Search form

Galécha 6

Édé Yonn a Lòt

1Fwè èk sè, si yonn an zòt tonbé an péché, zòt ki matwité sipozé palé ba li pou fèʼy viwé an bon chimen-an, mé ou pa sipozé malmennenʼy. Épi ou menm, véyé kòʼw pou ou menm pa tonbé an péché tou. 2Édé yonn a lòt pòté chay li épi an mannyè sala ou kay obéyi tout sa Jézi Kwi vlé nou fè. 3Si on moun kwè i tèlman gwo a lè i sé pa anyen, sé kòʼy menm i ka kwennen. 4Chak moun sipozé jijé mannyè i ka viv. Si i fè byen, i kay kontan lè i wè sa i ja fè-a bon. Pa miziwé kòʼw èk lòt moun 5paski chak moun ni pou pòté chay li menm.

6Ou sipozé sépawé tout bon bagay ou ni épi moun-an ki ka enstwiʼw mannyè pou viv pou plè Bondyé-a.

7Pa kwennen kòʼw. Pyèsonn pa sa fè Bondyé pasé kon an kouyon. Sa an nonm planté, sé sa i kay wékòlté. 8Si i planté bagay ki ka sòti an sé vyé bagay-la kò-a vlé fè-a, i kay wékòlté lanmò. Mé si i planté bagay ki ka fè Lèspwi Bondyé plézi, i kay wékòlté lavi étonnèl. 9Kon sa annou kontiné fè sa ki bon. Si nou pa doubout fè sa ki bon, tan-an ka vini lè nou kay wékòlté sa nou té planté-a. 10Kon sa chak chans nou jwenn, nou sipozé fè bon bay tout moun, épi èspwèsman pou sé moun-an ki mété lafwa yo an Jézi Kwi menm kon nou-an. Nou tout sé menm kon on fanmi.

Pòl Vèti Sé Moun-an Pou Dènyé Kou-a

11Ou wè gwòsè sé lèt-la mwen ka ékwiʼw èvèk lanmen mwen menm-lan?

12Sé moun-an ki vlé fòséʼw sikonsayz-la sé moun ki vlé fè moun di ki otan bon yo bon. Yo ka fè sa paski yo pa vlé pyèsonn pèsikité yo pou lapéti Jézi Kwi ki mò asou kwa-a. 13Pa menm sé moun-an ki ka sikonsayz lézòt moun-an ki ka obéyi lwa-a, mé yo vlé fòsé ou menm sikonsayz paski yo vlé fèʼw pwan mak sala anlè kòʼw pou yo lévé non yo menm. 14Mwen pa ka lévé non mwen menm, mé mwen ka kontiné di moun mannyè Senyè Jézi Kwi mò asou kwa-a. Èk pou lapéti kwa sala, mwen pa ka kité sé vyé bagay-la mwen té ka vlé fè avan-an ni pyès pouvwa anlè mwen. 15Sa pa vlé di anyen si on moun sikonsayz ében si i pa sikonsayz. Sa ki enpòtan-an sé ès moun sala ka viv adan an mannyè ki nèf paski Bondyé ja ba li an lavi ki nèf. 16Mwen ka mandé Bondyé pouʼy bay tout moun ki ka swiv tout sé bagay sala mwen di-a lapé an tjè yo èk pouʼy sa ni konpasyon anlè yo, épi anlè tout moun ki ich Bondyé pou vwé.

17Pou fini, mwen pa vlé pyès moun ban mwen pyès twaka ankò, paski sé mak kou-a mwen ni asou kò mwen-an ka moutwé mwen sé èslav Senyè Jézi Kwi pou vwé.

18Fwè èk sè, mwen ka pwédyé pou lagwas Senyè Jézi Kwi tonbé asou zòt tout. Amèn.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index