Search form

Twavay 21

Pòl Alé Jérouzalèm

1Épi dlo an zyé nou, nou di yo nou ka alé, épi nou pati. Apwé nou pwan batiman, nou alé dwèt jis tan nou wivé Kòs, épi an li denmen nou wivé Ròdz. Lè nou kité la, nou alé Patara. 2Lè nou wivé Patara, nou jwenn an batiman ka alé Fènisiya, kon sa nou batjéʼy épi nou pati. 3Nou alé jis tan nou dékouvè Saypròs épi nou pasé pa anbaʼy pou nou alé Siriya. Nou kòsté an vil Taya, koté yo té ni pou débatjé chay abò batiman-an, épi nou alé atè. 4Nou jwenn déotwa moun ki kwè an Jézi la épi nou wèsté yon simenn épi yo. Yo vèti Pòl pou pa mouté Jérouzalèm paski Lèspwi Bondyé té di yo sa ki kay wivéʼy-la. 5Mé lè tan nou té bout épi yo, nou pati épi nou kontiné fè wout nou. Tout sé nonm Taya-a ki kwè an Jézi-a épi madanm yo épi ich yo kité vil-la, épi yo désann jis bò lanmè-a épi nou, épi nou tout ajounou asou sab lanmè-a épi nou pwédyé. 6Apwé nou di yonn a lòt oplèz, nou batjé batiman-an, épi yo viwé lakay yo.

7Nou kontiné voyaj nou sòti Taya pou wivé Tolimé, koté nou di sé fwè-a bonjou épi nou wèsté épi yo pou yon jou. 8Épi an li denmen, nou kité épi nou wivé Sizariya. La nou wèsté lakay Filip, an nonm ki té ka pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi. I sété yonn an sé sèt nonm-lan yo té chwazi pou té édé sé moun légliz Jérouzalèm-lan. 9Nonm sala té ni kat fi ki pa té mayé ki té ni kado-a Lèspwi Bondyé té ba yo-a pou palé konmisyon Bondyé.

10Lè nou wèsté la pou déotwa jou, an pwòfèt yo ka kwiyé Agabòs vini sòti Joudiya. 11Lè i wivé, i pwan sanng Pòl épi i mawé dé lanmenʼy menm épi dé pyéʼy menm, épi i di, “Mi sa Lèspwi Bondyé di mwen, ‘Sé kon sa sé Jwif-la kay mawé mèt sanng sala lè i wivé Jérouzalèm, épi yo kay ladjéʼy an lanmen sé moun-an ki pa Jwif-la.’ ”

12Lè nou tann sa, nou épi sé lézòt-la ki té la-a plédé épi Pòl pouʼy pa alé Jérouzalèm. 13Mé i di, “Ki sa zòt ka fè-a? Pouki zòt ka pléwé kon sa? Zòt ka kasé tjè mwen! Sé pa pawé tousèl mwen pawé pou yo mawé mwen, mé mwen jis pawé pou mwen mò an Jérouzalèm pou lapéti Senyè Jézi.” 14Nou pa té sa fèʼy chanjé lidéʼy, kon sa nou kitéʼy bat mizèʼy épi nou di, “Ében, kité Bondyé fè sa i vlé fèt-la.”

15Lè nou pasé tibwen tan la, nou pawé kò nou épi nou kité pou Jérouzalèm. 16Adan sé moun-an ki kwè an Jézi-a ki té sòti Sizariya-a alé épi nou tou. Yo mennen nou lakay Nason, on nonm ki sòti Saypròs ki té kwè an Jézi dépi lontan. Sé la nou wèsté.

Pòl Vizité Jémz

17Lè nou wivé an vil Jérouzalèm, sé fwè-a té kontan an chay pou wè nou. 18An li denmen, nou épi Pòl pati alé wè Jémz, épi tout sé ofisyé-a ki té ka kondwi légliz-la té la tou. 19Pòl di yo bonjou épi i wakonté yo an détay tout sa Bondyé té ja ba li pouvwa pou fè anpami sé moun-an ki pa Jwif-la.

