Search form

Twavay 1

Bondyé Pwonmèt I Té Kay Voyé Lèspwiʼy

1Tjofilòs, fwè mwen, mwen té ékwi an pwèmyé liv mwen épi mwen diʼw tout sé bagay-la Jézi Kwi fè-a épi bagay i té di dépi tan i koumansé twavay li 2pou jis tan Bondyé mennenʼy mouté an syèl. Avan i mouté an syèl, i enstwi sé zapòt-la, sé nonm-lan i té chwazi-a. Jézi konmandé yo èvèk pouvwa Lèspwi Bondyé ki sa pou yo fè. 3Pou kawant (40) jou apwé lanmòʼy i pawèt douvan yo an chay fwa épi adan mannyè pouʼy té sa moutwé yo aklè i té vivan ankò. I palé ba yo épi i di yo mannyè Bondyé ka kondwi sé moun li-an. 4Épi lè yo tout té asanblé ansanm, i konmandé yo, “Pa kité vil Jérouzalèm. Èspéyé kado-a mwen té ja diʼw-la, kado-a Bondyé Papa mwen té pwonmèt-la. 5Jan Batis té ka batizé moun épi dlo, mé pa djè lontan ankò Bondyé kay batizéʼw épi Lèspwiʼy.”

Jézi Mouté An Syèl

6Lè sé zapòt-la té asanblé épi Jézi, yo di, “Mèt, ès atjwèlman ou kay fè nasyon Izwayèl doubout fò ankò?”

7Jézi di yo, “Papa mwen ki ni tout pouvwa-a ja mété dat-la épi tan-an pou sa fèt, mé sé pa pou zòt sav ki tan sa kay fèt. 8Mé lè Lèspwiʼy désann anlèʼw, ou kay wisivwè pouvwa épi ou kay sèvi mwen témwen douvan moun an Jérouzalèm, an tout Joudiya épi Sanmariya épi toupatou an latè-a.” 9Apwé i fin di yo sa, Bondyé mennenʼy mouté an syèl paditan yo té ka gadéʼy, épi on nwaj bawéʼy, épi yo pa té sa wèʼy ankò.

10Zyé yo té fiksé an syèl toujou koté Jézi té alé-a, lè dé nonm abiyé an blan annèk pawèt a koté yo 11épi yo di yo, “Jan Galili, pouki zòt ka gadé an syèl kon sa? Menm Jézi sala Bondyé tiwé anpami zòt épi mennen mouté an syèl, menm mannyè i mouté-a, sé menm kon sa i kay viwé.”

Yo Chwazi Matayas Pou Pwan Plas Jida

12Apwé sa, sé zapòt-la désann Mòn Òliv épi yo déviwé an vil Jérouzalèm. Mòn sala té an dimi lyé hòd vil-la. 13Lè yo wivé an vil-la, yo mouté an chanm-lan koté yo ka wèsté-a. La té ni Pita, Jan, Jémz épi Androu, Filip épi Tonmas, Batolonmi épi Mafyou, Jémz gason Alfiyòs, Simon, nonm-lan ki té adan gany politik-la yo té ka kwiyé Zèlòt-la, épi Jida gason Jémz. 14Sé zapòt-la ansanm épi sé madanm-lan, épi Mari, manman Jézi, épi sé fwè Jézi-a té ka asanblé souvan pou pwédyé ansanm.

15Déotwa jou apwé sa, sé moun-an ki té kwè an Jézi-a té asanblé ansanm. La té ni apipwé yon san ven (120) moun an tout. Pita doubout épi i palé, 16i di yo, “Fwè mwen, sa Lèspwi Bondyé té fè David ékwi an lévanjil-la té ni pou vin fèt vwé. Lèspwi Bondyé té fèʼy ékwi konsèné sa Jida té kay fè-a. Sé li ki té mennen sé moun-an ay awété Jézi Kwi. 17Jida sété yonn anpami nou paski Jézi té chwaziʼy pouʼy té ni yon pa an twavay-la nou ka fè-a.”

18Lajan-an Jida té wisivwè pou mové bagay sala i té fè-a, i té achté on tjò tè, épi asou menm tè sala i mò. I tonbé atè épi bann boudenʼy pété sòti dèwò. 19Tout jan Jérouzalèm vin konnèt sa épi yo té kwiyé tè-a i achté-a an langaj yo, Akèldanma, sa vlé di Savann San-an.

20Pita di, “Mi sa ki ékwi an Samz-la:

‘Kité kay li wèsté vid.

Pyèsonn pa pou wèsté andidanʼy.’

I ékwi ankò:

‘An lòt moun ni pou pwan plas li pou fè twavay-la.’

21“Sé pou sa nou bizwen an lòt moun anpami nou pou pwan plas Jida pou di moun i wè Jézi apwé i té wésisité. Nonm sala sipozé sé yonn ki té anpami nou pou tout sé tan-an Senyè Jézi té ka alé toupatou épi nou 22dépi tan-an Jan Batis té ka pwéché pou moun wisivwè batenm-lan pou jis tan Jézi kité nou pou mouté an syèl.”

23Kon sa yo chwazi non dé nonm, Jozèf yo té ka kwiyé Basabas, ki té ni an ti soudnon Jòstòs, épi Matayas. 24Lè sala yo pwédyé, yo di, “Senyè, ou konnèt tjè tout nonm. Kon sa moutwé nou kilès ou ja chwazi an dé-a 25pou fè twavay on zapòt an plas Jida ki té alé an plas-la koté i té méwité alé-a.” 26Lè yo fouyé lanmen yo an sak-la, yo pwan non Matayas épi yo météʼy ansanm èk sé wonz zapòt Jézi-a.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index