Search form

Èfésòs 3

Twavay Pòl Anpami Sé Nasyon-an Ki Pa Jwif-la

1Pou wézon sala mwen, Pòl, ki an pwizon paski mwen sé sèvant Jézi Kwi pou lapéti zòt ki pa Jwif, ka pwédyé bay Bondyé. 2Mwen asiwé zòt ja tann mannyè Bondyé té voyé mwen pou twavay anpami zòt épi mannyè sala zòt twapé an bennédiksyon. 3Bondyé wévélé sigwé planʼy épi i moutwé mwenʼy. (Fini mwen fini ékwi an ti mòso konsèné sa, 4épi kon ou ka li sa-a, ou kay vini konnèt mannyè mwen ka konpwann sigwé plan Bondyé-a Jézi Kwi vini moutwé-a.) 5An tan avan, Bondyé pa té di moun konsèné plan sala, mé Bondyé ja fè Lèspwiʼy wévélé sigwé sala bay sé zapòt-la épi sé pwòfèt-la i ja mété apa pou sèviʼy-la. 6Sa Bondyé ka wévélé apwézan-an sé sa: I sèvi Bon Nouvèl-la pou bay sé nasyon-an ki pa Jwif-la menm bennédiksyon-an sé Jwif-la ka wisivwè-a, èk pou mété yo ansanm épi sé Jwif-la pou fè yon sèl kò. Épi yo tout ansanm kay jwenn pwonmèt-la Bondyé fè épi Jézi Kwi-a.

7Bondyé fè mwen an sèvant Bon Nouvèl-la, i ban mwen kado lagwas sala lè i fè pouvwaʼy twavay andidan mwen. 8Magwé mwen pli ba pasé moun-an ki dènyé an sé ich Bondyé-a, mé sé mwen Bondyé bay pwivilaj-la pou pwéché bay sé nasyon-an ki pa Jwif-la Bon Nouvèl-la ki di, wichès Jézi ni tèlman valè nou pa sa menm fini katjilé asou sa. 9Épi pou fè tout moun konpwann ki mannyè li menm Bondyé kay fè sigwé planʼy twavay. An tan avan, Bondyé ki fè latè épi syèl pa janmen moutwé pyèsonn sigwé planʼy. 10Wézon-an ki dèyè tout sa-a sé sa: Bondyé sèvi légliz-la pou i té sa fè tout sé nanj-lan ki ka kondwi an syèl anho-a, épi tout lézòt ki ni pouvwa an syèl, konpwann lasajès planʼy an tout diféwan mòd-la i ka twavay-la. 11Bondyé fè sa menm kon i té ja fè planʼy an koumansman-an, épi i sèvi Jézi Kwi Senyè nou pou sa té fèt. 12Kon nou manché an Jézi-a épi nou ja mété lafwa nou an li-a, nou bwav asé pou antwé an pwézans Bondyé épi tout konfyans. 13Kon sa mwen ka mandéʼw, sé pa pou zòt dékouwajé kon mwen ka soufè pou lapéti zòt-la. Tout sa kay an bennéfis zòt.

Lanmityé Jézi

14Pou wézon sala, mwen ajounou douvan Papa nou ki an syèl. 15I sé Bondyé-a ki bay tout fanmi lavi yo, ni sa ki an syèl épi sa ki asou latè-a. 16Mwen ka mandé Bondyé kon sa, an tout sé bèl bennédiksyon-an i ni an syèl-la, pou Lèspwiʼy bay zòt pouvwa pou zòt sa vini fò an tjè zòt. 17Épi mwen ka mandé Jézi pou toujou viv an tjè zòt kon zòt mété lafwa zòt an li-a. Mwen ka mandé Bondyé osi, népòt bagay zòt fè sé paski zòt ni lanmityé pou Bondyé épi lézòm. 18Mannyè sala zòt épi tout ich Bondyé kay ni pouvwa pou konpwann mizi gwan lanmityé-a Jézi ni pou nou-an gwan. 19Sa kay fè zòt konnèt lanmityéʼy, magwé an moun pa sa janmen fini konnèt sa. Lè ou konnèt lanmityé Bondyé, i kay twavay andidanʼw pli an pli jik tan ou vini kon Bondyé menm.

20Bon, kon Bondyé sa sèvi pouvwaʼy-la ki ka twavay andidan nou-an pou fè twòp plis pasé tout sa nou mandé ében katjilé-a, 21annou ba li lonnè adan légliz-la kon nou manché an Jézi Kwi-a pou tout tan épi pou lavi diwant. Ensiswatil.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index