Search form

Twavay 25

Pòl Mandé Pou Yo Voyéʼy Douvan Siza, Gwan Wa Ronm-lan

1Twa jou apwé Gouvènè Fèstòs wivé an péyi-a, i kité vil Sizariya épi i alé an vil Jérouzalèm, 2épi sé chèf pwèt-la épi sé Jwif-la ki té enpòtan-an pawèt douvanʼy pou fè plent kont Pòl. Yo mandé Fèstòs yon favè 3pou mennen Pòl désann Jérouzalèm, paski yo té ja fè konplo anpami yo pou yo té sa tjwé Pòl asou chimen. 4Fèstòs di, “Pòl sé on pwizonnyé an Sizariya, épi mwen menm kay déviwé la touswit. 5Sé chèf zòt-la ni pou annou Sizariya épi mwen épi zòt kay akizéʼy la si i ja fè anyen ki pa bon.”

6Fèstòs pasé an lòt ywit ében dis jou épi yo an Jérouzalèm épi i viwé Sizariya. An li denmen, i asid an plas li kon jij épi i konmandé pou mennen Pòl antwé. 7Lè Pòl wivé, sé Jwif-la ki té sòti Jérouzalèm-lan fè wonʼy épi yo koumansé mennen an chay mové akizasyon kont Pòl, mé yo pa té sa moutwé sa yo té ka di-a té vwé.

8Mé Pòl fè défans kòʼy épi i di, “Mwen pa janmen fè anyen kont lwa sé Jwif-la ni kont Kay Bondyé-a ni kont Wa Siza.”

9Mé Fèstòs té vlé sé Jwif-la kontanʼy, kon sa i mandé Pòl, “Ès ou kay vlé alé Jérouzalèm pou mwen sa jijéʼw asou sé plent sala?”

10Pòl di, “Mwen doubout an kay lodyans Wa Siza-a koté ou sipozé jijé mwen-an. Kon ou menm sav, mwen pa fè sé Jwif-la anyen ki mové. 11Si mwen dézobéyi lwa-a èk fè anyen ki méwité lanmò, mwen pa ka wifizé lanmò. Mé si la pa ni pyès lavéwité an sé akizasyon-an yo fè kont mwen-an, pyèsonn pa ni dwa ladjé mwen an lanmen sé Jwif sala. Mwen vlé Wa Siza jijé mwen.”

12Apwé Fèstòs konsilté épi sé nonm-lan ki té ka ba li konsèy-la, i di Pòl, “Sé douvan Wa Siza ou vlé alé? Ében, sé douvan Wa Siza ou kay alé.”

Fèstòs Konsilté Épi Wa Agripa

13Déotwa tan apwé sa, Wa Agripa épi Bènis vini Sizariya pou sa vizité Gouvènè Fèstòs. 14Apwé yo té la pou konmen jou, Fèstòs wakonté sitiwasyon Pòl bay wa-a. I di, “Mwen ni an nonm isi-a Gouvènè Filiks té kité an pwizon, 15épi lè mwen té alé Jérouzalèm, sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé Jwif-la pòté plent kont li épi yo té vlé mwen kondannéʼy.

16“Mé mwen di yo yon jan Ronm pa ni dwa ladjé on pwizonnyé an lanmen sé moun-an ki ka akizéʼy-la avan nonm sala ni on chans pouʼy sa wéponn tèt li douvan fidji sé moun-an ki ka akizéʼy-la. 17Lè sé Jwif-la vini isi-a, mwen pa pèdi pyès tan. An li denmen menm mwen asid an plas mwen kon jij épi mwen konmandé pou mennen nonm-lan antwé. 18Sé moun-an ki té ka akizéʼy-la doubout, mé yo pa akizéʼy asou pyès mové bagay kon mwen té kwè yo té kay fè. 19Sété on chikann yo té ni épi nonm-lan asou wilizyon yo menm épi asou an nonm yo té ka kwiyé Jézi ki ja mò, mé Pòl di nonm sala wésisité. 20Mwen pa té sav ki mannyè pou mwen té jwenn enfòmasyon asou sé bagay sala, kon sa mwen mandé Pòl ès i kay vlé alé Jérouzalèm pou mwen sa jijéʼy asou sé bagay sala. 21Mé lè Pòl mandé pou Wa Siza jijéʼy, mwen konmandé pou yo kitéʼy an pwizon pou jis tan mwen kay sa voyéʼy alé bay Siza.”

22Wa Agripa di Fèstòs, “Mwen vlé tann nonm sala pou kò mwen.”

Fèstòs diʼy, “Ében, denmen ou kay tann li.”

23An li denmen, Wa Agripa épi Bènis vini an gwo chanm-lan moun ka asanblé-a épi yo antwé épi yo fè an gwan séwémonni ansanm épi tout sé chèf militè-a épi sé gwo zòm vil-la. Fèstòs konmandé pou yo mennen Pòl antwé. 24Fèstòs di, “Wa Agripa, ou épi tout sé moun-an ki isi-a, mi nonm sala. Tout sé Jwif-la, ni isi-a épi ni an Jérouzalèm ja akizéʼy douvan mwen, épi yo ka hélé fò i sipozé mò. 25Mwen menm pʼòkò jwenn anyen i fè pou mwen sa kondannéʼy pou mò, mé paski i menm di i vlé alé douvan Wa Siza pou Siza jijéʼy, mwen ja désidé pou sa voyéʼy an vil Ronm. 26Mé mwen pa ni anyen pou mwen sa ékwi bay Siza asou nonm sala. Mwen ja mennenʼy douvan zòt tout, épi èspwèsman douvan ou, Wa Agripa. Apwé ou fin kwèsyonnen nonm sala, mwen dwé kay ni on bagay pou mwen sa ékwi asouʼy bay Siza. 27Sa sé kouyontwi pou mwen voyé on nonm bay Siza san mwen di sa i fè.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index