Search form

Twavay 17

Pòl Pwéché An Vil Tèsalonnika

1Pòl épi Saylas twavèsé Anmfipolis épi Apolonnya jis tan yo wivé an vil Tèsalonnika, koté ki té ni yon légliz Jwif. 2Pòl alé an légliz-la kon i té ni labitid fè, épi pou twa jou sabaf i palé épi sé moun-an konsèné lévanjil-la. 3I di yo sa lévanjil-la di épi i té ka moutwé yo aklè ki Mèsaya-a, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a, ni pou soufè épi i ni pou wésisité. Pòl di, “Jézi sala mwen ka di zòt-la, sé li ki Mèsaya-a.” 4Adan sé Jwif-la kwè, épi yo vini an gany Pòl épi Saylas, épi an chay jan péyi Gris ki té konvèti pou wilizyon Jwif-la épi an chay sé madanm enpòtan-an vini an gany yo-a tou.

5Mé sé Jwif-la ki pa kwè an Jézi-a té vin jalou, kon sa yo pasé anmasé tibwen vyé nèg asou lawi-a épi yo fè an gany, épi yo lévé an gwo roro an tout vil-la. Yo antwé lakay Jason, ka chaché pou Pòl épi Saylas pou mennen dèwò bay sé jan vil-la. 6Mé lè yo pa jwenn yo, yo twennen Jason épi déotwa lézòt fwè douvan sé majèstwa vil-la épi yo tout hélé fò, yo di, “Sé nonm sala ja bay twaka toupatou, épi apwézan yo vini an vil nou-an ka bay twaka tou, 7épi Jason ja wisivwè yo lakay li. Yo tout ka kasé lwa Siza wa Ronm-lan, paski yo ka di la ni an lòt wa yo ka kwiyé Jézi.” 8Lè yo di sa, sé moun-an épi sé majèstwa vil-la té kontwayé an chay. 9Sé majèstwa-a fè Jason épi sé lézòt-la péyé épi yo ladjé yo.

Pòl Pwéché Bèriya

10Kon sa sòlèy kouché, sé fwè-a voyé Pòl épi Saylas alé an vil Bèriya. Lè yo wivé la, yo alé an légliz sé Jwif-la. 11Sé Jwif Bèriya-a té ni pli bon mannyè pasé sé moun Tèsalonnika-a. Yo wisivwè konmisyon-an konsèné Jézi Kwi byen vit, épi toulé jou yo té ka li lévanjil-la pou yo wè si sa Pòl té ka di-a té vwé. 12An chay sé Jwif-la kwè, épi an chay madanm péyi Gris ki té enpòtan épi an chay nonm péyi Gris vin kwè tou.

13Mé lè sé Jwif Tèsalonnika-a vin konnèt Pòl té pwéché pawòl Bondyé an vil Bèriya tou, yo alé la épi yo koumansé fè dézòd pou fè sé moun-an lévé kont Pòl ankò. 14Menm lè-a, sé fwè-a pwan Pòl épi yo mennenʼy bò lanmè-a, mé Saylas épi Timòfi wèsté Bèriya. 15Sé fwè-a ki té alé épi Pòl-la mennenʼy jis an vil Afenz épi yo viwé Bèriya, mé Pòl té di yo pou di Timòfi épi Saylas pou vini jwenn li vit kon yo pé.

Pòl Pwéché Afenz

16Paditan Pòl té ka èspéyé Saylas épi Timòfi an vil Afenz, tjèʼy fèʼy mal pouʼy té wè mizi imaj ki té an vil-la. 17Kon sa i wézonnen an légliz-la épi sé Jwif-la épi sé lézòt sé moun-an ki té konvèti pou wilizyon Jwif-la, épi toulé jou i té bò laplas-la ka palé épi moun ki ka pasé. 18Déotwa titja Èpikouyen épi titja Stowisyen dispité épiʼy, épi adan yo di, “Ki sa vyé palapata sala vlé di? Misyé la ka bat bouch li ennitil.” Lézòt di, “I ka palé ban nou asou bondyé ki étwanj.” Yo di sa paski Pòl té ka di yo Bon Nouvèl-la konsèné Jézi, épi mannyè sé mò-a kay wésisité. 19Kon sa yo mandéʼy pou alé épi yo èk yo mennenʼy douvan gwan konsèy Ariyopagòs-la, épi yo di, “Nou té kay avoudwé konnèt bagay nèf sala ou ka enstwi-a. 20Adan sé bagay-la ou ka di nou la-a ka gadé dwòl pou nou, épi nou té kay vlé sav ki sa yo vlé di.” 21(Sé jan Afenz-lan épi moun lòt nasyon ki té ka wèsté la té ka pasé tout tan yo ka palé épi kouté sé bagay-la ki pli nèf-la.)

22Lè sala Pòl doubout an mitan Ariyopagòs-la épi i di yo, “Jan vil Afenz, mwen wè zòt sé moun ki ka adowé tout diféwan kalité imaj. 23Mwen di sa paski kon mwen té ka pasé an vil zòt, mwen té ka gadé tout sé plas-la koté zòt ka adowé sé imaj-la, épi mwen wè yon lotèl ki té ni an ékwiti asouʼy. Ékwiti-a di, ‘Pou Bondyé-a Nou Pa Konnèt-la.’ Ében, menm Bondyé sala zòt ka adowé-a épi zòt pa konnèt-la, sé li menm mwen ka paléʼw-la.

24“Bondyé ki fè latè-a épi tout sa ki andidanʼy, sé li ki mèt syèl-la épi latè-a épi i pa ka wèsté an kay moun fè ba li. 25I pa bizwen anyen moun sa fè ba li paski sé li menm ki ka bay tout moun lavi épi lèspiwasyon épi tout bagay yo bizwen. 26Bondyé fè tout was moun sòti adan yon sèl nonm épi i fè yo viv asou tout latè-a. Sé li menm ki mété dépi an davans ègzaktiman ki londjè lavi yo kay yé épi i mété plas-la pou yo chak wèsté. 27Bondyé fè sa pou yo sa chaché pou li, pou yo sa jwenn li paditan yo ka chaché pou li, magwé i pa lwen nou pyès. 28Paski, ‘Sé li ki ban nou lavi épi sé li ki ka fè nou maché épi sé li ki fè nou sa nou yé-a.’ Menm kon sé powèt zòt-la té di, ‘Nou sé ich li tou.’

29“Nou sé ich Bondyé, kon sa ou pa sipozé kwè Bondyé menm kon on mòso lò, dajan ében wòch nonm twavay èk abilité yo pou fè imaj lidé yo di yo fè. 30An tan ki pasé lè moun pa té konnèt Bondyé, i pa té ba yo pinisyon-an yo té méwité-a, mé apwézan i ja konmandé tout moun toupatou pou sa tounen kont sé movèzté-a yo ka fè-a. 31I ja mété yon jou pouʼy sa jijé tout moun ki an latè-a èk jistis. I kay sèvi Jézi, nonm-lan i chwazi-a, pou fè sa. I fè tout moun konnèt sa aklè lè i wésisité nonm sala.”

32Lè yo tann i di moun ka wésisité, adan yo koumansé pwanʼy sèvi widitjil, mé lézòt ki té la di, “Nou kay tann ou an lòt jou.” 33Épi sé kon sa Pòl kité konsèy-la. 34Déotwa nonm kwè, épi yo alé an gany Pòl-la. Anpami yo té ni Dayonnisyòs ki sété an manm an konsèy Ariyopagòs-la, épi yon madanm yo té ka kwiyé Danmaris, épi déotwa lézòt moun.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index