Search form

Twavay 15

Sé Zapòt-la Épi Sé Ofisyé Légliz Jérouzalèm-lan Jwenn Ansanm

1Déotwa nonm sòti Joudiya vini Antiyòk épi yo koumansé enstwi sé fwè-a ki pa Jwif-la, yo di, “Bondyé pa kay sovéʼw hòd péchéʼw si ou pa fè yo sikonsayz ou kon lwa Moziz-la di.” 2Pòl épi Bannabas pa té dakò épi yo, èk yo té ni an gwo chikann asou sa. Kon sa yo désidé pou voyé Pòl épi Bannabas ansanm épi déotwa lézòt moun ki kwè an Jézi pou ay oti sé zapòt-la épi sé ofisyé-a ki té ka kondwi légliz Jérouzalèm-lan asou sa.

3Kon sa légliz Antiyòk-la voyé yo alé, épi lè yo ka pasé an Fènisiya épi Sanmariya, yo di sé fwè-a mannyè sé moun-an ki pa Jwif-la ja tounen hòd péché yo èk vin jwenn Bondyé tou. Nouvèl sala fè sé fwè-a kontan an chay. 4Lè Pòl épi Bannabas wivé Jérouzalèm, sé zapòt-la, sé ofisyé légliz-la épi gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a wisivwè yo byen. Épi Pòl épi Bannabas wakonté tout sa Bondyé té ba yo pouvwa pou fè.

5Mé adan sé fwè-a ki té an gany sé Fawizyen-an doubout épi yo di, “Ou ni pou sa sikonsayz sé moun sala épi di yo pou obéyi lwa-a Bondyé bay Moziz-la.”

6Kon sa sé zapòt-la épi sé ofisyé légliz-la asid ansanm pou konsidiwé kwèsyon sala. 7Apwé yo palé asou sa pou an chay tan, Pita doubout épi i di, “Fwè mwen, zòt konnèt dépi lontan Bondyé chwazi mwen pou té ay pwéché Bon Nouvèl-la bay sé moun-an ki pa Jwif-la pou yo sa tann épi pou yo sa kwè an Senyè-a. 8Bondyé ki konnèt tjè tout moun moutwé i té aksèpté sé moun-an ki pa Jwif-la tou, lè i ba yo Lèspwi Bondyé menm kon i té ban nouʼy. 9Bondyé moutwé nou la pa ni pyès diféwans ant nou épi sé moun-an ki pa Jwif-la. I pawdonnen péché yo paski yo kwè an li. 10Kon sa pouki ou vlé fè Bondyé faché? Ou vlé mété on chay lou anlè do sé fwè-a ki pa Jwif-la. Ni nou ni gwan gwanpapa lontan nou pa té sa pòté chay sala. 11Mé mi sa nou ka kwè: Bondyé ka sové yo menm kon i ka sové nou paski Jézi ni lagwas pou tout moun.”

12Tout moun wèsté an silans lè Pòl épi Bannabas di yo tout sé miwak-la épi sé gwan twavay-la Bondyé té ba yo pouvwa pou fè anpami sé moun-an ki pa Jwif-la. 13Lè yo fini palé, Jémz doubout épi i di, “Fwè mwen, kouté mwen! 14Simon Pita ja di nou ki mannyè Bondyé moutwé lanmityéʼy pou sé moun-an ki pa Jwif-la lè i chwazi anpami yo an konpanni moun pou sa li. 15Sa sé pwòfèt-la té ékwi dakò épi sa byen. Mi sa lévanjil-la di:

16‘Senyè-a di, apwé sa mwen kay déviwé,

épi mwen kay bay Wa David kondwit li ankò.

Mwen kay fè yonn an sé désandanʼy-lan vini an wa.

17Kon sa tout lézòt moun kay vin chaché mwen,

tout sé moun-an ki pa Jwif-la mwen ja chwazi pou kò mwen-an.’

18Sé sa Senyè-a di, épi sé li ki fè nou konnèt

tout sé bagay sala ki té an lidéʼy dépi an koumansman-an.”

19Jémz kontiné ka palé, i di, “An wipinyon mwen, mwen pa wè nou ni pou anbété sé moun-an ki pa Jwif-la ki ka tounen vin jwenn Bondyé-a. 20Sa nou kay fè, nou kay ékwi yo on lèt, nou kay di yo pou pa manjé manjé yo ja ofè bay imaj, pa kouwi vyé lavi, épi pa manjé ni san ni vyann zannimo ki twanglé. 21Sé bagay sala enpòtan pou sé Jwif-la, paski i ni lontan yo ka pwéché lwa-a Bondyé bay Moziz-la an tout vil. Épi toulé jou sabaf yo ka liʼy an sé légliz yo-a.”

