Search form

Èfésòs 5

Viv An Lavi Ki Nèt

1Sé fo zòt pwan Bondyé kon an ègzanp pou zòt sa swiv, paski zòt sé ich li épi i enmen zòt an chay. 2Épi maché an lanmityé pou yonn a lòt menm kon Jézi ni lanmityé pou nou épi i bay laviʼy pou i té sa mò kon an sakwifis pou pwan péché nou. Sa té plè Bondyé an chay, paski lanmityé-a Jézi ni pou nou-an sé kon an bèl boutèy losyon ki ouvè douvanʼy. 3Mé fònikasyon ében pyès lòt malpwòpté kon sa, ében anvyèj — pa kité sé bagay sala mansyonnen anpami zòt, paski sa sé pa bagay pou ich Bondyé antanmé. 4Ni pyès bagay ki kay fè zòt hont an pwézans Bondyé, ni pawòl jan ki kouyon ében vyé blag. Zòt pa sipozé antanmé sé bagay sala. Pito sa, wimèsyé Bondyé pou sa i ja fè bay zòt-la. 5Zòt sa asiwé sa, pyèsonn ki ka fè fònikasyon, ni moun ki ka fè pyès lòt malpwòpté ében sa ki anvyèj — paski lè an moun anvyèj i menm kon lè ou ka adowé fo bondyé — pyès moun kon sa pa sa janmen jwenn an plas anpami sé moun-an Bondyé épi Jézi menm kay kondwi-a.

Viv Lavi Zòt An Klèté

6Pa kité pyès moun kwennen zòt épi vyé pawòl manti, paski sé pou menm sé bagay sala waj Bondyé vini asou sé moun-an ki ka dézobéyiʼy-la. 7Sé pou zòt bay sé moun sala gwan lè. 8I té ni an tan lè zòt té an nwèsè, mé apwézan zòt sé klèté an Senyè-a. Kon manmay ki an klèté ka maché, sé kon sa zòt sipozé maché. 9Mé bonté, lavi ki nèt, épi lavéwité — sé kalité fwi sala moun ki ka viv an klèté ka pwodwi. 10Apwann ki sa ki ka plè Bondyé. 11Sé pa pou zòt ni anyen pou fè épi sé twavay-la ki ka fèt an nwèsè-a, ki pa ni pyès valè-a. Pito sa mété twavay nwèsè yo-a dèwò pou tout moun sa wè. 12A menm lè-a i jik sé an honté pou mansyonnen sé twavay-la yo ka fè an sigwé-a. 13Mé lè tout bagay sòti dèwò an klèté-a, sé lè sala zòt kay wè ki sa yo yé pou vwé. 14Paski sé klèté ki ka fè tout bagay vizib. Sé pou sa zòt ja tann pawabòl sala,

“Lévé, ou ki ka dòmi-an,

sòti an kondisyon lanmò sala,

épi Jézi kay fè klètéʼy kléwé asouʼw.”

15Ankò, pwan bon pokosyon ki mannyè zòt ka viv lavi zòt. Sé pa pou zòt viv kon moun ki inyowan, mé pito sa viv kon moun ki ni lasajès. 16Tout chans zòt jwenn fè sa ki bon, paski an tan jòdi moun mové an chay. 17Kon sa pa fè kon moun ki kouyon, mé gadé ki sa Bondyé vlé zòt fè. 18Pa sou kò zòt asou diven — sa kay détwi lavi zòt tousèl. Pito sa kité Lèspwi-a kondwi lavi zòt nèt. 19Palé bay yonn a lòt an sé Samz-la épi lòt chanté moun fè pou yo sa adowé Bondyé. Chanté épi adowé Bondyé épi tout tjè zòt. 20An non Senyè nou Jézi Kwi, toujou wimèsyé Bondyé Papa pou tout bagay ki ka fèt.

Mannyè Mawi Épi Madanm Pou Viv Ansanm

21Abésé kò zòt douvan yonn a lòt, épi mannyè sala zòt kay moutwé mizi lonnè wèspé zòt ni pou Jézi.

22Sé pou sé madanm-lan abésé kò yo douvan mawi yo menm kon yo ka abésé kò yo douvan Senyè-a. 23Épi mawi-a ni lotowité anlè madanm-lan menm kon Jézi ni lotowité anlè légliz-la, paski Jézi menm sé sovè légliz-la épi légliz-la sé kò Jézi. 24Bon, menm kon légliz-la ka abésé douvan Jézi, sé kon sa osi sé madanm-lan sipozé abésé douvan mawi yo an tout bagay.

25Épi zòt sé mawi-a ni pou enmen madanm ou menm kon Jézi enmen légliz-la épi i bay laviʼy 26pou i té sa fè légliz-la nèt douvan Bondyé. Kon i batizé légliz-la épi dlo-a, sa ka moutwé Jézi menm ja sèvi pawòl li pou mété légliz-la apa épi nétwayéʼy. 27I fè sa pou i té sa ni légliz-la pou kòʼy menm an tout bèltéʼy, san tach ében pli, ében pyès lòt fòt, pou légliz-la sa san défo, ni san pyès bagay pou gatéʼy. 28An menm mannyè sala, sé mawi-a ni pou enmen madanm yo menm kon yo enmen kò yo, paski moun-an ki enmen madanm li-an enmen kòʼy osi. 29Pyèsonn pa janmen hayi kòʼy, mé i ka swenʼy épi gadé apwéʼy menm kon Jézi ka fè épi légliz-la. 30Kon zòt sav, nou sé légliz-la épi légliz-la sé kò Jézi. 31Kon lévanjil-la di, “Kon sa an nonm kay kité kay papaʼy épi manmanʼy épi i kay manché épi madanm li, épi yo dé-a kay vini kon yon sèl moun.” 32Adan mòso lévanjil sala i ni an lavéwité ki enpòtan épi i pʼòkò té janmen wévélé avan. Mwen apwann sé pawòl sala ka palé konsèné Jézi épi légliz-la. 33Mé sé pawòl sala ka palé konsèné zòt osi — an mawi sipozé enmen madanm li menm kon i enmen kòʼy, épi madanm-lan oblijé ni wèspé pou mawiʼy.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index