pou toujou la épiʼw, épi mwen ka mandé Bondyé pou antwé an favè zòt tout.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index