Search form

Hibrou 13:20-21

Bennédiksyon

20-21Bondyé ja wésisité Jézi, Senyè nou, ki Gwan Gadyenn mouton-an. Sé li ki té mò pou siyé agwéman nèf-la èk sanʼy, agwéman-an ki pou tout tan-an. Atjwèlman mwen ka mandé Bondyé, ki ka bay lapé-a, pou baʼw tout bagay ki bon pouʼw sa fè tout sa i vléʼw fè. Mwen ka mandéʼy pouʼy sa twavay an nou pou fè nou fè sa ki ka plèʼy, paski Jézi Kwi mò kon yon sakwifis pou lapéti péché nou. Annou lévé non Jézi Kwi pou tout tan èk pou tout tan! Amèn.

Dènyé Bonjou

22Fwé èk sè, mwen ka mandé zòt èk tout tjè mwen pou sa kouté èk pasyans konmisyon ankouwajman sala, paski lèt sala mwen ékwi zòt-la pa djè lonng.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index