Search form

Kòlòsé 3

1Kon Jézi ja annékòz zòt pou viv ankò épiʼy-la, aché pou sé bagay-la Bondyé ja pwépawé bay zòt an syèl-la, koté-a Jézi ka asid asou lanmen dwèt Bondyé-a épi ka kondwi épiʼy-la. 2Fè lidé zòt katjilé asou sé bagay-la ki an syèl-la, épi pa asou bagay ki an latè sala. 3I sé akwèdi zòt ja mò épi lavi zòt séwé épi Jézi kon zòt manché an Bondyé-a. 4Lè Jézi ki sé lavi zòt menm kay pawèt, zòt kay la épiʼy osi an tout klètéʼy.

Lavi Zòt Avan Épi Apwézan

5Zòt ni pou jété nèt sòti an lavi zòt tout sé mannyè latè-a ki ka twavay an zòt-la: Zòt pa sipozé fè fònikasyon épi adiltè épi tout kalité malpwòpté kon sa, zòt pa sipozé ni vyé lidé pou fè movèzté, zòt pa sipozé vowas, paski i menm kon lè an moun ka adowé fo bondyé. 6Pou lapéti sé bagay sala waj Bondyé ka vini asou tout sa ki dézobéyiʼy. 7Zòt té ka maché adan sé vyé mannyè sala an lavi-a zòt té ka viv avan-an.

8Mé apwézan zòt ni pou tiwé sé bagay sala nèt an lavi zòt. Bagay kon waj épi dézi-a pou fè moun soufè. Doubout sali non lézòt épi doubout di vyé mo sal. 9Pa manti bay yonn a lòt, kon zòt ja jété vyé lavi-a épi tout sé vyé mannyè-a i ni-an 10épi zòt ja mété an lavi ki nèf. I sé Bondyé ki fè zòt nèf kon sa. Sé Bondyé ki fè zòt, épi pli an pli i ka fè zòt vini kon li menm pou zòt sa vini konnèt li pli mèyè. 11Pou lapéti sa Bondyé ja fè-a, moun ki pa Jwif pa ni pyès diféwans épi sa ki Jwif, moun ki sikonsayz épi moun ki pa sikonsayz, jan ki étwanjé ében jan ki sovay, èslav épi sa ki pa èslav, mé sa ki enpòtan sé Jézi, épi sé li ki ka viv menm mannyè-a an zòt tout.

12Kon Bondyé ja chwazi zòt-la, zòt sé sa li yonn épi i enmen zòt an chay. Sé pou zòt ni konpasyon, fè bon bay lézòt, abésé kò zòt, sé pou zòt janti épi ni pasyans. 13Pa di zòt pa sa sipòté yonn a lòt. Sé pou zòt pawdonnen lè zòt ni anyen kont yonn a lòt. Pawdonnen yonn a lòt menm kon Senyè-a pawdonnen zòt-la, 14épi asou tout sé bon mannyè sala mété lanmityé, paski sé lanmityé ki ka simanté tout bagay ansanm adan an lilyon ki pawfé. 15Kité lapé-a Jézi ka bay-la kondwi an tjè zòt, paski kon zòt sé manm adan yon sèl kò, Bondyé ja kwiyé zòt pou viv an lapé. Épi sé pou zòt toujou wimèsyé Bondyé. 16Kité konmisyon Jézi-a ki bon tout bon-an viv kon an wichès an tjè zòt. Kon zòt ka enstwi épi vèti yonn a lòt, sé pou zòt moutwé lasajès an tout mannyè. Chanté an sé Samz-la épi tout lòt chanté moun fè pou yo sa adowé Bondyé, épi sé chanté-a Lèspwi Bondyé bay zòt-la. Chanté épi adowé Bondyé épi tout tjè zòt. 17Épi népòt bagay zòt fè, menm si sé an pawòl ében an twavay, fè tout adan non Senyè-a Jézi, kon zòt ka wimèsyé Bondyé Papa pou sa Jézi menm ja fè bay zòt-la.

Fwè Èk Sè Épi Lwa Kay Yo

18Zòt sé madanm-lan sipozé abésé kòʼw douvan mawiʼw, paski ou ja mété konfyans ou an Jézi. 19Épi zòt sé mawi-a ni pou enmen madanm ou épi pa maltwétéʼy. 20Zòt sé manmay-la — toujou obéyi manmanʼw épi papaʼw, paski lè ou obéyi yo, sa kay plè Bondyé an chay. 21Zòt sé papa-a — pa pou ou kwititjé sé manmay-la twòp avan ou dékouwajé yo. 22Zòt ki èslav sipozé wèspèkté mèt zòt épi obéyiʼy an tout bagay. Sé pa pou ou obéyiʼy lè i ka véyéʼw tousèl paski ou vlé yo kwè ou ka fè byen, mé fè twavay ou épi an bon tjè. Sa kay moutwé ki ou ka wèspèkté Senyè-a. 23Népòt bagay ou ka fè, sé pou ou fèʼy épi an bon tjè, akwèdi sé sèvis Senyè-a ou ka fè épi sé pa sèvis nonm sèlman. 24Kon ou sav Senyè-a kay baʼw kon an péyiman sé bagay-la i ja pwonmèt pou bay sé ich li-a, paski sé Jézi ki vwéman mèt-la ou ka sèvi-a. 25Tout sé sa ki ka fè mové-a kay jwenn sa yo méwité asou jou jijman-an, paski Bondyé pa ni pwéféwans lè i ka jijé.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index