Search form

Twavay 3

Pita Épi Jan Djéwi An Nonm Enfim

1Yon jou Pita èk Jan té ka mouté ay an Kay Bondyé-a an Jérouzalèm bò twazè apwémidi, sa sé lè-a sé moun-an té ka alé pwédyé. 2La té ni an nonm ki té enfim an dé pyéʼy dépi lè i té fèt. Déotwa moun té ka pòtéʼy bò bayè Kay Bondyé-a yo té ka kwiyé Bèl Bayè-a. Toulé jou yo té ka météʼy la pouʼy té sa mandé sé moun-an ki té ka antwé an Kay Bondyé-a lachawité. 3Lè i wè Pita épi Jan ka antwé an Kay Bondyé-a, i mandé yo kéchòy. 4Pita épi Jan fiksé zyé yo anlèʼy, èk Pita diʼy, “Gadé nou!” 5Nonm-lan gadé yo, i kwè yo té kay ba li kéchòy, 6mé Pita diʼy, “Mwen pa ni pyès lajan, mé mwen kay baʼw sa mwen ni. An non Jézi Kwi nonm Nazawèt-la, lévé maché!” 7Pita tjenbé lanmen dwèt li épi i fèʼy doubout, épi menm lè-a kouway vini an janm li épi an pyéʼy. 8I soté doubout asou dé pyéʼy épi i koumansé maché. Èk i antwé an Kay Bondyé-a ansanm èk Pita èk Jan, épi i té ka maché épi soté anlè épi i té ka di, “Pa dé bon Bondyé bon!” 9Tout sé moun-an wè i té ka maché èk i té ka onnowé Bondyé. 10Lè yo wè sété menm nonm enfim-lan ki té dèwò bayè-a ka mandé pou lajan-an, yo té tèlman sipwi yo sézi pou sa ki té wivéʼy-la.

Pita Palé Bay Sé Moun-an An Kay Bondyé-a

11Nonm-lan pa kité Pita èk Jan fè yon pa san li. Sé moun-an wèsté bouch gwan ouvè épi yo tout kouwi alé ay jwenn yo an plas-la yo té ka kwiyé Balkon Sòlomonn-an. 12Lè Pita wè sé moun-an, i di yo, “Jan Izwayèl, pouki zòt tèlman sipwi épi zòt ka gadé nou kon sa? Sé pa èk pouvwa nou menm ében paski nou tèlman bon ki fè nonm sala maché! 13Mé sé pouvwa Bondyé ki fèʼy maché. Bondyé Abrahanm, Ayzak épi Jakòb-la, Bondyé-a gwan gwanpapa lontan nou té ka adowé-a ja onnowé Jézi, sèvant li. Mé zòt ladjéʼy an lanmen sé chèf Jwif-la. Zòt widjèktéʼy douvan Pilat lè Pilat té vlé ladjéʼy. 14I té dwèt épi i sèvi Bondyé tousèl, mé zòt widjèktéʼy épi zòt mandé Pilat pou ladjé on kwiminèl pito Jézi. 15Kon sa zòt tjwé moun-an ki té pou bay zòt lavi étonnèl-la, mé Bondyé wésisitéʼy, épi nou sé témwen sa. 16Sé pouvwa-a ki an non Jézi Kwi-a ki bay nonm enfim sala kouway. Sa fèt paski nou ni lafwa an Jézi. Zòt ka wè nonm sala èk zòt konnèt li. I té djéwi nèt paski nou té ni lafwa an Jézi kon zòt tout ka wè.

17“Mwen ka di zòt, fwè mwen, mwen sav zòt épi chèf zòt pa té konpwann ki sa zòt té ka fè-a lè zòt té fè yo kwisifyé Jézi. 18Dépi lontan Bondyé té ja fè sé pwòfèt li-a palé konsèné Mèsaya-a, wa-a i té pwonmèt pou voyé-a. Yo té di i ni pou soufè. Épi sa i té di-a vin fèt vwé. 19Kon sa tounen hòd péchéʼw épi vin jwenn Bondyé, épi i kay éfasi péchéʼw. 20Si ou fè sa, Bondyé kay wéfwéchi lèspwiʼw épi i kay voyé Jézi Mèsaya-a i ja chwazi-a baʼw. 21Jézi ni pou wèsté an syèl-la pou jis tan Bondyé fè tout bagay viwé nèf kon i té ja di an bouch sé pwòfèt li-a an tan lontan. 22Sé Moziz ki té di, ‘Bondyé kay voyé an pwòfèt menm kon i voyé mwen, épi i kay sòti an nasyon zòt menm, épi ou kay ni pou fè sa i di. 23Népòt moun ki pa obéyi pwòfèt sala, yo kay ni pou tiwéʼy anpami sé moun Bondyé-a épi tjwéʼy.’

24“Tout lézòt pwòfèt Bondyé ki té palé dépi tan Sanmyèl épi tout sa ki té vini apwéʼy, yo tout té di sa ki té kay wivé Jézi an tan sala. 25Sé pwonmèt-la Bondyé té fè pa sé pwòfèt li-a sété baʼw, épi ou ni on pa adan agwéman-an Bondyé té fè épi sé gwan gwanpapa lontanʼw-lan. Kon i té di Abrahanm, ‘Mwen kay fè désandanʼw benni tout moun ki an latè-a.’ 26Kon sa Bondyé chwazi Jézi kon sèvant li, épi i voyéʼy bay zòt sé Jwif-la pwèmyé pouʼy té sa benni zòt épi pouʼy té sa fè zòt tout kité vyé chimen-an zòt té pwan-an.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index