Search form

Twavay 14

Pòl Épi Bannabas Pwéché An Vil Ikonnyòm

1Lè Pòl épi Bannabas wivé Ikonnyòm, yo antwé an légliz sé Jwif-la kon lakoutim. Yo palé tèlman byen an chay Jwif épi moun ki pa Jwif vini kwè an Senyè-a. 2Sé Jwif-la ki wifizé kwè an Jézi-a malpalé sé fwè-a épi fè sé moun-an ki pa Jwif-la lévé kont yo. 3Kon sa Pòl épi Bannabas wèsté la pou an chay tan épi yo té ka palé san lapè konsèné Senyè-a. Senyè-a menm ba yo pouvwa pou fè an chay gwan twavay épi miwak pou moutwé sa yo té ka di-a té vwé konsèné lagwas li. 4La té ni halé kasé anpami sé moun vil-la. Adan moun té pwan pou sé zapòt-la, adan té pwan pou sé Jwif-la.

5Adan moun ki pa té Jwif épi adan sé Jwif-la ansanm épi chèf yo té ka fè konplo pou yo té maltwété sé zapòt-la épi pou yo té voyé wòch dèyè yo. 6Lè sé zapòt-la vin konnèt sa, yo chapé kò yo. Yo alé Listra épi Dèbé, vil an Likònya. Yo alé an sé plas-la ki oliwon-an tou, 7épi la yo kontiné pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi.

Pòl Épi Bannabas Pwéché An Listra Épi Dèbé

8La té ni an nonm Listra ki té enfim an dé pyéʼy dépi lè i té fèt épi i pa té janmen maché. 9I té asid la ka kouté sa Pòl ka di-a. Lè Pòl gadéʼy an mitan zyé, i wè nonm-lan ni lafwa pouʼy té sa jwenn djéwizonʼy. 10I diʼy adan an gwo vwa, “Doubout asou dé pyéʼw!” Menm lè-a, nonm-lan soté doubout épi i koumansé maché.

11Lè sé moun-an wè sa Pòl fè-a, yo koumansé lévé vwa yo an langaj Likònya épi yo di, “Sé bondyé-a ja vini kon nonm épi yo ja désann vini jwenn nou!” 12Épi yo di Bannabas sé bondyé-a yo ka kwiyé Zous-la, épi Pòl sé Hèmiz, paski sé li ki té toujou ka palé.

13Pwèt-la ki té ka fè sèvis an kay-la dèwò vil-la koté yo té ka adowé Zous-la mennen towo bèf épi kouwonn flè an bayè-a. Li épi sé moun-an té vlé tjwé épi bwilé sé bèf-la kon yon sakwifis bay sé zapòt-la.

14Mé lè Bannabas épi Pòl tann sa yo té kay fè-a, yo déchiwé had yo pou yo moutwé fòs kontan yo pa té kontan sa yo té ka fè-a. Yo mété kouwi anpami sé moun-an 15épi yo hélé, “Mésyé, pouki zòt ka fè sa? Nou sé nonm menm kon zòt! Nou vini pou di zòt Bon Nouvèl-la pou zòt sa tounen kont sé bondyé-a ki pa vo anyen-an épi pouʼw sa vini jwenn Bondyé-a ki ka viv-la. Sé li ki fè syèl-la, latè-a, lanmè-a épi tout sa ki andidan yo. 16An tan ki pasé i kité tout moun fè sa yo vlé, 17mé i ja moutwé aklè ki kalité Bondyé i yé lè ou wè sé bon bagay-la i ka fè-a. I ka fè lapli tonbé épi i ka fè sé pyé fwi-a pòté an sézon yo. I ka baʼw manjé alabondans épi i ka fè tjèʼw kontan.” 18Magwé sé zapòt-la té di yo tout sé pawòl sala, i pa té ézé pou té sa anpéché yo fè sakwifis-la ba yo.

19Adan Jwif sòti Antiyòk Pisidya épi Ikonnyòm. Yo fè sé moun-an tounen kont Pòl. Yo bay Pòl wòch épi yo twennenʼy alé dèwò vil-la paski yo kwè i té mò. 20Mé lè sé moun-an ki kwè an Jézi-a vini asanblé owon Pòl, i lévé épi i viwé antwé an vil-la. An li denmen, li épi Bannabas pati alé Dèbé.

Pòl Épi Bannabas Déviwé Antiyòk An Péyi Siriya

21Pòl épi Bannabas pwéché Bon Nouvèl-la an Dèbé, épi an chay moun vini kwè an Jézi. Apwé sa, yo déviwé Listra, Ikonnyòm épi Antiyòk Pisidya. 22Yo édé sé moun-an ki kwè an Jézi-a vini pli fò an sa yo té ka kwè-a épi yo ankouwajé yo pou yo sa kontiné kwè épi obéyi Senyè-a. Épi yo di yo, “Sé pou nou pasé an chay twaka an lavi sala pou nou jwenn tout sé bon bagay-la Bondyé ja pwonmèt sé moun-an i ka kondwi-a.” 23An chak légliz, Pòl épi Bannabas chwazi nonm pou té sa kondwi an légliz-la. Épi yo wèsté san manjé pou yo té sa pwédyé ba yo, épi yo mété yo an lanmen Senyè-a, paski sé nonm-lan té ja mété tout lafwa yo an Senyè-a.

24Apwé yo pasé Pisidya, yo alé an péyi Panfiliya 25épi apwé yo pwéché Bon Nouvèl-la an vil Pèga, yo désann an vil Atalya, 26épi lè yo kité Atalya, yo pwan batiman pou yo déviwé Antiyòk an Siriya. Sété an vil Antiyòk sé moun-an té ladjé yo an lanmen Bondyé pouʼy té sa moutwé yo lagwas li épi édé yo fini twavay-la i té ba yo fè-a.

27Lè yo wivé an vil Antiyòk, yo asanblé gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a ansanm, épi yo di yo tout sé twavay-la Bondyé té ja ba yo pouvwa pou fè-a épi ki mannyè i bay sé moun-an ki pa Jwif-la an chans pou yo sa vin kwè an li. 28Épi yo dé-a wèsté épi sé moun Antiyòk-la ki kwè an Jézi-a pou tibwen tan.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index