Search form

Twavay 10

Pita Vizité Kòniliyòs

1La té ni an nonm yo té ka kwiyé Kòniliyòs an vil Sizariya. I sété an chèf sòlda an militè Ronm-lan ki té ka konmandé yon san (100) sòlda an gany Italyen-an. 2Kòniliyòs sé pa té an Jwif mé i sété an bon nonm, épi li épi tout fanmiʼy té ka swiv wilizyon sé Jwif-la. I té ka fè an chay pou édé sé Jwif-la ki té pòv-la, épi i té ka toujou pwédyé bay Bondyé. 3On jou bò twazè apwémidi i wè an vizyon. I wè an nanj Bondyé aklè douvanʼy épi nanj-lan di, “Kòniliyòs!”

4Kòniliyòs fiksé zyéʼy anlè nanj-lan an lapè épi i di, “Ki sa ou vlé, misyé?”

Nanj-lan wéponn épi i diʼy, “Bondyé ja tann lapwiyèʼw épi i ka chonjé sé chawité-a ou ja fè-a. 5Kon sa voyé tibwen nonm alé an vil Jopa apwézan épi yo kay mandé pou an nonm nonʼy sé Simon Pita. 6I ka wèsté lakay Simon, an nonm ki ka twavay tjwi ki ka wèsté bò lanmè-a.”

7Lè i fin di sa, nanj-lan dispawèt, épi Kòniliyòs kwiyé dé sèvant li épi on gad li ki té ka swiv wilizyon sé Jwif-la. 8I di yo sa ki fèt-la épi i voyé yo alé Jopa.

9An li denmen, lè yo té ka alé, épi lè i té bò midi yo té ja wivé tou pwé Jopa. A menm lè-a, Pita mouté asou tèt kay-la ay pwédyé. 10I té fen épi i té vlé manjé. Paditan i té ka èspéyé pou manjé-a yo té ka pwépawé-a, i wè an vizyon. 11I wè syèl-la ouvè épi i wè on bagay ki sanm on dwa ki mawé an kat bout li èk ki ka filé désann asou latè-a, 12épi andidanʼy té ni tout sòt kalité zannimo kat pat, bèt ki ka twennen atè, épi tout sòt kalité jibyé. 13Épi on vwa di Pita, “Lévé, tjwé épi manjé.”

14Mé Pita di, “Non, Senyè, mwen pa kay fè sa pyès! Kon yon Jwif mwen pa janmen manjé pyès manjé Bondyé pa ban nou pèwmisyon pou manjé.”

15Vwa-a palé ba li ankò, i di, “Sé pa pouʼw di ou pa ka manjé kalité manjé sala, paski atjwèlman mwen Bondyé ka baʼw pèwmisyon pou manjéʼy.”

16Sa fèt pou twa fwa, épi dwa-a viwé mouté an syèl.

17Paditan Pita té ka katjilé sa vizyon-an vlé di, sé moun-an Kòniliyòs té voyé-a té ja jwenn kay Simon épi yo té doubout dèwò bayè-a. 18Yo andjélé épi yo mandé, “Ès la ni an nonm ka wèsté isi-a yo ka kwiyé Simon Pita?”

19Pita té ka katjilé toujou ki sa vizyon sala vlé di lè Lèspwi Bondyé palé ba li épi i diʼy, “Kouté, twa nonm la ka gadé pou ou. 20Lévé épi désann épi pa fè dé lidé pou alé épi yo paski sé mwen menm ki voyé yo.”

21Kon sa Pita désann épi i di sé nonm-lan, “Sé mwen zòt ka gadé pou. Ki sa zòt vlé?”

22Sé nonm-lan wéponn, “Sé Chèf Kòniliyòs ki voyé nou. I sé an bon nonm épi i ka swiv wilizyon sé Jwif-la, épi tout sé Jwif-la ka wèspèktéʼy an chay. On nanj Bondyé di Kòniliyòs pou envitéʼw lakay li pouʼy tann sa ou ni pou di.” 23Kon sa Pita fè yo antwé andidan kay-la épi i fè yo pasé swè-a épiʼy.

An li denmen i pati épi yo, épi déotwa fwè ki sòti an vil Jopa alé épiʼy. 24Yo wivé an vil Sizariya yon jou apwé. Kòniliyòs té la ka èspéyé yo épi lafanmiʼy épi bon janʼy i té envité. 25Kon Pita té ka antwé an kay-la, Kòniliyòs vin jwenn li épi i ajounou an dé pyéʼy pouʼy té adowéʼy. 26Mé Pita fèʼy lévé épi i diʼy, “Doubout! Mwen sé on nonm menm kon ou!”