20Lè yo tann sa, yo tout glowifyé Bondyé épi yo di, “Fwè Pòl, ou ka wè ki otan Jwif ki ja kwè an Jézi Kwi, épi magwé sa, yo tout cho dèyè lwa sé Jwif-la toujou. 21Moun ja di yo ou ka enstwi tout sé Jwif-la ki ka viv an péyi sé moun lòt nasyon-an yo pa bizwen swiv lwa sé Jwif-la. Ou ka di yo pou pa sikonsayz ti gason yo épi pa swiv twadisyon sé Jwif-la. 22Bon, ki sa nou kay fè apwézan? Nou asiwé sé Jwif sala kay sav ou ja wivé isi-a. 23Mi sa nou kay vléʼw fè: La ni kat nonm isi-a ki ja fè an pwonmèt douvan Bondyé. 24Alé ansanm épi yo épi fè sé bagay-la lwa sé Jwif-la di ou ni pou fè pou Bondyé aksèpté pwonmèt-la ou fè douvanʼy-lan, épi péyé dépans-lan yo fè-a. Lè ou fè sa, yo kay sa wazé tèt yo pou moutwé yo ja tjenn pwonmèt-la. An mannyè sala tout moun kay sav la pa ni pyès lavéwité an sé bagay-la sé moun-an té ka di-a, épi yo kay wè ou menm ka swiv lwa sé Jwif-la. 25Mé pou sé moun-an ki pa Jwif-la ki ja kwè an Senyè Jézi-a, nou té ja voyé on lèt ba yo pou di yo nou ja désidé pou yo pa manjé pyès vyann moun ja ofè bay imaj, ni san ében vyann zannimo ki twanglé, épi sé pa pou yo kouwi vyé lavi.”

26Kon sa Pòl pwan menm kat sé nonm-lan, épi an li denmen, yo fè sa lwa sé Jwif-la di yo ni pou fè pou Bondyé aksèpté pwonmèt yo. Lè sala i antwé an Kay Bondyé-a épi i alé fè yo sav ki jou yo kay fini fè tout sa lwa sé Jwif-la di yo ni pou fè pou Bondyé aksèpté pwonmèt yo. Asou sètyenm jou-a yo kay ofè an sakwifis ba yo chak.

Sé Jwif-la Ataké Pòl

27Menm kon sèt jou-a té ka vini adan an bout, déotwa Jwif ki sòti Écha wè Pòl an Kay Bondyé-a. Yo fè sé moun-an lévé kont Pòl épi yo tjenbéʼy. 28Yo hélé, “Jan Izwayèl, édé nou! Mi nonm-lan ki ka pasé toupatou ka enstwi tout moun kont lwa nou-an, kont sé jan Izwayèl-la épi kont Kay Bondyé-a. Épi mi apwézan, i ensilté Bondyé lè i mennen sé moun-an ki pa Jwif-la andidan Kay-la ki pou Bondyé yonn-an.” 29(Yo di sa paski yo té wè Pòl an vil-la épi Trofimòs, an nonm ki té sòti an vil Èfésòs. Kon sa yo kwè i té ja mennenʼy andidan Kay Bondyé-a.)

30La té ni twaka an tout vil-la. Sé moun-an kouwi ansanm, yo tjenbé Pòl épi yo hédiʼy dèwò Kay Bondyé-a. Menm lè-a, yo fèmé lapòt-la. 31Paditan yo té ka éséyé tjwé Pòl, konmandè sé sòlda Ronm-lan ki an Jérouzalèm-lan tann nouvèl-la mannyè la té ni twaka an tout Jérouzalèm. 32Menm lè-a, konmandè-a pwan déotwa ofisyé épi sòlda épi yo kouwi désann anpami sé moun-an. Lè sé moun-an wè konmandè-a épi sé sòlda-a, yo doubout bat Pòl.

33Konmandè-a alé bò Pòl épi i awétéʼy épi i fè yo anchennéʼy épi dé chenn. I di, “Sa ki nonm sala? Ki sa i fè?” 34Yon konpanni moun té ka hélé yon bagay, an lòt konpanni té ka hélé an lòt bagay. La té ni tèlman dézòd, konmandè-a pa té sav ègzaktiman ki sa ki té fèt, kon sa i fè yo pwan Pòl épi mennenʼy mouté an kay sé sòlda-a. 35Lè sé sòlda-a wivé an bout mach-la, yo té ni pou lévéʼy an lézè épi pòtéʼy paski sé moun-an té vini tèlman mové. 36Yo tout té vini dèyèʼy épi yo té ka hélé, “Tjwéʼy! Tjwéʼy!”

Pòl Fè Défans Bay Kòʼy

37Kon yo té ka alé pou mennen Pòl antwé an kay sé sòlda-a, i di konmandè-a, “Mwen vlé diʼw an bagay.”

Konmandè-a di, “É, é, ou ka palé Grik, alò! 38Mwen kwè ou sété nonm Éjipsyen sala ki té lévé kont gouvèdman-an an tan ki pasé épi i té pwan kat mil (4,000) kwiminèl yo té ka kwiyé Sé Asasen-an, épi i mennen yo an gwan savann-an.”

39Pòl di, “Mwen sé on Jwif. Mwen fèt an vil Tasòs an Silisiya, ki an vil ki enpòtan an chay. Kité mwen palé bay sé moun-an.”

40Kon sa i di Pòl, “Ében, palé.” Pòl doubout asou mach-la épi i fè sin èk lanmenʼy, épi lè sé moun-an doubout fè dézòd, i koumansé palé ba yo an langaj sé Jwif-la.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index