Search form

Galécha 1

Lèt Pòl Ékwi Bay Sé Légliz Galécha-a

1Sa sé mwen Pòl, yon zapòt, ki ka ékwi lèt sala. Sé pa nonm ki té chwazi mwen, ni Bondyé pa té voyé an moun chwazi mwen pou vini on zapòt. Mé sé Jézi Kwi menm èk Bondyé Papa-a ki té chwazi mwen pou fè twavay sala. Sé Bondyé ki té fè Jézi wésisité. 2Mwen épi tout sé fwè-a ki épi mwen-an ka voyé lèt sala bay sé légliz-la ki an péyi Galécha.

3Nou ka mandé Papa Bondyé èk Senyè Jézi Kwi pou baʼw lagwas li èvèk lapéʼy. 4Jézi bay kòʼy pou mò pou péché nou pouʼy té sa délivwé nou anba sé movèzté-a ki an latè-a. I fè sa paski sé kon sa Bondyé Papa nou té vléʼy fèt. 5Annou lévé non Bondyé pou tout tan èk pou tout tan! Amèn.

La Ni An Sèl Bon Nouvèl

6Mwen sipwi pou wè ki mizi vit zòt tounen do zòt asou Bondyé ki kwiyé zòt an lagwas li pou ni lavi étonnèl an Jézi Kwi. Épi zòt ja ka aksèpté an lòt kalité bon nouvèl. 7Mé pou diʼw lavéwité-a la pa ni pyès lòt kalité bon nouvèl. Mwen ka di sa paski la ni moun ki ka twoublé lidé zòt épi yo vlé chanjé Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi. 8Mé mwen ka diʼw, menm si nou menm ében on nanj ki sòti an syèl ka vin pwéché on bon nouvèl ki diféwan sa nou ja pwéché ba ou-a, kité Bondyé kondanné moun sala pou lanfè. 9Nou ja di sa épi nou ka diʼy ankò: Si pyès moun pwéché on bon nouvèl ki diféwan sa ou ja aksèpté-a, kité Bondyé kondannéʼy pou lanfè.

10Ès ou kwè mwen ka di sa pou jwenn favè moun? Mé non! Sa mwen vlé sé favè Bondyé! Ès ou kwè mwen ka chaché pou moun kontan mwen? Si mwen té ka éséyé fè sa toujou, mwen pa té kay on sèvant Jézi Kwi.

Mannyè Pòl Vini On Zapòt

11Kité mwen diʼw, fwè èk sè mwen, Bon Nouvèl-la mwen ka pwéché-a pa sòti an lanmen lézòm. 12Mwen pa wisivwèʼy pa pyès moun, ni pyès moun pa moutwé mwenʼy. Sé Jézi Kwi menm ki fè mwen konnèt li.

13Ou ja tann mannyè mwen té ka viv lè mwen té an wilizyon sé Jwif-la. Mwen té ka pèsikité sé moun légliz Bondyé-a san mwen té ni pityé anlè yo épi mwen té ka éséyé détwi yo nèt. 14An wilizyon Jwif-la mwen té konnèt pli pasé tout sé Jwif-la ki té menm laj èk mwen-an. Mwen té pli cho pou tjenbé twadisyon gwan gwanpapa lontan nou.

15Mé Bondyé té ni lagwas pou mwen, i té ja chwazi mwen dépi avan mwen té fèt épi i kwiyé mwen pou mwen té sa sèviʼy. 16Kon sa lè lè-a té wivé, Bondyé fè mwen konnèt pou vwé ki moun gasonʼy Jézi Kwi yé, pou mwen té sa pwéché Bon Nouvèl-la bay sé moun-an ki pa Jwif-la. Mwen pa té alé koté pyèsonn pou yo té ban mwen konsèy, 17ni mwen pa té alé an vil Jérouzalèm pou té wè sé moun-an ki té zapòt avan mwen-an. Mé mwen désann an péyi Arébiya menm lè-a èk apwé sa mwen viwé an vil Danmaskòs. 18Twa lanné apwé sa mwen mouté Jérouzalèm pou mwen té sa jwenn épi Pita, èvèk mwen wèsté épiʼy pou kenz jou. 19Mwen pa wè pyès lòt zapòt apa di Jémz, fwè Senyè-a.

20Sa mwen ka ékwi-a sé lavéwité. Bondyé menm konnèt mwen pa ka manti.

21Apwé sa, mwen alé an péyi Siriya èk Silisiya. 22An tan sala sé manm légliz Jézi Kwi-a ki an péyi Joudiya-a pa té konnèt mwen paski yo pa té janmen wè mwen. 23Sèl sa yo té konnèt sé sa yo té ja tann moun ka di konsèné mwen. Yo té ka di, “Nonm sala té ka fè nou soufè paski nou té mété lafwa nou an Jézi Kwi. Mi atjwèlman i ka pwéché menm Bon Nouvèl-la i té ka éséyé pou détwi-a.” 24Épi yo lévé non Bondyé pou lapéti twavay-la i té fè an lavi mwen-an.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index