Search form

Hibrou 1

Bondyé Sèvi Gasonʼy Pou Palé Bay Moun

1An tan lontan, Bondyé té palé bay gwan gwanpapa lontan nou. I té sèvi sé pwòfèt-la pouʼy té ba yo konmisyonʼy, èk i voyé konmisyon sala souvan épi an diféwan mannyè. 2Mé an sé dènyé jou sala i ja sèvi Gasonʼy pou palé ban nou. Sé li Bondyé sèvi pou té fè tout bagay. Sé li Bondyé chwazi èk i pasé tout bagay ba li. 3An li nou ka wè klèté Bondyé, èk lè nou wè Gason-an, sé Bondyé menm nou wè. I ka tjenbé tout bagay ansanm èk pouvwa pawòl li. Lè i fini nétwayé péché lézòm, i asid an syèl asou lanmen dwèt Bondyé, gwan wa-a.

Gason Bondyé Ni Pli Pouvwa Pasé Sé Nanj-lan

4Bondyé fè Gason-an tèlman pli enpòtan pasé sé nanj-lan, menm kon non-an Bondyé ba li-a tèlman pli enpòtan pasé sa yo-a. 5Sé pou wézon sala Bondyé pa janmen di pyès an sé nanj li-a:

“Ou sé Gason mwen,

jòdi-a mwen ka fè moun sav mwen sé Papaʼw.”

Ni Bondyé pa janmen di konsèné pyès sé nanj li-a:

“Mwen kay vini Papaʼy,

èk i kay vini Gason mwen.”

6Mé lè Bondyé té pawé pou voyé pwèmyé Gasonʼy-lan an latè-a, i di:

“Sé pou tout nanj mwen adowéʼy.”

7Lè Bondyé té ka palé konsèné sé nanj-lan, i di:

“Bondyé fè sé nanj li-a menm kon van,

i fè yo sèvant ki menm kon flanm difé.”

8Mé lè Bondyé té ka palé bay Gason-an, i di:

“Bondyé, ou kay kondwi pou tout tan épi tout tan!

Ou kay kondwi sé moun ou-an san pwéféwans.

9Ou enmen wè moun fè sa ki dwèt èk ou hayi wè moun fè sa ki pa bon.

Sé pou wézon sala Bondyé ki Bondyéʼw-la ja chwaziʼw.

I baʼw pli tjè kontan èk on plas ki pli ho

pasé sa i bay sé kanmawad ou-a.”

10Bondyé di ankò:

“Senyè, sé ou menm ki fè latè-a dépi an koumansman-an.

Ou fè syèl-la èk lanmenʼw menm.

11Yo kay dispawèt, mé ou menm kay wèsté pou tout tan.

Syèl-la èk latè-a kay vini vyé menm kon an had.

12Ou kay pliyé yo menm kon an chimiz,

èk ou kay chanjé yo menm kon moun ka chanjé had yo.

Mé ou menm pa ka janmen chanjé,

èk laviʼw pa ka janmen bout.”

13Bondyé pa janmen di pyès an sé nanj li-a:

“Asid asou lanmen dwèt mwen,

jis tan mwen fè lèlmiʼw

tounen an ti ban pou mété pyéʼw.”

14Ében ki sa sé nanj-lan yé? Yo sé lèspwi ki ka fè twavay Bondyé, èk Bondyé voyé yo pou édé sé moun-an ki ni pou wisivwè salvasyon-an.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index