Search form

3 Jan 1

1Mwen, Jan, ki sé an ofisyé légliz-la, ka voyé lèt sala ba ou, Gayòs. Ou sé bon jan mwen épi mwen kontanʼw an chay an lavéwité-a.

2Jan mwen, mwen ka pwédyé kon sa tout bagay pé maché byen épiʼw, épi ou menm pé ni bon santé menm kon lam ou adan bon santé-a. 3Sé pa dé kontan mwen té kontan lè adan sé fwè-a vini épi tèstifyé konsènéʼw an lavéwité-a, sa sé mannyè ou ka toujou swiv lavéwité-a. 4Anyen pa ka fè mwen kontan pasé lè mwen tann koté sé manmay mwen-an ka swiv lavéwité-a.

Gadé Apwé Ich Bondyé

5Bon jan mwen mwen kontan an chay-la, ou ka konpòté kòʼw menm kon ou sipozé fè lè ou édé an fwè, èspwèsman sé sa ou pa menm konnèt-la. 6Légliz-la ja tann sé nonm sala tèstifyé mannyè ou té ni lanmityé pou yo. I té kay bon si ou voyé yo alé asou lawout yo adan an mannyè ki kay plè Bondyé. 7Paski yo kité lakay yo pou lapéti Jézi épi yo pa aksèpté anyen lanmen pyèsonn ki pa ka kwè an Jézi. 8Nou sipozé édé nonm kon sa. Mannyè sala nou kay édé an twavay lavéwité-a yo ka fè-a.

9Mwen ja voyé an lèt bay légliz-la, mé Diyotrèf, ki vlé mété kòʼy anho tout lézòt, pa ka wèspèkté lotowité mwen. 10Lè mwen vini mwen kay fè tout moun sav sé bagay-la i ka fè-a. I ka di an chay vyé pawòl manti asou mwen, épi akwèdi sa pa té asé pou li, i pa ka wisivwè sé fwè-a lè yo vini an légliz-la. I ka jik doubout sé sa ki vlé wisivwè yo-a, épi si yo pa dakò i ka jik vlé mété yo dèwò légliz-la.

11Bon jan mwen-an mwen kontan an chay-la, sé pa pou ou swiv sé movèzté-a moun ka fè-a, mé swiv sa ki bon. Moun-an ki fè bon-an sé sa Bondyé. Népòt moun ki ka fè mové pa konnèt Bondyé. 12Tout moun ka palé byen konsèné Démétriyòs, épi mannyè-a i ka viv laviʼy-la menm ka moutwé i sé an bon moun. Nou osi ka palé byen konsènéʼy, épi ou sav ou sa dépan asou sa nou di.

Kon Mwen Ka Fini

13Mwen ni an chay bagay pou di zòt, mé mwen kay simyé pa ékwiʼy adan an lèt, 14paski mwen ni èspwa mwen kay wè zòt touswit épi nou kay palé.

15Mwen ka mandé Bondyé pou baʼw lapé. Sé jan nou-an isi-a diʼw bonjou. Di tout sé jan nou-an bonjou ban nou.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index