Lèt-la Yo Voyé Bay Sé Fwè-a Ki Pa Jwif-la

22Lè sala sé zapòt-la épi sé ofisyé légliz-la asanblé ansanm épi gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a, épi yo désidé pou chwazi déotwa nonm anpami yo menm épi voyé yo alé Antiyòk épi Pòl épi Bannabas. Yo chwazi Jida yo té ka kwiyé Basabas, épi Saylas, dé nonm yo té ka wèspèkté an chay, 23épi yo voyé lèt sala alé épi yo. Lèt la di:

Nou sé zapòt-la épi sé ofisyé légliz-la sé fwè zòt. Nou ka voyé bonjou bay tout sé fwè-a ki pa Jwif-la ki ka wèsté Antiyòk, Silisiya épi Siriya. 24Nou ja tann ki déotwa nonm ki té sòti an gany nou té diʼw an chay bagay pou té anbétéʼw épi pou té sa twoublé lidéʼw. Mé sé pa nou ki té voyé yo fè sa. 25Kon sa pou lapéti sa, nou ja jwenn ansanm épi nou ja dakò pou chwazi déotwa moun kon konmisyonnè nou épi nou kay voyé yo kotéʼw épi dé bon jan nou-an, Pòl épi Bannabas. 26Moun té pawé pou tjwé yo pou lapéti Senyè Jézi Kwi. 27Kon sa nou ka voyé Jida épi Saylas épi yo, épi yo kay diʼw menm sé bagay-la nou ékwiʼw-la. 28Nou épi Lèspwi Bondyé ja dakò pou pa mété pyès lòt chay anlè doʼw. Mi sé lwa sala tousèl nou vléʼw obéyi: 29Ou pa sipozé manjé pyès manjé yo té ja ofè kon kado bay imaj, ni pa manjé san, ni pa manjé pyès vyann zannimo ki twanglé, épi pa kouwi vyé lavi. Si ou pa fè sé bagay sala, ou kay fè byen. Bondyé benniʼw.

30Gany sé moun Jérouzalèm-lan ki kwè an Jézi-a voyé sé konmisyonnè-a alé épi lèt-la, épi lè yo wivé Antiyòk, yo asanblé tout sé moun-an ki kwè an Jézi-a ansanm épi yo ba yo lèt-la. 31Lè sé jan Antiyòk-la li lèt-la, yo té kontan an chay pou mannyè sé zapòt-la té ankouwajé yo. 32Jida épi Saylas menm, ki sété pwòfèt, palé an chay tan épi yo ankouwajé sé fwè-a pou vini pli fò an lafwa yo. 33Apwé yo té wèsté la pou tibwen tan, sé fwè Antiyòk-la voyé yo alé épi bennédiksyon Bondyé ay jwenn sé fwè-a an Jérouzalèm ki té voyé yo-a. [ 34Mé Saylas désidé pou wèsté la.]

35Pòl épi Bannabas wèsté Antiyòk. Yo ansanm épi an pil lézòt fwè enstwi sé moun-an an pawòl Senyè-a épi yo pwéché Bon Nouvèl-la ba yo.

Pòl Épi Bannabas Sépawé

36Tibwen tan apwé sa Pòl di Bannabas, “Annou déviwé ay vizité sé fwè-a an chak sé vil-la koté nou té pwéché pawòl Senyè-a épi annou gadé mannyè yo ka fè.” 37Bannabas té vlé mennen Jan (yo té ka kwiyéʼy Mak osi), 38mé Pòl di sa pa dwèt pou mennenʼy paski i pa té kontiné épi yo pou yo té fini twavay-la. I té tounen do anlè yo épi i kité yo Panfiliya. 39La té ni gwo chikann ant yo dé-a épi yo sépawé. Bannabas pwan Mak épi yo pwan batiman pou yo alé Saypròs. 40Pòl menm chwazi Saylas épi i pati, mé avan yo pati, sé fwè-a ladjé yo lanmen Bondyé pouʼy té sa moutwé yo lagwas li. 41Pòl pasé an Siriya épi Silisiya épi i té ka ankouwajé gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a pou tjenbé pli fò an lafwa yo.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index