27Pita kontiné ka palé bay Kòniliyòs kon yo té ka antwé andidan-an épi i jwenn an chay moun asanblé la. 28Pita di sé moun-an, “Ou konnèt byen wilizyon Jwif-la di nou pa sipozé mélé épi an moun ki pa Jwif ében ni mété pyé lakay li. Mé Bondyé ja moutwé mwen atjwèlman i ka ban nou pèwmisyon pou mélé ansanm èk tout kalité moun, ki i sé on Jwif, ki i sé pa on Jwif. 29Kon sa lè ou voyé chaché mwen, mwen vini san mwen mandé pyès kwèsyon. Kon sa mwen vlé sav pouki ou voyé gadé pou mwen.”

30Kòniliyòs wéponn, i di, “Sété apipwé menm lè sala twa jou ki pasé bò twazè apwémidi, mwen té andidan kay mwen ka pwédyé. Menm lè-a, an nonm annèk pawèt douvan mwen épi had li té ka kléwé an chay. 31I di mwen, ‘Kòniliyòs, Bondyé ja tann lapwiyèʼw épi i ka chonjé sé chawité-a ou ja fè-a.’ 32Épi nanj-lan di mwen pou voyé déotwa nonm Jopa pou mandé pou Simon Pita. I ka wèsté lakay an nonm yo ka kwiyé Simon ki ka twavay tjwi épi i ka wèsté bò lanmè-a. 33Kon sa menm lè-a mwen voyé chachéʼw, épi ou té bon asé pou vini. Kon sa mi nou tout la an pwézans Bondyé ka èspéyé pou tann tout sa Bondyé ja konmandéʼw pou di nou.”

Pita Palé Bay Kòniliyòs

34Pita koumansé palé, i di, “Mwen wè pou vwé ki Bondyé pa ni pwéféwans pou pyèsonn. 35I ka aksèpté népòt moun ki ka adowéʼy épi ka fè sa ki dwèt. I pa mélé ki nasyon i sòti. 36Ou konnèt Bondyé voyé an konmisyon bay sé jan Izwayèl-la. I voyé Bon Nouvèl-la ki di sé Jézi Kwi ki mèt tout moun épi sé li ki ka ban nou lapé an tjè nou. 37Mi sa ki té fèt toupatou an Joudiya, koumansé an Galili apwé Jan Batis té ka pwéché pou moun vin jwenn Bondyé épi pou yo wisivwè batenm. 38Ou chonjé ki mannyè Bondyé té chwazi Jézi nonm Nazawèt-la, épi i fè Lèspwi Bondyé désann asouʼy épi i té ba li pouvwa. Jézi té ka pasé toupatou, i té ka fè bonté épi i té ka djéwi tout moun ki té anba kondwit Denmou, paski Bondyé té épiʼy.

39“Nou sé témwen tout sé bagay-la Jézi fè an vil Jérouzalèm épi an lèstan péyi sé Jwif-la. Yo tjwéʼy lè yo té klouwéʼy asou kwa-a. 40Mé asou twazyenm jou-a Bondyé fèʼy wésisité épi i fè moun wè i vivan. 41Mé sé pa té tout moun ki wèʼy, sé témwen-an Bondyé té chwazi-a yonn ki wèʼy. Sé nou menm ki té manjé épi bwè épiʼy apwé i té wésisité. 42Épi i konmandé nou pou pwéché Bon Nouvèl-la bay sé moun-an épi pou di sé Jézi menm Bondyé ja chwazi pou jijé tout moun ki vivan épi tout moun ki mò. 43Tout sé pwòfèt-la palé konsèné Jézi. Yo di népòt moun ki kwè an Jézi, Bondyé kay pawdonnen péchéʼy pa pouvwa-a ki an non Jézi-a.”

Sé Moun-an Ki Pa Jwif-la Wisivwè Lèspwi Bondyé

44Paditan Pita té ka palé toujou, Lèspwi Bondyé désann anlè sé moun-an ki té ka kouté konmisyon-an. 45Épi sé Jwif-la ki kwè an Jézi-a ki té sòti Jopa épi Pita-a té sipwi an chay. Yo té sipwi lè yo wè Bondyé bay sé moun-an ki pa Jwif-la kadoʼy, Lèspwi Bondyé, tou. 46Sé Jwif-la ki kwè an Jézi-a tann yo ka palé adan langaj ki étwanj épi yo ka glowifyé Bondyé. Lè sala Pita di, 47“Mi, sé nonm sala ja wisivwè Lèspwi Bondyé menm kon nou menm. Ès pyèsonn sa anpéché nou batizé yo épi dlo?” 48Kon sa i konmandé pou batizé yo an non Jézi Kwi, épi Kòniliyòs épi sé janʼy-lan mandé Pita pou wèsté épi yo pou déotwa jou.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index