Search form

Galécha 3:17-18

17-18Sa mwen vlé di-a sé sa: Bondyé té fè an agwéman épi Abrahanm épi i té pwonmèt pou tjenn agwéman sala. Kat san twant (430) lanné apwé sa, Bondyé bay Moziz lwa-a bay sé moun li-an, sé Jwif-la. Lwa sé Jwif-la pa sa kasé agwéman-an ni chanjé pwonmèt-la Bondyé té fè Abrahanm-lan paski si sé lè moun obéyi lwa-a yo ka jwenn kado Bondyé, sa ka moutwé i pa ka ba yo kado sala pou anyen. Mé Bondyé bay Abrahanm kado sala paski i té ja pwonmèt li sa.

19Pou ki sa Bondyé té bay lwa-a? Bondyé té bay li pou té moutwé moun yo koupab lè yo kasé lwa-a. Lwa-a té la pou jis tan Jézi Kwi, désandan Abrahanm-lan, vini, paski sé konsèné Jézi Kwi Bondyé té fè pwonmèt-la. Bondyé sèvi nanj pou mennen lwa-a épi i sèvi Moziz kon an konmisyonnè pou bay sé moun-an lwa-a.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index